niedziela, 13 maja 2012

Prawne aspekty tajemnicy lekarskiej

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest regulacja ustawowa obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy zawodowej. Ze względu na fakt, że jest to problematyka prawno-medyczna, omawiane kwestie wchodzą w zakres tzw. prawa medycznego.

Każdy lekarz, składając przysięgę Hipokratesa, zobowiązuje się do nieujawniania informacji wobec osób trzecich o stanie zdrowia pacjenta bez jego wyraźnej zgody. Tajemnica lekarska obejmuje, oprócz informacji o stanie zdrowia pacjenta, również wszelkie inne informacje, które lekarz uzyskał w związku z wykonywaniem zawodu i udzielaniem świadczenia zdrowotnego, np. pacjent powiedział lekarzowi o swoich problemach finansowych, o swojej orientacji seksualnej, sytuacji rodzinnej. Tajemnicą objęte są również informacje, które do lekarza dotarły w sposób pośredni, dorozumiany, tzn. lekarz wywnioskował je z informacji uzyskanych od pacjenta czy jego zachowania. Nawet w przypadku śmierci pacjenta lekarz nie jest zwolniony z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej.

W artykule przedstawiono również wyłączenia zachowania tajemnicy, jakie przewiduje ustawodawca m.in. w Ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego czy w Kodeksie postępowania karnego. Naruszając tajemnicę zawodową, lekarz naraża się na odpowiedzialność karną z art. 266 § 1 Kodeksu karnego. Przestępstwo z tego artykułu zagrożone jest kara alternatywną: karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Więcej o tajemnicy zawodowej czytaj w:

Prawne aspekty tajemnicy lekarskiej (Legal aspectsof the physician–patient privilege),
Gastroenterologia praktyczna 2010, Nr 6 (10), tom II, s. 57–61

Obowiązek zachowania tajemnicy a odpowiedzialność lekarza za jej naruszenie. Prawne aspekty tajemnicy lekarskiej,
Neurologia praktyczna 2010, Nr 6 (57), tom X, s. 81–84

Obowiązek zachowania tajemnicy a odpowiedzialność lekarza za jej naruszenie. Prawne aspekty tajemnicy lekarskiej,
Medycyna i Pasja 2011, Nr 1 (11), s. 38–41


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz