środa, 9 maja 2012

Ustanowienie granicy wynagrodzenia biegłego z zakresu medycyny jest niezgodne z Konstytucją RP

9.5.2012 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie dotyczącej kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych z zakresu medycyny.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że „§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 46, poz. 254 ze zm.) w związku z regulacją zawartą w załączniku nr 1 lp. 11 do tego rozporządzenia w zakresie, w jakim ustanawia górną granicę wynagrodzenia dla biegłego z zakresu medycyny za wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w zw. z art. 32 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.


Przedmiotem kontroli konstytucyjności w rozpoznawanej przez Trybunał Konstytucyjny sprawie były przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości regulujące zasady wynagradzania biegłych sądowych z zakresu medycyny, którzy wydawali opinię na podstawie akt sprawy.


Zdaniem Trybunału „sposób wynagradzania biegłych z zakresu medycyny jest oczywiście odmienny od przyjętego dla specjalistów z innych dziedzin (z wyłączeniem biegłych z zakresu geodezji i kartografii). Przypadek skarżącego dowodzi jednoznacznie, że mechanizm ten może zadecydować o wyliczeniu i przyznaniu biegłemu z zakresu medycyny wynagrodzenia niższego, niż wynikałoby ze stawek godzinowych. Wraz ze wzrostem liczby godzin poświęconych przez biegłego-lekarza na przygotowanie opinii, narasta dysproporcja między wynagrodzeniem wyliczonym godzinowo i procentowo. Trybunał oceniając status biegłych sądowych stwierdził, że są oni grupą podmiotów podobnych, która traktowana jest przez ustawodawcę w przepisach proceduralnych jednakowo, tak pod względem ich obowiązków, jak i praw – w szczególności prawa do wynagrodzenia. Trybunał uznaje więc, że kwestionowana przez skarżącego dwutorowość zasad ustalania wynagrodzenia nie jest uzasadniona ani szczególnym statusem, ani charakterem obowiązków biegłych z zakresu medycyny”.


Sygn. akt SK 24/11


Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.Cały komunikat prasowy wraz z wyrokiem dostępne na stronie Trybunału Konstytucyjnego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz