niedziela, 6 maja 2012

Wyżywienie pacjentów w SOR-ach

W związku z artykułami prasowymi odnośnie braku zapewnienia wyżywienia pacjentom w czasie wielogodzinnego pobytu w szpitalnym oddziale ratunkowym, głos zabrała Rzecznik Praw Pacjentów, która wystąpiła z prośbą o wyjaśnienia do Ministra Zdrowia.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo „świadczeniodawca udzielający świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym zobowiązany jest w ramach udzielanego świadczenia zapewnić pacjentom wyżywienie oraz napoje”.

Ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), która stwierdza w art. 5 pkt 34, że świadczenie opieki zdrowotnej obejmuje swym zakresem świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne rzeczowe i świadczenie towarzyszące. Natomiast pod pojęciem świadczenie towarzyszące ustawodawca zawarł, że jest to zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki zdrowotnej całodobowej lub całodziennej oraz usługi transportu sanitarnego (art. 5 pkt 38 tejże ustawy).

Z kolei ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 ze zm.) w art. 8 podaje rodzaje działalności leczniczej, którymi są m.in. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne zarówno szpitalne jak i inne niż szpitalne.

W art. 9 ust. 1 tejże ustawy czytamy, że „Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne mogą polegać na: 1) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
2) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych”.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami świadczenia udzielane w SORach należą do świadczeń stacjonarnych i całodobowych a wyżywienie wchodzi w zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej przez podmioty działalności leczniczej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz