niedziela, 13 maja 2012

Zgoda pacjenta a odpowiedzialność karna lekarza

Kanonem obowiązującym w medycynie jest podejmowanie czynności lekarskich o charakterze terapeutycznym i nieterapeutycznym za zgodą pacjenta, albo innego podmiotu uprawnionego do występowania w jego imieniu. Zgoda stanowi jeden z kwalifikatorów legalności czynności lekarskich.

W 1997 r, po raz pierwszy w polskim porządku prawnym, przyznano prawnokarną ochronę autonomii pacjenta, wprowadzając do Kodeksu karnego art. 192 § 1. stanowiący: "Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". W § 2 tego artykułu zapisano, że "Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego".

Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych lub ich odmowa pod warunkiem uzyskania należytych informacji ma źródło w godności człowieka i jest autonomiczne od czynności prawnych pacjenta. Jest to fundamentalne prawo pacjenta do samostanowienia. Również według art. 47 Konstytucji RP „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”.

Więcej o zgodzie pacienta na zabieg lecziczy możecie przeczytać w artykule napisanym na podstawie referatu wygłoszonego w dniu 15.12010 r. na konferencji „Wobec przysięgi Hipokratesa”, która odbyła się w Krakowie.Jurysta – Magazyn Prawniczy 2011, Nr 2 (196), s. 32–42


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz