czwartek, 3 maja 2012

Prawo w medycynie

W 2010 ukazała się moja pierwsza książka z zakresu prawa w medycynie. Do dziś doczekała się 2 wydania.

Podręcznik „Prawo w medycynie” zawiera omówienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych. W opracowaniu zawarto m.in.:
• pojęcie i źródła prawa medycznego,
• formy wykonywania zawodów medycznych,
• prawa i obowiązki pracowników służby zdrowia,
• zgodę pacjenta na wykonywanie zabiegów,
• klasyfikację błędów medycznych,
• odpowiedzialność cywilną, pracowniczą, zawodową i karną pracowników służby zdrowia,
• zmiany w prawie.

Książka wzbogacona została o orzecznictwo sądów z zakresu prawa medycznego oraz liczne przykłady ilustrujące przedstawiany stan prawny.

Moim celem było stworzenie takiego podręcznika, który zbierze w jednej pozycji najważniejsze kwestie związane z wykonywaniem zawodów medycznych, które wchodzą w zakres Lekarskiego Egzaminu Państwowego czy końcowego egzaminu studiów podyplomowych z prawa medycznego.
Prawo w medycynie, Wydawnictwo C.H. Beck,  Wydanie 2, Warszawa 2011Spis treści

Wstęp
Wykaz skrótów

Część pierwsza. Wiadomości ogólne
Rozdział 1. Pojęcie i źródła prawa medycznego
§ 1. Pojęcie prawa medycznego
§ 2. Akty prawne dotyczące prawa medycznego
Rozdział 2. Wykonywanie zawodu medycznego
§ 3. Pojęcie zawodu
§ 4. Zawód lekarza i lekarza dentysty
§ 5. Zawód pielęgniarki i położnej
§ 6. Ratownik medyczny i ratownik
§ 7. Zawód diagnosty laboratoryjnego
§ 8. Zawód felczera
Rozdział 3. Formy wykonywania zawodu
§ 9. Uwagi ogólne
§ 10. Umowa o pracę
§ 11. Umowa cywilnoprawna
§ 12. Indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka
I. Praktyka bez gabinetu
II. Praktyka pracownicza
§ 13. Grupowa praktyka
I. Spółka cywilna
II. Spółka jawna
III. Spółka partnerska
IV. Inne formy działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą
1. Spółka akcyjna
2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział 4. Podstawowe obowiązki pracownika medycznego wynikające z wykonywania zawodu
§ 14. Obowiązek udzielania pomocy
§ 15. Informowanie pacjenta o stanie zdrowia
§ 16. Prowadzenie i udostępnianie pacjentowi dokumentacji medycznej
§ 17. Obowiązek zachowania tajemnicy
§ 18. Poszanowanie intymności i godności osobistej pacjenta
§ 19. Zakaz sprzedaży środków medycznych
§ 20. Obowiązek ubezpieczenia
§ 21. Obowiązek wykonywania zleceń lekarskich
§ 22. Regulaminy porządkowe szpitali

Rozdział 5. Prawa personelu medycznego
§ 23. Odstąpienie od leczenia
§ 24. Uzyskanie pełnej informacji o celowości wykonania zleceń lekarskich
§ 25. Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego
§ 26. Ordynowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
§ 27. Lekarz i pielęgniarka jako funkcjonariusze publiczni


Rozdział 6. Zgoda pacjenta
§ 28. Uwagi ogólne
§ 29. Podstawowe pojęcia
§ 30. Charakterystyka instytucji zgody pacjenta
I. Definicja zgody
II. Przedmiot zgody
III. Rodzaje zgody i podmioty uprawnione do jej wyrażenia
1. Zgoda pacjenta (właściwa)
2. Zgoda zastępcza (substytucyjna)
2.1. Zgoda przedstawiciela ustawowego
2.2. Zgoda sądu opiekuńczego
3. Zgoda kumulatywna
IV. Ważność zgody
V. Forma zgody

Rozdział 7. Definicja i klasyfikacja błędów medycznych
§ 31. Uwagi ogólne
§ 32. Klasyfikacja błędów
I. Błąd diagnostyczny
II. Błąd terapeutyczny
III. Błąd techniczny
IV. Błąd organizacyjny

Część druga. Odpowiedzialność pracowników służby zdrowia

Rozdział 8. Rozwój odpowiedzialności lekarza za błąd w sztuce

Rozdział 9. Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności
§ 33. Uwagi ogólne
§ 34. Rodzaje odpowiedzialności

Rozdział 10. Odpowiedzialność cywilna
§ 35. Uwagi ogólne
§ 36. Odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu)
§ 37. Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto)
§ 38. Zbieg odpowiedzialności
§ 39. Charakter odpowiedzialności
§ 40. Przesłanki odpowiedzialności
I. Szkoda
II. Wina
III. Związek przyczynowy
IV. Ciężar dowodu
§ 41. Rodzaje odpowiedzialności w zależności od łączącego stosunku pracownika medycznego z pacjentem
I. Umowa o pracę
II. Kontrakt
III. Praktyka prywatna
IV. Grupowa praktyka
V. Nagłe przypadki
VI. Podmioty zobowiązane do naprawienia szkody
§ 42. Wynagrodzenie szkody
I. Zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej lub przywrócenie stanu sprzed powstania szkody
II. Jednorazowy zwrot kosztów
III. Renta
IV. Jednorazowe świadczenie pieniężne tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
V. Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dobra osobistego
§ 43. Terminy przedawnień
§ 44. Wybrane przypadki odpowiedzialności cywilnej
I. Działanie bez zgody
II. Nieinformowanie pacjenta o skutkach i ryzyku zabiegu
III. Odmowa udzielenia świadczenia
IV. Niezachowanie tajemnicy
V. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentom w związku z użyciem niesprawnego sprzętu medycznegoVI. Odpowiedzialność za wyrządzenie szkody nasciturusowi (dziecku poczętemu)
VII. Odpowiedzialność za błąd w sztuce
VIII. Podsumowanie odpowiedzialności cywilnej

Rozdział 11. Odpowiedzialność pracownicza
§ 45. Odpowiedzialność porządkowa
§ 46. Odpowiedzialność materialna

Rozdział 12. Odpowiedzialność zawodowa
§ 47. Odpowiedzialność zawodowa lekarza i lekarza dentysty
I. Strony postępowania
II. Kary
III. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej
IV. Okręgowy sąd lekarski oraz Naczelny Sąd Lekarski
V. Postępowanie przed sądem lekarskim
VI. Postępowanie mediacyjne
VII. Terminy przedawnień
VIII. Zatarcie skazania
IX. Wnioski odnośnie do odpowiedzialności zawodowej lekarzy
§ 48. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki, położnej
I. Kary
II. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej
III. Okręgowy sąd pielęgniarek i położnych oraz Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych
IV. Postępowanie przed sądem pielęgniarskim
V. Przedawnienie
VI. Zatarcie
VII. Roszczenie odszkodowawcze
§ 49. Odpowiedzialność dyscyplinarna diagnosty laboratoryjnego
I. Sąd dyscyplinarny, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, sąd polubowny, Rzecznik Dyscyplinarny
II. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej
III. Kary dyscyplinarne
IV. Przedawnienie
V. Zatarcie ukarania

Rozdział 13. Odpowiedzialność karna
§ 52. Podstawy odpowiedzialności karnej
I. Popełnienie czynu zabronionego
II. Elementy przestępstwa
§ 53. Rodzaje przestępstw
I. Narażenie na niebezpieczeństwo
II. Nieudzielenie pomocy
III. Nieumyślne spowodowanie śmierci
IV. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
§ 54. Okresy przedawnień i zatarcie skazania . 187
I. Przedawnienie karalności
II. Przedawnienie wykonania kary
III. Zatarcie skazania
§ 55. Zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego a odpowiedzialność karna
§ 56. Niepowodzenie w leczeniu a odpowiedzialność karna pracownika medycznego
§ 57. Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi
I. Eksperyment
II. TransplantacjeIII. Przerwanie ciąży
IV. Klonowanie
V. Zabiegi kosmetyczne
§ 58. Zgoda pacjenta a odpowiedzialność karna lekarza
I. Wprowadzenie do instytucji zgody
II. Zakres informacji udzielanej pacjentowi jako przesłanka udzielenia zgody
III. Charakterystyka przestępstwa z art. 192 KK
IV. Przekroczenie zakresu zgody
V. Zgoda pro futuro
§ 59. Eutanazja i pomoc w samobójstwie
§ 60. Odpowiedzialność za ujawnienie tajemnicy zawodowej
§ 61. Odpowiedzialność za fałsz intelektualny

Część trzecia. Zmiany w prawie

Rozdział 14. Ustawa o działalności leczniczej

Rozdział 15. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Rozdział 16. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia

Rozdział 17. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rozdział 18. Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Rozdział 19. Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

Rozdział 20. Projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Rozdział 21. Projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Indeks rzeczowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz