niedziela, 6 maja 2012

Pacjent może zarejestrować się do lekarza również przez telefon

Podmioty lecznicze są zobligowane do zapisywania pacjentów na wizyty również przez telefon oraz rejestracja nie może odbywać się z ograniczeniem do specjalnie wyznaczonych dni w tygodniu czy godzin. Jak podaje biuro Rzecznika Praw Pacjenta coraz częściej do biura wpływają skargi od pacjentów na ograniczenia związane z zarejestrowaniem wizyty do lekarza. Pacjent zmuszony jest przez placówkę medyczną do osobistego przychodzenia do placówki, aby się zarejestrować.

Zgodnie z brzmieniem § 13 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6.5.2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U Nr 81, poz. 484) „1. Świadczeniodawca zapewnia rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
2. W przypadku porodu przyjęcie następuje niezwłocznie.
3. Świadczenia powinny być udzielane przez świadczeniodawcę w możliwie najkrótszym terminie.
4. Świadczeniodawca jest zobowiązany do przyjęcia świadczeniobiorcy w ustalonym terminie. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie ustalonego terminu, Świadczeniodawca w każdy dostępny sposób informuje świadczeniobiorcę o zmianie terminu.
5. Świadczeniodawca prowadzi listy oczekujących na udzielenie świadczenia, zgodnie z ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie”.

Placówka medyczna dysponująca odpowiednim oprogramowaniem ma prawo zapisywać pacjentów na wizyty drogą elektroniczną przez Internet.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz