niedziela, 6 maja 2012

Brak samorządu psychologów

Od 2006 r. każdego psychologa wykonującego swój zawód obowiązuje ustawa z 8.6.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. Nr 71, poz. 763 ze zm.). Ustawa przewiduje utworzenie samorządu psychologów na szczeblu krajowym (Krajowa Izba Psychologów) i Regionalnych Izb Psychologów oraz komisje dyscyplinarne. Samorząd miał m.in. wydawać prawo wykonywania zawodu, określać zasady i program przeszkolenia oraz dbać o etyczne wykonywanie zawodu. Ustawa reguluje również kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej za złamanie zasad etycznych. Jednakże do dziś ustawa nie jest wykonywana i w pewnym zakresie można jej przepisy uznać za martwe. Organy do dnia dzisiejszego nie powstały (poza Regionalną Izbą Psychologów Województwa Podlaskiego, która działa dość prężnie).

Jednym z powodów, że ustawa nie jest realizowana jest brak aktów wykonawczych do ustawy.

Z przepisów, które obowiązują i każdy psycholog zobligowany jest do ich przestrzegania to: przepisy zawarte w części ogólnej ustawy oraz w rozdziale 3 odnośnie zgody pacjenta, prawa do informacji, tajemnicy zawodowej, prowadzenia prywatnej praktyki, zawarcia kontraktu.

Na problemy związane z brakiem realizacji ustawy wskazywałam w mailach do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w 2011 r., które również zostały wraz z odpowiedziami tychże organów przedstawione w książce: Agnieszki Fiutak, Jacka Dąbrowskiego, „
Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne” wydanej przez Wydawnictwo Difin w 2012 r.

W 2012 r. również Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Regionalna Izba Psychologów Województwa Podlaskiego wystąpiły do Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o podjęcie interwencji w kwestii uregulowania prawnego samorządu psychologów.

Przeczytaj:
1.
Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej odnośnie powołania samorządu zawodowego psychologów, z dnia 12 marca 2012 r. [RzPP-ZZP-4110-1-2/KAS/12].
2.
Pismo kol. Pawła Kołakowskiego, w-ce Przewodniczącego Regionalnej Izby Psychologów Województwa Podlaskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie koniecznych regulacji prawnych dla zawodu psychologa w Polsce.
3. Kolega Paweł Kołakowski prezentuje
list otwarty w sprawie prawnej sytuacji wykonywania zawodu psychologa w Polsce.
4.
Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na pismo w sprawie prawnej sytuacji wykonywania zawodu psychologa w Polsce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz