poniedziałek, 28 maja 2012

Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych dla podmiotów leczniczych prowadzących szpital

Zgodnie z projektem z 15.5.2012 r. noweli ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia i przekazanej do konsultacji społecznych szpitale nie będą musiały wykupywać ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych jeszcze przez półtora roku.

Przepisy merytoryczne zawarte w ustawie nie zostały zmienione, jedynie wprowadzono przepisy przejściowe, co powoduje, że od 1.1.2014 r. ubezpieczenie takie będzie obowiązkowe.

Wprowadzenie przepisów oznacza, że do 31.12.2013 r. szpital może zawrzeć ubezpieczenie, ale nie musi. Toczące się postępowanie o wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru z powodu braku ubezpieczenie z mocy prawa będą umarzane. Brak ubezpieczenie nie stanowi również przeszkody do zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Z tego powodu dyrektorzy szpitali mogą być zadowoleni z wprowadzenia przepisów przejściowych.


Projekt przewiduje również uzależnienie kwoty ubezpieczenia od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego, które wynosi nie mniej niż 1000 zł. Suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 300 000 zł w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych w okresie 12 miesięcy.


Przykład:
Jeżeli szpital ma 1310 łóżek i kwota ubezpieczenia za jedno łóżko to 1000 zł, to suma ubezpieczenia wynosi: 1 310 000 zł.


Nowela przewiduje zmianę przepisu art. 67k ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 159). Zgodnie z nim nie będzie podawanej górnej granicy sumy ubezpieczenia za wszystkie zdarzenia medyczne. Na chwile obecną maksymalna kwota ubezpieczenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną wynosi 1 200 000 zł (art. 67k ust. 7).


Po wejściu noweli w życie będzie jedynie ograniczenie, co do sum w odniesieniu do jednego pacjenta. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta będzie to kwota 100 000 zł, a w przypadku śmierci pacjenta – 300 000 zł.


W noweli uwzględniono obniżenie sumy ubezpieczenia o 10% w stosunku do jednego łóżka szpitalnego w przypadku posiadania przez podmiot leczniczy certyfikatu akredytacyjnego.


Nowel ma wejść w życie 30.6.2012 r.


Projekt dostępny na stronie Ministerstwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz