wtorek, 1 maja 2012

SPZOZ nie ma osobowości prawnej

Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r., sygn. akt I ACa 569/11


1. Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej utraciły osobowość prawną.


2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej uczestniczą w obrocie cywilnym i stają się podmiotem praw i obowiązków, a zatem posiadają zdolność prawną. Są one zatem jednostkami organizacyjnymi, do których stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych (art. 331 k.c.), a zgodnie z art. 64 § 11 k.p.c. posiadają zdolność sądową.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz