niedziela, 23 grudnia 2012

Życzenia

Najszczersze życzenia


Pięknych i radosnych nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze,
Abyście znaleźli dużo kolorowych prezentów pod zieloną choinką,
Świąt które, dadzą wam trochę radości i odpoczynku,
A co najważniejsze nadzieje na Nowy Rok,
Aby był dużo lepszy od obecnego.

Życzy Agnieszka

Interpretacje ZUS, KRUS i NFZ dostępnie w internetowej bazie

Zgodnie z ustawą z 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342) zostanie od 1.1.2013 r. wprowadzony obowiązek publikowania interpretacji indywidualnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wzory oświadczeń o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.12.2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Na stronie resortu umieszczono także wzór ww. oświadczenia.

Więcej:
http://www.mz.gov.pl

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Pracodawcy RP krytycznie ocenili bardzo kontrowersyjne propozycje dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Konferencja uzgodnieniowa z Ministerstwem Zdrowia może być szansą na zawarcie kompromisu.

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozporządzeniem w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Jak wynika z wyliczeń Pracodawców RP, koszt wdrożenia tego rozporządzenia mógłby kosztować statystyczny szpital powiatowy ok. 1,2 mln zł, co oznacza wzrost kosztów o ok. 10%. W poszczególnych przypadkach oznaczałoby to konieczność zatrudnienia 2–3 razy więcej pielęgniarek i położnych niż obecnie.

Pracodawcy RP w pełni zgadzają się z tym, że pacjenci – niezależnie od organu właścicielskiego podmiotu – muszą otrzymywać jednakową usługę medyczną o wysokim standardzie. Nie oznacza to jednak, że normy mają być zawyżone bez jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia, a nawet wyliczane na podstawie błędnych parametrów (projekt zawierał metodologiczne błędy w liczeniu wymiaru czasu pracy).

Więcej:
www.pracodawcyrp.pl

Pacjent z kodowaną opaską

Od 1.1.2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.9.2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz.U. z 2012 r., poz. 1098).

Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia „zgodnie z przepisami ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) podmioty lecznicze są obowiązane dostosować swoją działalność do przepisów tej ustawy w terminie do 31.12.2012 r. - Dotyczy to także dostosowania w zakresie obowiązku zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne - podaje rzecznik prasowy resortu, Krzysztof Bąk”.

O umowach o zakazie konkurencji

Na stronie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy opublikowano w formie pytań i odpowiedzi informacje na temat umowy o zakazie konkurencji.

Przykładowo:

Czy pracodawca ma prawo żądać od pracownika zawarcia umowy o zakazie konkurencji?

Działalność gospodarcza lekarza, pielęgniarki, cz. III

Ostatnia część poświęcona założeniu działalności gospodarczej przez lekarza czy pielęgniarkę.

Przedstawię formy opodatkowania oraz podsumowanie

1. Wybór sposobu opodatkowaniaDziałalność gospodarcza lekarza, pielęgniarki, cz. II

Poniżej II część dotycząca działalności gospodarczej lekarza, pielęgniarki.

1. Formy wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej


Działalność gospodarcza lekarza, pielęgniarki, cz. I

Jak założyć własną działalność przez lekarza, pielęgniarkę? Poniżej kilka slajdów z prezentacji mojego autorstwa przygotowanej na wykład dla słuchaczy studiów podyplomowych na temat: "Aspekty prawne działalności gospodarczej podmiotów leczniczych".

1. Podmiot leczniczy

 

Obowiązek rejestracji praktyki zawodowej dla lekarzy na kontraktach. Zostało niewiele dni - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl


Do końca roku każdy lekarz pracujący na kontrakcie musi zarejestrować praktykę zawodową. Z sygnałów napływających z okręgowych izb lekarskich wynika, że specjaliści zapominają o tym obowiązku lub czekają z nim do ostatniej chwili. Tymczasem brak rejestracji może formalnie oznaczać, że po 31 grudnia nie będą mogli pracować na kontrakcie w szpitalu czy przychodni.

niedziela, 9 grudnia 2012

Zarobki lekarzy według lekarzy - Rynek Zdrowia

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zlecił przeprowadzenie ankiety, która ma odpowiedzieć na pytanie, jakie są przeciętne zarobki lekarzy w Polsce. Do tej pory w badaniu wzięło udział 1546 lekarzy.

Ankieta jest formą przygotowania do akcji "Dziękujemy, odchodzimy" planowanej przez OZZL. Ma ona również związek z zapowiedziami rządu, że zostanie powołana "zewnętrzna" (to jest niezależna od NFZ) instytucja wyceniająca świadczenia zdrowotne, refundowane przez Fundusz. OZZL domaga się, by elementem wyceny procedur - czym ma się zajmować Agencja Taryfikacji - było też wynagrodzenie lekarza.

Czy masz ubezpieczenie zdrowotne? e-WUŚ


1.1.2013 r. w życie wchodzi nowy system weryfikacji pacjentów o chwytliwej nazwie "e-WUŚ". Chorzy nie będą już mieli obowiązku przedstawiania kwitków RMUA przez lekarzem - do udzielenia pomocy wystarczyć będzie jedynie PESEL. Jednak zanim wybierzemy się do lekarza z dowodem w ręku, lepiej sami sprawdźmy, czy widniejemy w elektronicznej bazie danych. W dwie kolejne soboty grudnia lubuski NFZ zaprasza na Dni Otwarte.

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek znowelizowała Kodeks Etyki dla Pielęgniarek

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) opublikowała znowelizowany Kodeks Etyki dla Pielęgniarek (2012).

Treść dostępna TUTAJ

Prawo do wyboru szpitala

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23.5.2012 r. (II OSK 601/12) orzekł, że „Prawo wyboru szpitala jest prawem ograniczonym, wyznaczonym przez umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie daje zatem podstaw do wyprowadzenia prawa do świadczeń w jednostce służby zdrowia usytuowanej terytorialnie”.

Zakres przedmiotowy tajemnicy lekarskiej wg Naczelnej Izby Lekarskiej

12.11.2012 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku zwrócił się do Naczelnej Izby Lekarskiej z wnioskiem w sprawie wskazania zakresu przedmiotowego tajemnicy informacji związanych z pacjentem.

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz w odpowiedzi na wniosek zwrócił uwagę na zastrzeżenia, co do podstawy prawnej wystąpienia do Naczelnej Izby Lekarskiej w tym zakresie:

Wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC

4.12.2012 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 19.10.2012 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie (Dz.U. z 2012 r., poz. 1266).

Rozporządzenie dotyczy żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz pełniących służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Prowadzenie apteki w elektronicznym rejestrze zezwoleń

5.12.2012 r. weszły w życie nowe przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6.11.2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1277).

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Sejm znowelizował ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zmiany dotyczą wymagań, jakie po 1.1.2013 r. będą musieli spełniać lekarze zatrudnieni w zespołach ratownictwa medycznego. Według nowych przepisów będą oni musieli wykazać się odpowiednim doświadczeniem praktycznym w zakresie medycyny ratunkowej o co najmniej rozpoczętym szkoleniem w tym zakresie.
Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uchwaloną przez Sejm 23 listopada, z przedłożenia poselskiego.

Wygrana szpitala z sanepidem

Szpital miejski w Rabce-Zdrój wygrał proces z sanepidem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Zdaniem sądu „Zapis w decyzji nowotarskiego sanepidu o wyłącznie »okulistycznym« przeznaczeniu bloku operacyjnego rabczańskiego szpitala był bezprawny”.

Zarządzenie NFZ w sprawie opieki psychiatrycznej i leczeniu uzależnień

29.11.2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Zarządzenie Nr 84/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29.11.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Treść zarządzenia do pobrania poniżej.
Zarządzenie Nr 84/2012/DSOZ Prezesa NFZ

Źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Zadośćuczynienie za niedostateczną opiekę szpitalna nad dzieckiem

28.11.2012 r. Sąd Okręgowy w Lublinie zasądził od szpitala w Lublinie 20 tys. zł zadośćuczynienia za niedostateczną opiekę szpitalną nad dzieckiem.

26.4.2007 r. do szpitala w Lublinie trafił nastolatek. Lekarze nie zlecili chłopcu żadnych badań diagnostycznych, aż do 4.5.2007 r. Stan chłopca pogarszał się. Doszło do rozlania się wyrostka i natychmiastowego zabiegu operacyjnego.

Po wyjściu ze szpitala chłopiec, po otrzymaniu skierowania od lekarza rodzinnego, trafił do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie rozpoznano nowotwór złośliwy jelita grubego.

Proces rozpoczął się w 2008 r. Wyrok nie jest prawomocny.

Więcej:
www.dziennikwschodni.pl

środa, 21 listopada 2012

czwartek, 15 listopada 2012

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów z tytułu świadczenia usług lekarskich.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24.10.2012 r., IPPB1/415-939/12-2/ES

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.6.2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25.7.2012 r. (data wpływu 2.8.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów z tytułu świadczenia usług lekarskich – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Zarządzenie NFZ w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Więcej:
www.nfz.gov.pl

Zobacz:
Zarządzenie nr 77/2012/DSOZ Prezesa NFZ z 13.11.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
Zarządzenie Nr 79/2011/DSOZ  Prezesa NFZ z 2.11.2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
Załączniki do zarządzenia nr 79/2011/DSOZ prezesa NFZ

Rozporządzenie MS dotyczące osób z zaburzeniami psychicznymi

W dniu 6.11.2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11.10.2012 r. w sprawie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania (Dz.U. z 2012 r., poz. 1147).

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb sprawowania kontroli legalności przyjęcia i przebywania w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej, osób z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw, warunków, w jakich one przebywają, oraz sposób dokumentowania tej kontroli.

NRA kieruje wnioski do TK

Naczelna Rada Lekarska podjęła w dniu 26.10.2012 r. dwie uchwały nr 21 i 22 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów:
- art. 45 ust. 5 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
- § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c oraz § 6 ust. 1 pkt. 7 lit. e rozporządzenia z 8.3.2012 r. Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U. poz. 260) z art. 45 ust. 5 w zw. z ust. 2a ustawy z 512.996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
- art. 154 ust. 4 i 6 ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Również niezgodności:

5 tys. za amputację ręki

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach proponuje 5 tys. zł pacjentce za amputację ręki. Sprawa była rozpatrywana przed wojewódzką komisją, która orzekła, że doszło do zdarzenia medycznego. Pacjentka żąda 30 tys. zł

Źródło: MS, Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia

Elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców – eWUŚ

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował odpowiedzi na pytania, które były najczęściej zadawane przez placówki służby zdrowia.

Ranking szpitali

„Rzeczpospolita” i Centrum Monitorowania Jakości w Opiece Zdrowia przygotowały wspólnie ranking „Bezpieczny szpital 2012”. Za najlepszy zabiegowy szpital publiczny wielospecjalistyczny i onkologiczny uznano Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białek Podlaskiej. Na drugim miejscu uplasował się Samodzielny Publiczny Szpital im. Jana Pawła II w Zamościu, a n a trzecim – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ze Szczecina.

Z kolei wśród zabiegowych szpitali niepublicznych pierwsze miejsce przypadło Pleszewskiemu centrum Medycznemu.

Psycholodzy walczą o ustawę o zawodzie psychologa

Na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego można przeczytać apel w kwestii obrony przed uchyleniem ustawy o zawodzie psychologa oraz stanowiska poszczególnych instytutów.

Na problemy związane z brakiem rozporządzeń do ustawy wskazywałam w książce "Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne". Zostały w niej również zawarte  odpowiedzi  mailowe, jakie uzyskałam z Biura Prasowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.5.2011 r. oraz z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS z dnia 21.10.2011 r.  (s. 120-127).

Poniżej tekst ze strony PTP-u.

BROŃMY USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA WALCZMY O JEJ NOWELIZACJĘ

Już po raz trzeci Minister Pracy i Polityki Społecznej przedkłada projekt uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tekst na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji "projekty ustaw" )


Projekt uchylenia ustawy

środa, 14 listopada 2012

Seminarium „Tajemnica zawodowa i odpowiedzialność za jej naruszenie”

Serdecznie zapraszam na seminarium dotyczące prawnych i etycznych aspektów tajemnicy zawodowej terapeuty, zwolnień z zachowania tajemnicy oraz odpowiedzialności za jej naruszenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 8.12.2012 r. 

Do kogo jest skierowane:Seminarium skierowane jest do osób wykonujących zawody związane z udzielaniem pomocy terapeutycznej tj. psychologów, psychoterapeutów, seksuologów.

Komisje orzekające o zdarzeniach medycznych przyjmują coraz więcej wniosków - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl


Piotr Kulik, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy, zaznaczył podczas VIII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 24-25 października 2012), że coraz mniej wniosków składanych do takich komisji jest zwracanych z powodu niespełniania wymogów ustawowych.

Film dostępny na: portalu Rynek Zdrowia

Źródło: Rynek Zdrowia

Kiedy pozwolić pacjentowi umrzeć? Lekarze chcą zmian w prawie

Zespół lekarzy i prawników chce zmian w prawie, dotyczących uporczywej terapii. Uważają, że w przypadkach śmiertelnie chorych pacjentów, należy dać im możliwość decydowania, jak chcą umrzeć. Projekt ustawy złożyli prezydentowi.

Portal tvn24.pl dotarł do projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

Cały materiał autorstwa Macieja Kucharczyka oraz film dostępne na tvn24:
Kiedy pozwolić pacjentowi umrzeć? Lekarze chcą zmian w prawie

Źródło: tvn24.pl

niedziela, 11 listopada 2012

Kancelaria prawna LEXMEDI

Witam Was po dłuższej przerwie, spowodowane to było podjęciem własnej działalności gospodarczej.

Dziś mogę Was zaprosić do odwiedzenia strony kancelarii oraz zachęcam do korzystania z jej usług, zarówno jeżeli chodzi o usługi prawne jak i szkolenia.


Kancelaria prawna LEXMEDI - www.lexmedi.pl

Pierwsze szkolenie jest w trakcie przygotowywania. Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie.

W ciągu najbliższych kilku dni pojawi się informacja o szkoleniu. Będzie ono kierowane do psychologów, psychoterapeutów. Planowany termin szkolenia to początek grudnia ok. 8.12.2012 r.

poniedziałek, 22 października 2012

Rusza testowanie elektronicznego wykazu ubezpieczonych - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

Pierwsze szpitale i przychodnie w poniedziałek (22 października) dostaną od NFZ dostęp do systemu umożliwiającego sprawdzenie ubezpieczenia pacjenta na podstawie jego numeru PESEL. Tzw. system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) jest testowany w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim.Więcej: Rusza testowanie elektronicznego wykazu ubezpieczonych - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

Polscy chirurdzy: zafałszowane dane w 'The Lancet' wymagają sprostowania - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

Towarzystwo Chirurgów Polskich wystąpi do redakcji tygodnika "The Lancet" o sprostowanie danych z wrześniowego artykułu, z których wynika, że niemal co piąty polski pacjent umiera po operacji.

Ta publikacja prezentująca badanie oceniające śmiertelność pooperacyjną u pacjentów z krajów Europy wzbudziła poruszenie w polskim środowisku lekarskim. Z danych zebranych między 4 a 11 kwietnia wynikało, że w Polsce umiera aż 17 proc. operowanych pacjentów.

- Gdyby w szpitalu umierał po operacji co piąty pacjent, taką placówkę należałoby natychmiast zlikwidować. Dane są nieprawdopodobne, nieprawdziwe, krzywdzące - alarmowali polscy lekarze.

Więcej:
Polscy chirurdzy: zafałszowane dane w 'The Lancet' wymagają sprostowania - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

niedziela, 21 października 2012

Badania psychiki Polaków

Z badań przeprowadzonych przez Epidemiologię Zaburzeń Psychiatrycznych i Dostępności Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej wynika, że co czwarty z Polaków doświadczył w swoim życiu zaburzeń psychicznych, a około 40% osób w wieku 18-64 lata może potrzebować pomocy psychologicznej.

Z badań wynika również, że blisko 10% mieszkańców Polski cierpiało na zaburzenia nerwicowe, a prawie milion – na afektywne (depresja, dystymia).

Badani przeprowadzono na grupie 10 tys. respondentów, a przeprowadziło je 150 gruntownie przeszkolonych ankieterów.

Baza szpitali położniczych

Został uruchomiony serwis internetowy www.gdzierodzic.info, która ma zadanie pomóc w wyborze szpitala do porodu. Serwis został uruchomiony przez Fundacje „Rodzić po ludzku”.

Baza szpitali składa się z ponad 400 placówek położniczych.

Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie opublikowało projekty rozporządzenia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.

Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.

Więcej:
www.mz.gov.pl

Dostępność do leku a zdarzenia niepożądane

Rada Przejrzystości wydała negatywne stanowisko w sprawie objęcia refundacją ze środków publicznych leku o nazwie Dabigatran (pradaxa). Miał on być przełomowym lekiem w profilaktyce udarów mózgu. Jednak pojawiające się informację o niepożądanym działaniu leku po zażyciu (chodziło o zgony pacjentów) spowodowały, że wydana została negatywna opinia.

W tej sprawie wydawane były komunikaty różnych instytucji m.in. komunikat FDA.

Zgodnie z nowymi przepisami wniosek refundacyjny podmiotu odpowiedzialnego przesyłany jest przez resort zdrowia do Agencji Oceny Technologii Medycznych. Następnie poddawany on jest ocenie Rady Przejrzystości, a potem podlega rekomendacji przez prezesa AOTM. Ostateczna decyzja o refundacji należy do Ministra Zdrowia. Wydana rekomendacja prezesa AOTM, jak i stanowisko Rady nie wiążą Ministra przy wydawaniu decyzji. Ministerstwo może zlecić Radzie przygotowanie i wydanie opinii o bezpieczeństwie stosowania leku na podstawie najnowszych doniesień naukowych. W przypadku stosowania dabigatranu producent przygotował raport bezpieczeństwa dotyczący działania leku po wprowadzeniu go na rynek.

To nie szpital zapłaci za błąd lekarza zatrudnionego na umowę zlecenie

W Zamościu prowadzone było postępowanie o błąd medyczny. Sąd uznał, że „szpital nie ponosi odpowiedzialności za lekarzy, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie”

Pacjent domagał się 500 tys. zł tytułem zadośćuczynienia i 12 tys. zł odszkodowania. Pacjent rok wcześniej przeszedł w szpitalu w Zamościu zabieg operacyjny na sercu. Zabieg wykonywali kardiochirurdzy zatrudnieni na umowy zlecenia. Jak informuje gazeta.pl pacjent był reoperowany.

Sąd Apelacyjny rozpoznając apelację orzekł o ponownym rozpoznaniu sprawy przez sąd I instancji.

Więcej:
www.gazeta.pl

Orzeczenie o zdarzeniu medycznym

Według informacji z gazeta.pl we Wrocławiu zapadło pierwsze orzeczenie o zdarzeniu medycznym.

Wojewódzkie komisje działają od stycznia 212 r. Sprawa, która toczyła się przed wojewódzka komisja we Wrocławiu dotyczyła śmierci pacjenta, który był wożony od szpitala do szpitala.

Opóźnienie w postawieniu prawidłowego rozpoznania oraz w udzieleniu pomocy doprowadziły do pogorszenia stanu zdrowia a następnie do śmierci pacjenta. W sprawie doszło do ugody pomiędzy szpitalem a rodzina pacjenta. Kwota, którą ma zapłacić szpital wynosi 100 tys. zł zadośćuczynienia i 50 tys. zł odszkodowania.

Okołooperacyjna karta kontrolna

Okołooperacyjna kartę kontrolną wdrożyło kolejne cztery szpitale i obecnie wykorzystywana jest ona w 81 szpitalach.

Inicjatywę wprowadzania OKK popierają m.in. Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Towarzystwo Chirurgów Polskich.


Czytaj również: Okołooperacyjna Karta Kontrolna

wtorek, 9 października 2012

Kara za brak połączeń na numery alarmowe

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał w mocy karę pieniężną w wysokości 2 mln złotych za niewywiązywanie się Telekomunikacji Polskiej S.A. z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi 112, 997, 998 i 999.


W dniu 8.10.2012 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie - Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się rozprawa dotycząca odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. z 21.6. 2010 r. (zwanego dalej „Odwołaniem nr 1"), od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2.6.2010 r. Decyzją tą
Prezes UKE nałożył na TP karę pieniężną w wysokości 2.000.000 zł za niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi, o których mowa w art. 77 Prawa telekomunikacyjnego.

niedziela, 23 września 2012

Za przerwanie leczenia gruźlicy można zostać skazanym

Sąd w Krakowie skazał 46-letniego mieszkańca Krakowa na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata za narażenie sąsiadów na niebezpieczeństwo zakażenia gruźlicą. Mężczyzna został również zobowiązany przez sąd do kontroli w poradni co pół roku przez dwa lata i podjęcia leczenia w przypadku ponownego zachorowania. Wyrok jest prawomocny.

Nowe zasady nadzoru epidemiologicznego

Od 3.9.2012 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiana ustawy związana była m.in. z dostosowania do zmieniających się potrzeb nadzoru epidemiologicznego oraz zwalczania chorób zakaźnych oraz, w zakresie jej terminologii, do ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej.
Informacja o zmianie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [RTF]


Ustawa z 13.7.2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz.U. z 2012 r. poz. 892, dostępna TUTAJ

Wystarczy PESEL aby pójść do lekarza – Prezydent podpisał ustawę

27.8.2012 r.Prezydent podpisał ustawę z 27.7.2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa wchodzi w życie 1.1.2013 r.

Nowelizacja zakłada, że „świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia”.

Wymiana informacji pomiędzy Centralnym Wykazem Ubezpieczonych NFZ, a rejestrami ZUS i KRUS w recepcji szpitala lub przychodni umożliwi sprawdzenie online, czy pacjent jest ubezpieczony.

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń z tego rejestru

Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 20.10.2012 r.

Projekt dostępny: TUTAJ

Więcej: www.mz.gov.pl

Projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o odpadach.
Projekt został przekazany do uzgodnień wewnętrznych. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do 8.10.2012 r.

Więcej:
www.mz.gov.pl

Plik PDF projektu dostępny: TUTAJ


Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło na swojej stronie internetowej wykaz uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych.

Studia będą prowadzone w ramach projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanych ze środków EFS”.

Więcej: dla kierunku położnictwo –
www.mz.gov.pl

Dla kierunku pielęgniarstwo –
www.mz.gov.pl

Szkolenie dla psychologów/psychoterapeutów - ankieta

Szanowni Czytelnicy bloga,

planuję prowadzenie szkoleń z zakresu prawnych aspektów wykonywania zawodu psychologa/psychoterapeuty. Aby dobrać tematy wykładów do Państwa potrzeb prosiłabym o wypełnienie krótkiej ankiety. Więcej potencjalnych tematów szkoleń jak i informacje o mnie dostępne są na moim blogu w zakładce: oferta szkoleniowa.

Pierwsze szkolenie mogłoby odbyć się już na początku listopada. Szkolenia będą odpłatne, cena uzależniona od czasu szkolenia i ilości osób, oraz od tego czy będzie to szkolenie otwarte czy zamknięte. Szkolenie minimum czterogodzinne.

Ankieta dostępna jest na stronie: eBadania.pl - Badania Ankietowe Online

poniedziałek, 17 września 2012

Magazyn Ekspresu Reporterów

Polecam 2 reportaże:

Ernest Saj „Na sygnale”
Bohaterami reportażu są ratownicy medyczni, którzy opowiadają nam o swojej pracy. Codziennie ratują życie wielu ludzi, niestety ostatnio coraz częściej to ich życie bywa zagrożone. Niejednokrotnie podczas dyżurów muszą odpierać ataki agresywnych i niebezpiecznych osób...

Justyna Burbon „Handel”
Wstrząsające historie kobiet, które zdecydowały się na sprzedaż organów z powodów finansowych...

Magazyn Eksperesu Reporterów,

niedziela, 16 września 2012

Wygrany proces szpitala z NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia przegrał proces z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu o zwrot kary, którą Fundusz nałożył na szpital. NFZ musi zwrócić szpitalowi 41 tys. złotych.

NFZ w trakcie przeprowadzonej kontroli w szpitalu stwierdził, że część pacjentów onkologicznych i neurologicznych zamiast być hospitalizowana powinna być leczona w trybie ambulatoryjnym. W związku z tym nałożył n szpital karę w wysokości 41,5 tys. zł, którą następnie potrącił ze szpitalnych funduszy w maju 2011 r.

Programy zdrowotne w konsultacjach

16.9.2012 r. minął termin zgłaszania droga elektroniczną uwag do projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – w zakresie programów zdrowotnych (lekowych).

Więcej:
nfz.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo Farmaceutyczne

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo Farmaceutyczne.

Projekt został skierowany do ponownych uzgodnień międzyresortowych.

Jak podaje Ministerstwo „skierowanie projektu do uzgodnień międzyresortowych nie stanowi zaproszenia do ponownych konsultacji z partnerami społecznymi (projekt podlegał już konsultacjom społecznym w dniach 17.5.–17.6.2012 r.).

Przedmiotowego projektu nie należy utożsamiać z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (poddanym konsultacjom społecznym w dniach 2.8.–17.8.2012 r.), który stanowi odrębną inicjatywę legislacyjną, a ponadto prowadzony jest przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego i regulujące zupełnie odmienną materię.

Więcej:
www.mz.gov.pl

Fałszywy lekarz

Dwie sprawy z ostatniego czasu.

Pierwsza z małopolski, gdzie osoba podająca się za ginekologa została skazana na 3 lata pozbawienia wolności. Przed Sądem Rejonowy w Zakopanem toczyło się postępowanie przeciwko Zdzisławowi M., który podając się za ginekologa wykorzystywał seksualnie swoje pacjentki. Wmawiał on pacjentkom choroby i twierdził, że za pomocą stosunku seksualnego może je wyleczyć. Był on już wcześniej karany za podobne przestępstwo. We wrześniu 2011 r. został skazany na cztery i poł roku pozbawienia wolności. Jego wspólniczka za nakłanianie do poddania się zabiegom u fałszywego ginekologa została skazana na 3 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Zawód felczer

Zgodnie z Centralnym Rejestrem Felczerów prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską w Polsce jest 285 felczerów czynnych zawodowo oraz 727, który nie wykonują zawodu.

Czy lekarze i pielęgniarki powinni zakładać Niebieską Kartę?


Odpowiedź na takie pytanie wydaje się prosta i oczywista, zwłaszcza biorąc pod uwagę przepisy prawa i ustawę o przemocy w rodzinie. Jednak ani lekarze, ani pielęgniarki nie wywiązują się z ustawowego obowiązku.

Dla przypomnienia: obowiązująca od 1.8.2010 r. nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (ustawa z 10.6.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 125, poz. 842), wprowadziła do ustawy art. 9d dotyczący procedury zakładania „Niebieskiej Karty”, art. 9a na podstawie, którego tworzy się zespoły interdyscyplinarne w skład, których wchodzi m.in. przedstawiciel ochrony zdrowia, umożliwiła również m.in. uzyskanie bezpłatnego badania lekarskiego oraz wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza stosowanie przemocy w rodzinie (art. 3 ust. 1 pkt 5 tej ustawy). Zaświadczenie może wystawić m.in. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. W art. 12 ustawodawca zobowiązał m.in. personel medyczny (lekarzy i pielęgniarki, ratownicy medyczni), który w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie do niezwłocznego zawiadomienia odpowiednich organów: Policji lub prokuratury.

sobota, 15 września 2012

PIP: w placówkach leczniczych przekraczany jest czas pracy - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.plCzas pracy był przekraczany także w rozliczeniu rocznym. "W jednym z podmiotów leczniczych pielęgniarki, dla których limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym ustalono na 150 godz., przekroczyły go o 483, 592 a nawet 866" - poinformowano.

Nieprawidłowości związane z wypłatą wynagrodzenia inspektorzy stwierdzili w prawie 19 proc. skontrolowanych podmiotów, przy czym w 10 nie wypłacono go w ogóle 64 pracownikom.

Zmiany w kształceniu specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień

25.6.2012 r. Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 734). Rozporządzenie weszło w życie 1.7.2012 r.

Treść rozporządzenia TUTAJ

Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem

Niedawno skończyłam pracę nad nową książką dotyczącą prawa medycznego. Książka jest w zapowiedziach na stronie: księgarni Difina
Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem
Agnieszka Fiutak
Prezentowane opracowanie obejmuje zbiór orzeczeń sądów apelacyjnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, które dotykają istotnych zagadnień z punktu widzenia personelu medycznego jak i samego pacjenta. Zagadnienia te poruszają kwestię odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny, jego winy czy zgody pacjenta. Książka adresowana jest do lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny, prawa oraz prawników, a także do osób zainteresowanych problematyką udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym również do samych pacjentów.
Złóż zamówienie

ISBN: 978-83-7641-718-9
Data wydania: 2012
Liczba stron/format: 186/B5
Okładka: miękka
Cena: 42.00 zł Przy zamówieniu książki przez internet rabat 10%

poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Wyrok NSA: w aptekach można mierzyć ciśnienie

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11.1.2012 r., II GSK1365/10 sankcjonuje możliwość dokonywania bezpłatnego pomiaru ciśnienia w aptece ogólnodostępnej i stwierdza nieważność decyzji organów administracji niższych instancji w tej sprawie.

Statystyka zgłoszeń - protest lekarzy

 Od 2 do 13.7.2012 r. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta pacjenci zgłosili 190 sygnałów dotyczących nieprawidłowo wypisanych recept, w tym wystawiania recept pełnopłatnych w sytuacji należnej im refundacji. Dane statystyczne są aktualizowane każdego dnia w formie tabelarycznej i zamieszczane także w specjalnym banerze - Informacje na temat lipcowego protestu.

 Statystyka zgłoszeń - protest lekarzy - schemat tabelaryczny
Statystyka zgłoszeń - protest lekarzy - wykres

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Pobieranie kaucji od pacjenta jest niezgodne z prawem

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że świadczeniodawcy nie mają podstaw prawnych do żądania kaucji od pacjenta, który korzystając w stanie nagłym z pomocy lekarskiej nie przedstawi dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego.
więcej...

Recepty na antybiotyki

Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał odpowiedź od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na wystąpienie w sprawie sposobu wypisywania przez lekarzy recept na antybiotyki. Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpływają sygnały, które świadczą o braku wskazywania na recepcie przez lekarzy odpowiedniego poziomu przysługującej refundacji w przypadku antybiotyków.
więcej...

Wizyta u lekarza POZ poza miejscem zamieszkania

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, każdy pacjent ma prawo skorzystać z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
więcej...

Leksykon prawa medycznego. 100 podstawowych pojęć

Ostatnio mniej postów ukazuje się na blogu, co spowodowane jest tym, że jestem zajęta pisaniem kolejnej książki z zakresu prawa medycznego.  Maszynopis mam oddać z końcem sierpnia więc ostatnio więcej czasu poświecam na jego dopracowanie.

Jak tylko otrzymam informację o planowanym wydaniu poinformuję o tym na blogu.

Niedługo ukaże się inna pozycja, gdzie jestem jednym ze współautorów: "Leksykon prawa medycznego. 100 podstawowych pojęć" pod redakcją dra hab. Adama Górskiego.

W sprzedaży ma być na poczatku września 2012 r. 

Szczegóły książki:
liczba stron: 350
okładka: miękka
Wydawnictwo:
C.H. Beck
seria: Encyklopedie i leksykony
wymiary: 121 x 197 mm


Opis książki:

czwartek, 23 sierpnia 2012

Czego chirurg nie znajdzie w człowieku - Polska i Świat

Polecam reportaż na Tvn24

"Wielkie musi być zdziwienie na twarzach chirurgów, gdy z operowanych ciał swoich pacjentów wyciągają różne przedmioty. Bardzo różne przedmioty. Świat właśnie obiegły zdjęcia plastikowego widelca wyciągniętego po 10 latach z brzucha pewnego Brytyjczyka. I to wcale nie najbardziej oryginalne, ani też nie największe trofeum chirurga".

Autor: mk / Źródło: tvn24

poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Dowcip - Lekarz do...


Dziś trochę humorystycznie. Jeżeli znacie dowcipy o służbie zdrowia i lekarzach w komentarzach możecie je dodawać.


Lekarz do lekarza:
- Słuchaj mam dziwny przypadek! Pacjent powinien już dawno zejść, a on zdrowieje!
Na to kolega:
- Tak? Czasem medycyna jest bezsilna!

Źródło:  Dowcip - Lekarz do...

Więcej humoru: Dowcipy

czwartek, 9 sierpnia 2012

Centralny Rejestr Ubezpieczonych

Zgodnie z zapowiedziami ministra Michała Boniego, od 1.1.2013 r. ma ruszyć Centralny Rejestr Ubezpieczonych, który ma za zadanie ułatwić życie pacjentom (nie będą musieli pokazywać druków RMUA) oraz lekarzom (zdejmie z przychodni i szpitali obowiązek sprawdzania czy pacjent ma ubezpieczenie czy nie).

Na razie to projekt, który przyjął w środę 1.8.2013 r. Senat. Teraz odbędzie się głosowanie w Sejmie.

Rozmowa z ministrem w Radiu TOK RM

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Skargi pacjentów do NFZ i na NFZ

Z informacji opublikowanych przez PAP wynika, że w drugim kwartale 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpatrzył 1197 skarg i 1 wniosek. Z danych NFZ wynika, że „76,6 skarg dotyczy świadczeniodawców, pozostałe 23,4% – samego NFZ. Ogólna liczba skarg i wniosków zmniejszyła się o 5,7%, w tym na działalność NFZ o 13,3% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 r.”

Błąd medyczny w trakcie porodu

W szpitalu w Toruniu rodziła 29-latka. Dziecko urodziło się martwe. Biegli uznali, że doszło do popełnienia błędu medycznego polegającego na braku opieki nad rodzącą kobietą.

Z opinii wynika, że ciężarna nie miała starannej opieki, poród nie był wystarczająco monitorowany, pomimo istniejących wskazań medycznych. Kobiecie nie wykonano diagnostyki – USG Doplera ani kontrolnego KTG. Sekcja zwłok dziecka wykazała, że zachłysnął się on wodami płodowymi w wyniku niedotlenienia wewnątrzmacicznego (zamartwicy). W opisie badań histopatologicznych znalazła się zapis „Doszło do ostrego i dynamicznego procesu zamknięcia światła naczyń pępowinowych”.

Biegli uznali, że: „Postępowanie było nieprawidłowe, nacechowane brakiem należytej staranności, naruszające wymogi wiedzy medycznej i wyczerpujące znamiona błędu medycznego”.

Więcej: www.
gazeta.pl

Sąd lekarski w Krakowie ukarał laryngologa – porywacza

Jak można przeczytać w Gazecie Wyborczej w Krakowie sąd lekarski na pół roku zawiesił prawo wykonywania zawodu laryngologa, który próbował porwać swoją pacjentkę.

Do seksuologa tylko prywatnie

W koszyku świadczeń gwarantowanych brak jest porad seksuologa, nawet dla pacjentów, którzy przeszli zawał czy operacje kardiologiczne. Coraz częściej młodsi pacjenci po zawale czy operacji kardiologicznej na skutek zażywania leków ma problemy w sferze życia seksualnego. Zdaniem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, rehabilitacja kardiologiczna powinna obejmować również porady seksuologa.

Niesłuszny areszt lekarza a odszkodowanie

23.7.2012 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku oddalił powództwo kardiochirurga Tomasza H. o wyższe odszkodowanie w procesie o niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Stan faktyczny przedstawiał się następująco: w 2005 r. kardiochirurg został zatrzymany pod zarzutem przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 5 tys. zł. Od zarzutu lekarz został uniewinniony, sprawa zakończyła się orzeczeniem Sądu Najwyższego. Okazało się również, że za całą sprawą stał podwładny lekarza, a dowody były zbierane niezgodnie z prawem – w chwili obecnej prowadzone jest postępowanie karne w tej sprawie.

sobota, 4 sierpnia 2012

Śmierć dziecka w trakcie zabiegu

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy skazał chirurga na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat.

Dziecko trafiło do szpitala na zabieg urologiczny – sprowadzenia jadra do moszny i usunięcia stulejki. Zabieg został podzielony na dwie części, pierwsza wykonywana była w znieczuleniu ogólnym, druga – w znieczuleniu miejscowym. Chłopczyk po kilkunastu minutach przestał oddychać, a następnie doszło do zgonu z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej.
Zdarzenia medyczne – szpitale nie zgadzają się z decyzją komisji

We Wrocławiu dwa szpitale złożyły odwołanie od decyzji komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Oznacza to, że komisja, już w zmienionym składzie, będzie musiała rozpatrzyć sprawę ponownie. Komisja wcześniej orzekła, że doszło do zdarzenia medycznego i szpitale powinny zapłacić rodzinie zadośćuczynienie w kwocie nie wyższej niż 300 tys. zł.

Więcej: www.gazeta.pl

Rak, którego nie było

 Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód wznowiła śledztwo w sprawie mieszkanki Kielc, której amputowano pierś w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Zabieg okazał się niepotrzebny.

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej prokuratura Rejonowa w Kielcach wznowiła postępowanie z powodu nowych dowodów, które dostarczyła sama poszkodowana.


Pacjentka miała wykonaną profilaktyczną mammografię, która wykazała obecność guzka o wielkości 8 na 4 mm. Pacjentce w Świętokrzyskim Centrum Onkologii usunięto guzek, a po kilku miesiącach lekarze zdecydowali o przeprowadzeniu mastektomii.

Jednak po kilku miesiącach okazało się, że w amputowanej piersi nie było żadnych komórek rakowych.

OZZL pisze do RPO

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy skierował list do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym wyjaśnia powody odrzucenia przez lekarzy zapisów o karach w umowach na recepty oraz informuje, że z katalogu 11 kar nie zgadza się tylko na 2.

Studia dla pielęgniarek i położnych

Z dniem 21.9.2012 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.6.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 770).

Z dniem tym jednocześnie traci moc dotychczasowe rozporządzenie z 11.5.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 420).

Konferencja naukowa „Psychologia i prawo. Teoria i praktyka u progu XXI wieku”

Witam wszystkich po przerwie urlopowej. Chwila przerwy przydała się, aby zregenerować siły i z nową energią oraz pomysłami prowadzić bloga.

W pierwszym poście po urlopie chcę zaprosić Was na konferencję do Krakowa.

Konferencja naukowa „Psychologia i prawo. Teoria i praktyka u progu XXI wieku”
Konferencje organizują: Katedra Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedra Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Obędzie się w Krakowie, w Collegium Maius w sali im. Michała Bobrzyńskiego w dniach 19–20.10.2012 r.

Więcej informacji:
www.law.uj.edu.pl/psychologiaiprawo

Jak podaje organizator „Ideą przewodnią konferencji jest analiza obszarów badawczych wspólnych dla psychologii i prawa oraz wzmocnienie dialogu pomiędzy przedstawicielami obu dyscyplin, zarówno na gruncie naukowym, jak i w obszarze praktycznych zagadnień ze sfery funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości”.

piątek, 6 lipca 2012

Tysiące nie wiedzą o zakażeniu HCV | rp.pl

Tylko co szósta osoba, w której organizmie namnaża się wirus żółtaczki typu C, w ogóle wie o chorobie

Państwowy Zakład Higieny informuje o 55 tys. osób, u których zdiagnozowano chorobę wywołaną wirusem HCV. Epidemiolodzy oceniają jednak, że już ponad 700 tys. ludzi miało kontakt z wirusem (w ich organizmie są przeciwciała). Spośród nich około połowy odczuwa skutki zakażenia – w ich organizmie replikuje się wirus, doprowadzając nawet do marskości wątroby i raka.

Więcej w Rzepie: Tysiące nie wiedzą o zakażeniu HCV | rp.pl

poniedziałek, 2 lipca 2012

Kara dla PZU za zawał serca

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezesa UOKiK i utrzymał w mocy karę finansową jaką ma zapłacić PZU. Wynosi ona 3 967 296 zł.

Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszająca zbiorowe interesy konsumentów działanie ubezpieczyciela polegające na zawarciu w ogólnych warunkach umowy definicji zawału serca sprzecznej z ogólno przyjętą definicją występującą w medycynie.

Według PZU uznanie jednostki chorobowej za zawał serca uzależnione było od „Pojawienia się patologicznego załamka Q w EKG (nieobecnego przed zdarzeniem)”. W praktyce zawał serca nie musi przebiegać z patologicznym załamkiem Q i nie musi on wystąpić w zapisie EKG.


Decyzja nr RWR-28/2010  lub decyzja Prezesa UOKiK z grudnia 2010 r.

22.11.2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił decyzję o dopuszczeniu do postępowania w trybie pozwu zbiorowego sprawy przeciwko PZU Życie. Decyzja sądu oznaczała, że każda osoba, która przeszła zawał serca ale ubezpieczyciel nie wypłacił jej odszkodowania mogła dołączyć do pozwu zbiorowego.

Od orzeczenia Sądu OKiK przysługuje ubezpieczycielowi odwołanie do sądu Apelacyjnego. Decyzję o wniesieniu apelacji PZU będzie podejmować dopiero po zapoznaniu się z uzasadnieniem SOKiK.

Błąd diagnostyczny – lekarz nie rozpoznał zawału

27.6.2012 r. Sąd Rejonowy w Lublinie zmienił wyrok dla lekarza, który postawił błędną diagnozę. Do SOR-u zgłosił się pacjent z bólami w klatce piersiowej, lekarz zlecił wykonanie EKG. Jednak na jego podstawie lekarz nie stwierdził żadnych nieprawidłowości i pacjenta z zaleceniem rzucenia palenia odesłał do domu.

W domu pacjent poczuł się gorzej i wezwano karetkę. Na pomoc było już jednak za późno i pacjent zmarł. Jako przyczynę śmierci podano ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową.

W styczniu lekarz został skazany za narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć oraz pięcioletni zakaz wykonywania zawodu, grzywnę oraz nakazał zwrócić koszty sądowe w wysokości prawie 9 tys. zł.

Po uwzględnieniu odwołania i ponownym rozpatrzeniu Sąd zmniejszył karę pozbawienia wolności oraz zakaz wykonywania zawodu i orzekł karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat oraz zakaz wykonywania zawodu przez 2 lata. Natomiast w pozostałej części wyrok utrzymał w mocy.
Więcej: www.kurierlubelski.pl

Nowe rozporządzenia dotyczące ochrony zdrowia

W czerwcu weszły w życie nowe rozporządzenia dotyczące m.in.:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2.5.2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych, Dz.U. z 18.5.2012 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.5.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz.U. z 2012 r., poz. 583.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.5.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji, Dz.U. z 2012 r., poz. 605.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.5.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności, Dz.U. z 2012 r., poz. 547.

Alkohol a przyjmowanie pacjentów

Kolejna sytuacja, gdy prasa pisze o pijanym lekarzu, który przyjmował pacjentów narażając ich tym samym na utratę życia lub zdrowia. Tym razem sprawa dotyczyła lekarki – internistki, która przyjmowała pacjentów we Wrocławiu mając 2,5 promila alkoholu w organizmie.

W trakcie dyżuru zdążyła przyjąć 12 pacjentów. Powstaje pytanie dlaczego nikt wcześniej nie zareagował i nie zawiadomił Policji.

Lekarce w przypadku postawienia zarzutu z art. 160 Kodeksu karnego – narażenie na niebezpieczeństwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Wykonywanie czynności zawodowych pod wpływem alkoholu będzie stanowiło wykroczenie i na podstawie art. 70 § 2 Kodeksu wykroczeń kara aresztu lub grzywny.


Czytaj również: Nietrzeźwość lekarza w trakcie przyjmowania pacjentów

Kolejne śledztwo w sprawie fałszowania dokumentacji medycznej

Jak donosi Gazeta Wyborcza w Częstochowie Prokuratora prowadziła postępowanie w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentacji i jej fałszowania (wystawianie dla kandydatów na kierowców zaświadczeń poświadczających ich stan zdrowia) oraz przyjmowania korzyści majątkowej za te czynności.

Lekarka potwierdzała stan zdrowia kursantów choć ich nie badała. W ten sposób co najmniej 127 osób uzyskało zaświadczenie wymagane przy odbywaniu kursu na prawo jazdy.

Jest to jeden z najczęściej spotykanych sytuacji gdy lekarz fałszuje dokumentację i przyjmuje korzyść majątkowa za poświadczenie nieprawdy.

Więcej:
www.gazeta.pl
Czytaj również: Fałszowanie dokumentacji

piątek, 29 czerwca 2012

Informacja dla świadczeniodawców w sprawie wystawiania recept refundowanych

Na stronie NFZ możemy przeczytać informację skierowaną do lekarzy o przestrzeganiu praw pacjenta do świadczeń gwarantowanych.

W informacji czytamy m.in. „Pacjent ma prawo do recepty na leki refundowane, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Udzielanie świadczeń w sposób niepełny lub nieprawidłowy narusza warunki umowy pomiędzy OW NFZ a świadczeniodawcą. (…) lekarz udzielający świadczeń w placówce leczniczej, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z OW NFZ, ma prawo i obowiązek wystawiać pacjentom recepty na leki i wyroby medyczne refundowane w ramach tej umowy. Niepotrzebne jest więc posiadanie przez niego odrębnej umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki”.

Pliki do pobrania: NFZ


Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w kwestii protestu lekarzy

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie zamieściło informację na temat działań Ministerstwa podejmowanych w celu zapewnienia pacjentom możliwości otrzymywania recept na leki, zgodnie z ich uprawnieniami.

Informacja prasowa – w sprawie działań Ministra Zdrowia podejmowanych w celu zapewnienia pacjentom możliwości otrzymywania recept na leki, zgodnie z ich uprawnieniami


Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz podjął szereg działań, mających na celu zapewnienie pacjentom możliwości otrzymywania recept na leki, zgodnie z ich uprawnieniami.

Prawomocny wyrok za oszustwa przy wystawianiu recept

Sąd Okręgowy w Białymstoku utrzymał w mocy wyroki wobec lekarzy, którzy dokonywali oszustw przy wystawianiu recept na leki refundowane.

Sąd rejonowy w Białymstoku w 2011 r. skazał troje lekarzy na kary po pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, po 2 tys. zł grzywny oraz nakazał zwrot Narodowemu Funduszowi Zdrowia kwoty prawie 18 tys. zł z tytułu nienależnej refundacji.

Sąd Okręgowy uznał apelacje za bezzasadna i wyroki utrzymał w mocy.

Lekarze wystawiali recepty w latach 1998-1999 na inne osoby niż pacjenci. Początkowo podejrzanych było 17 lekarzy oraz właścicieli i pracowników aptek. Ostatecznie zarzuty usłyszało trzech lekarzy.


Czytaj też: Wypisywanie recept – proces przed sądem

Poświadczenie nieprawdy przez lekarza (przestępstwo fałszu intelektualnego)

Chusta w brzuchu pacjentki

Ostatecznie 20 czerwca ruszył w Kielcach proces przeciwko lekarzowi-operatorowi i pielęgniarce-instrumentariuszce oskarżonych o nieumyślne narażenie pacjentki na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W lipcu 2007 r, pacjentka miał wykonywane cesarskie cięcie. Po zabiegu pacjentka skarżyła się na bóle brzucha. W 2008 r. w innym szpitalu wykonano zabieg chirurgiczny, w trakcie którego z jelita kobiety wyciągnięto chustę chirurgiczną.

W sprawie wydano dwie opinie biegłych. Stwierdzili oni, że pozostawiona chusta w jamie brzusznej doprowadził do martwicy fragmentu jelita, a przez powstały otwór chusta przedostała się do światła jelita. Wyciągnięta chusta miała znaczniki szpitala, w którym wykonywano cesarskie cięcie.

Pierwsza opinia wskazywała na połknięcie przez pacjentkę chusty.


Czytaj również: Chusta w jamie brzusznej pacjentki

Wysokie zadośćuczynienie za błąd medyczny

W Gazecie Wyborczej możemy przeczytać o procesie, jaki zakończył się w czerwcu. Dotyczył błędu lekarskiego popełnionego w trakcie ciąży. W jego wyniku dziewczynka urodziła się w ciężkiej zamartwicy, doszło do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Obecnie dziewczynka ma porażenie mózgowe.

Sąd zasądził 1.3 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania oraz 10 tys. zł miesięcznej renty do końca życia dziecka.

Więcej:
www.gazeta.pl

Zobacz też: Klasyfikacja błędów medycznych

Od 1.7.2012 r. nowa lista leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt listy leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Nowy wykaz jest korzystny m.in. dla diabetyków. Wśród nowych leków znalazły się analogi insuliny długo działających Insulinum glargine (nazwa handlowa Lantus) i Insulinum detemirum (nazwa handlowa Levemir) i lek stosowany w leczeniu jaskry preparat Tafluprostum (nazwa handlowa Taflotan).

Dla 122 produktów zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu; w przypadku 15 produktów wprowadzono podwyżki.

W przypadku 458 produktów spadły dopłaty pacjenta - od 747,11 zł do 1 gr. Z kolei pacjenci dopłacą więcej do 546 produktów - od 219,87 zł do 1 gr. Ceny detaliczne brutto spadły dla 814 produktów - od 149,84 zł do 1 gr, a wzrosły dla 227 - od 610,60 zł do 1 gr.
Pliki z wykazami - do pobrania w formacie xls i pdf: www.mz.gov.pl

Czy będzie trudniej o odszkodowanie od szpitala?

Zdaniem prof. Ewy Łętowskiej „kiedy odszkodowanie wypłacał skarb państwa, sądy łatwiej uznawały odpowiedzialność za błędy lekarskie, bo to podmiot, powiedzmy, abstrakcyjny. Teraz, gdy będą miały zasądzić pieniądze od konkretnego szpitala - mogą wyżej ustawić poprzeczkę. I orzekać niższe”.

Więcej: www.
wyborcza.pl

2 lata dla lekarza za wyniesienie kart pacjentów ze szpitala

PAP donosi, że w Lubuskiem lekarz z poradni szpitala psychiatrycznego zabrał 120 kart pacjentów. Lekarzowi postawiona zarzut ukrywania dokumentacji medycznej za co grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. W takcie przeszukania mieszkania podejrzewanego o ten czyn lekarza policja zabezpieczyła ponad dwadzieścia kart pacjentów.

Więcej na: PAP/Rynek Zdrowia

Nowe zarządzenie NFZ ws. opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Od 19.6.2012 r. obowiązuje zmienione zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Czego dotyczą zmiany w zarządzeniu?

1) leczenia elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych,
2) leczenia uzależnień stacjonarnego,
3) świadczeń terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarnych,
4) świadczeń dziennych leczenia zaburzeń nerwicowych,
5) świadczeń dziennych rehabilitacyjnych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Więcej:
www.nfz.gov.pl

Wykaz szefów oddziałów wojewódzkich

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował aktualny wykaz szefów oddziałów wojewódzkich. Wykaz dostępny jest na stronie NFZ.

Więcje:
www.nfz.gov.pl

Wraca sprawa z ustawy o 203

W Kielcach zakończył się proces przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w związku z ustawą 203. Zgodnie z orzeczeniem sądu Wojewódzki szpital Zespolony w Kielcach ma otrzymać od NFZ 1.5 mln zł.

W ramach przypomnienia tzw. ustawa 203 (ustawa o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnego wynagrodzenia u przedsiębiorców oraz o niektórych innych ustaw i ustawy o ZOZ z 2000 r.) zakładała przyznanie pracownikom publicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniającym powyżej 50 osób podwyżek w wysokości 203 zł w 2001 r. i 171 zł w roku następnym.

W ustawie zabrakło jednak przepisów dotyczących źródeł finansowania podwyżki. W związku z tym szpitale były zobligowane wypłacać pieniądze z własnego budżetu co z kolei przyczyniło się do zwiększenia zadłużenia szpitali. Część placówek jednak nie wypłaciła pracownikom podwyżki, inne wypłaciły tylko część.

Wiele spraw trafiało do sądów i pracownicy otrzymywali zaległe pieniądze.

Ustawa ostatecznej trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że ustawa 203 jest zgodna z Konstytucją. Trybunał uznał również, że podmiotem współodpowiedzialnym za finansowanie poza szpitalem jest NFZ. Takie orzeczenie pozwoliło szpitalom na składanie pozwów przeciwko NFZ.

Źródło: Gazeta.pl

wtorek, 19 czerwca 2012

Rzecznik Praw Pacjenta proponuje spotkanie odnośnie protestu 1 lipca

Krystyna Barbara Kozłowska zaproponowała w związku z planowanym od 1 lipca protestem lekarzy spotkanie. Miałoby się ono odbyć 20 czerwca. Zaproszeni zostali m.in. Bartosz Arłukowicz - Minister Zdrowia, Irena Wóycicka - Minister w Kancelarii Prezydenta RP, Wojciech Nowicki - Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich, dr n. med. Zbigniew Teter - p.o. Prezesa NFZ.

Zdaniem Krystyny Barbary Kozłowskiej zapowiadane przez środowisko lekarskie działania polegające na wypisywaniu tylko pełnopłatnych recept, oznaczają dla pacjentów posiadających ubezpieczenie zdrowotne zdecydowane ograniczenie w dostępie do leków z przysługującym poziomem refundacji. Taka forma protestu może w konsekwencji bezpośrednio zagrażać zdrowiu i życiu wielu pacjentów.

Więcej na stronie Biura Praw Pacjenta


Czytaj też: OZZL o konflikcie receptowym z rządem

OZZL o konflikcie receptowym z rządem

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy na swojej stronie wyjaśnia o co chodzi w konflikcie receptowym lekarzy z rządem.

Według OZZL są to następujące sprawy:
1. „Obowiązek weryfikowania przez lekarza (i zaznaczania tego na recepcie) – czy pacjent ma prawo do refundacji, czyli czy jest ubezpieczony w NFZ lub ma prawo z innych tytułów.

2. Obowiązek weryfikowania przez lekarza (i zaznaczania tego na recepcie) czy pacjent ma jakieś dodatkowe przywileje w zakresie refundacji leków (np. jest rodziną osoby represjonowanej lub zasłużonym honorowym dawcą krwi itp. Itd.)

3. Obowiązek wpisywania na recepcie odpłatności 100% jeżeli dany preparat handlowy leku jest poza zakresem wskazań zarejestrowanych przez danego producenta.

4. Obowiązek wskazywania na recepcie stopnia refundacji, jeżeli lek jest refundowany w kilku stopniach (np. ryczałt w jednej chorobie, 30% w innej chorobie, 50% w jeszcze innej itp.)

5. Kary »zwrotu nienależnej refundacji« oraz kary umowne o charakterze kar administracyjnych za najdrobniejsze uchybienia przy wypisywaniu recept (np. błąd w numerze PESEL) lub »niewłaściwe obchodzenie się z receptami« – dla lekarzy prywatnie praktykujących, którzy chcą wypisywać pacjentom ubezpieczonym recepty refundowane.

6. Kary jak wyżej dla tzw. świadczeniodawców czyli podmiotów, które mają podpisane z NFZ umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (leczenie chorych) i w ramach tej umowy lekarze wypisują recepty na leki refundowane. W przypadku, gdy NFZ nałoży taką karę na świadczeniodawcę – on przenosi ją na zasadzie regresu na lekarza pracownika lub »kontraktowca«”.

Całość na stronie OZZL