piątek, 29 czerwca 2012

Informacja dla świadczeniodawców w sprawie wystawiania recept refundowanych

Na stronie NFZ możemy przeczytać informację skierowaną do lekarzy o przestrzeganiu praw pacjenta do świadczeń gwarantowanych.

W informacji czytamy m.in. „Pacjent ma prawo do recepty na leki refundowane, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Udzielanie świadczeń w sposób niepełny lub nieprawidłowy narusza warunki umowy pomiędzy OW NFZ a świadczeniodawcą. (…) lekarz udzielający świadczeń w placówce leczniczej, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z OW NFZ, ma prawo i obowiązek wystawiać pacjentom recepty na leki i wyroby medyczne refundowane w ramach tej umowy. Niepotrzebne jest więc posiadanie przez niego odrębnej umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki”.

Pliki do pobrania: NFZ


Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w kwestii protestu lekarzy

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie zamieściło informację na temat działań Ministerstwa podejmowanych w celu zapewnienia pacjentom możliwości otrzymywania recept na leki, zgodnie z ich uprawnieniami.

Informacja prasowa – w sprawie działań Ministra Zdrowia podejmowanych w celu zapewnienia pacjentom możliwości otrzymywania recept na leki, zgodnie z ich uprawnieniami


Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz podjął szereg działań, mających na celu zapewnienie pacjentom możliwości otrzymywania recept na leki, zgodnie z ich uprawnieniami.

Prawomocny wyrok za oszustwa przy wystawianiu recept

Sąd Okręgowy w Białymstoku utrzymał w mocy wyroki wobec lekarzy, którzy dokonywali oszustw przy wystawianiu recept na leki refundowane.

Sąd rejonowy w Białymstoku w 2011 r. skazał troje lekarzy na kary po pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, po 2 tys. zł grzywny oraz nakazał zwrot Narodowemu Funduszowi Zdrowia kwoty prawie 18 tys. zł z tytułu nienależnej refundacji.

Sąd Okręgowy uznał apelacje za bezzasadna i wyroki utrzymał w mocy.

Lekarze wystawiali recepty w latach 1998-1999 na inne osoby niż pacjenci. Początkowo podejrzanych było 17 lekarzy oraz właścicieli i pracowników aptek. Ostatecznie zarzuty usłyszało trzech lekarzy.


Czytaj też: Wypisywanie recept – proces przed sądem

Poświadczenie nieprawdy przez lekarza (przestępstwo fałszu intelektualnego)

Chusta w brzuchu pacjentki

Ostatecznie 20 czerwca ruszył w Kielcach proces przeciwko lekarzowi-operatorowi i pielęgniarce-instrumentariuszce oskarżonych o nieumyślne narażenie pacjentki na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W lipcu 2007 r, pacjentka miał wykonywane cesarskie cięcie. Po zabiegu pacjentka skarżyła się na bóle brzucha. W 2008 r. w innym szpitalu wykonano zabieg chirurgiczny, w trakcie którego z jelita kobiety wyciągnięto chustę chirurgiczną.

W sprawie wydano dwie opinie biegłych. Stwierdzili oni, że pozostawiona chusta w jamie brzusznej doprowadził do martwicy fragmentu jelita, a przez powstały otwór chusta przedostała się do światła jelita. Wyciągnięta chusta miała znaczniki szpitala, w którym wykonywano cesarskie cięcie.

Pierwsza opinia wskazywała na połknięcie przez pacjentkę chusty.


Czytaj również: Chusta w jamie brzusznej pacjentki

Wysokie zadośćuczynienie za błąd medyczny

W Gazecie Wyborczej możemy przeczytać o procesie, jaki zakończył się w czerwcu. Dotyczył błędu lekarskiego popełnionego w trakcie ciąży. W jego wyniku dziewczynka urodziła się w ciężkiej zamartwicy, doszło do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Obecnie dziewczynka ma porażenie mózgowe.

Sąd zasądził 1.3 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania oraz 10 tys. zł miesięcznej renty do końca życia dziecka.

Więcej:
www.gazeta.pl

Zobacz też: Klasyfikacja błędów medycznych

Od 1.7.2012 r. nowa lista leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt listy leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Nowy wykaz jest korzystny m.in. dla diabetyków. Wśród nowych leków znalazły się analogi insuliny długo działających Insulinum glargine (nazwa handlowa Lantus) i Insulinum detemirum (nazwa handlowa Levemir) i lek stosowany w leczeniu jaskry preparat Tafluprostum (nazwa handlowa Taflotan).

Dla 122 produktów zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu; w przypadku 15 produktów wprowadzono podwyżki.

W przypadku 458 produktów spadły dopłaty pacjenta - od 747,11 zł do 1 gr. Z kolei pacjenci dopłacą więcej do 546 produktów - od 219,87 zł do 1 gr. Ceny detaliczne brutto spadły dla 814 produktów - od 149,84 zł do 1 gr, a wzrosły dla 227 - od 610,60 zł do 1 gr.
Pliki z wykazami - do pobrania w formacie xls i pdf: www.mz.gov.pl

Czy będzie trudniej o odszkodowanie od szpitala?

Zdaniem prof. Ewy Łętowskiej „kiedy odszkodowanie wypłacał skarb państwa, sądy łatwiej uznawały odpowiedzialność za błędy lekarskie, bo to podmiot, powiedzmy, abstrakcyjny. Teraz, gdy będą miały zasądzić pieniądze od konkretnego szpitala - mogą wyżej ustawić poprzeczkę. I orzekać niższe”.

Więcej: www.
wyborcza.pl

2 lata dla lekarza za wyniesienie kart pacjentów ze szpitala

PAP donosi, że w Lubuskiem lekarz z poradni szpitala psychiatrycznego zabrał 120 kart pacjentów. Lekarzowi postawiona zarzut ukrywania dokumentacji medycznej za co grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. W takcie przeszukania mieszkania podejrzewanego o ten czyn lekarza policja zabezpieczyła ponad dwadzieścia kart pacjentów.

Więcej na: PAP/Rynek Zdrowia

Nowe zarządzenie NFZ ws. opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Od 19.6.2012 r. obowiązuje zmienione zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Czego dotyczą zmiany w zarządzeniu?

1) leczenia elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych,
2) leczenia uzależnień stacjonarnego,
3) świadczeń terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarnych,
4) świadczeń dziennych leczenia zaburzeń nerwicowych,
5) świadczeń dziennych rehabilitacyjnych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Więcej:
www.nfz.gov.pl

Wykaz szefów oddziałów wojewódzkich

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował aktualny wykaz szefów oddziałów wojewódzkich. Wykaz dostępny jest na stronie NFZ.

Więcje:
www.nfz.gov.pl

Wraca sprawa z ustawy o 203

W Kielcach zakończył się proces przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w związku z ustawą 203. Zgodnie z orzeczeniem sądu Wojewódzki szpital Zespolony w Kielcach ma otrzymać od NFZ 1.5 mln zł.

W ramach przypomnienia tzw. ustawa 203 (ustawa o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnego wynagrodzenia u przedsiębiorców oraz o niektórych innych ustaw i ustawy o ZOZ z 2000 r.) zakładała przyznanie pracownikom publicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniającym powyżej 50 osób podwyżek w wysokości 203 zł w 2001 r. i 171 zł w roku następnym.

W ustawie zabrakło jednak przepisów dotyczących źródeł finansowania podwyżki. W związku z tym szpitale były zobligowane wypłacać pieniądze z własnego budżetu co z kolei przyczyniło się do zwiększenia zadłużenia szpitali. Część placówek jednak nie wypłaciła pracownikom podwyżki, inne wypłaciły tylko część.

Wiele spraw trafiało do sądów i pracownicy otrzymywali zaległe pieniądze.

Ustawa ostatecznej trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że ustawa 203 jest zgodna z Konstytucją. Trybunał uznał również, że podmiotem współodpowiedzialnym za finansowanie poza szpitalem jest NFZ. Takie orzeczenie pozwoliło szpitalom na składanie pozwów przeciwko NFZ.

Źródło: Gazeta.pl

wtorek, 19 czerwca 2012

Rzecznik Praw Pacjenta proponuje spotkanie odnośnie protestu 1 lipca

Krystyna Barbara Kozłowska zaproponowała w związku z planowanym od 1 lipca protestem lekarzy spotkanie. Miałoby się ono odbyć 20 czerwca. Zaproszeni zostali m.in. Bartosz Arłukowicz - Minister Zdrowia, Irena Wóycicka - Minister w Kancelarii Prezydenta RP, Wojciech Nowicki - Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich, dr n. med. Zbigniew Teter - p.o. Prezesa NFZ.

Zdaniem Krystyny Barbary Kozłowskiej zapowiadane przez środowisko lekarskie działania polegające na wypisywaniu tylko pełnopłatnych recept, oznaczają dla pacjentów posiadających ubezpieczenie zdrowotne zdecydowane ograniczenie w dostępie do leków z przysługującym poziomem refundacji. Taka forma protestu może w konsekwencji bezpośrednio zagrażać zdrowiu i życiu wielu pacjentów.

Więcej na stronie Biura Praw Pacjenta


Czytaj też: OZZL o konflikcie receptowym z rządem

OZZL o konflikcie receptowym z rządem

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy na swojej stronie wyjaśnia o co chodzi w konflikcie receptowym lekarzy z rządem.

Według OZZL są to następujące sprawy:
1. „Obowiązek weryfikowania przez lekarza (i zaznaczania tego na recepcie) – czy pacjent ma prawo do refundacji, czyli czy jest ubezpieczony w NFZ lub ma prawo z innych tytułów.

2. Obowiązek weryfikowania przez lekarza (i zaznaczania tego na recepcie) czy pacjent ma jakieś dodatkowe przywileje w zakresie refundacji leków (np. jest rodziną osoby represjonowanej lub zasłużonym honorowym dawcą krwi itp. Itd.)

3. Obowiązek wpisywania na recepcie odpłatności 100% jeżeli dany preparat handlowy leku jest poza zakresem wskazań zarejestrowanych przez danego producenta.

4. Obowiązek wskazywania na recepcie stopnia refundacji, jeżeli lek jest refundowany w kilku stopniach (np. ryczałt w jednej chorobie, 30% w innej chorobie, 50% w jeszcze innej itp.)

5. Kary »zwrotu nienależnej refundacji« oraz kary umowne o charakterze kar administracyjnych za najdrobniejsze uchybienia przy wypisywaniu recept (np. błąd w numerze PESEL) lub »niewłaściwe obchodzenie się z receptami« – dla lekarzy prywatnie praktykujących, którzy chcą wypisywać pacjentom ubezpieczonym recepty refundowane.

6. Kary jak wyżej dla tzw. świadczeniodawców czyli podmiotów, które mają podpisane z NFZ umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (leczenie chorych) i w ramach tej umowy lekarze wypisują recepty na leki refundowane. W przypadku, gdy NFZ nałoży taką karę na świadczeniodawcę – on przenosi ją na zasadzie regresu na lekarza pracownika lub »kontraktowca«”.

Całość na stronie OZZL

poniedziałek, 18 czerwca 2012

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Ministerstwo Zdrowia podało nazwę jedynego oferenta, który spełnił warunki formalne w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od dawców zmarłych w ramach Programu wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Zadania będzie realizowało Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie.

Zobacz też: TUTAJ

Program w formacje PDF do ściągnięcia ze strony Poltransplantu

Śmierć 20-letniego pacjenta – prokuratura wszczęła postępowanie

W Małopolsce prokuratura wszczęła postępowanie o błąd w sztuce lekarskiej i przekroczenie uprawnień przez lekarza koordynującego przeszczepy. Jak informuje „Gazeta Krakowska” Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu prowadzi śledztwo ws. śmierci 20-letniego pacjenta.

W połowie kwietnia po upadku z rusztowania pacjent trafił z ciężkimi obrażeniami do szpitala, gdzie przez ponad miesiąc był leczony na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Po tym czasie zdecydowano o przeniesieniu pacjenta na chirurgię urazową. Po czterech dniach nastąpił zgon z powodu niedotlenienia mózgu.

Problem z uzyskaniem skierowania na badania

Jedną z najczęstszych przyczyn składania skarg do NFZ jest niemożność uzyskania przez pacjenta skierowania na zalecane przez lekarza badania.

Sprawę taką opisuje m.in. „Gazeta Wyborcza”. Pacjentka w ciąży nie otrzymała skierowania na badania krwi od ginekologa w prywatnej przychodni, pomimo iż lekarka uznała je za niezbędne a badanie było refundowane. Lekarka swoje postępowanie tłumaczyła niewiedzą, że badanie jest finansowane przez NFZ.

Jeżeli pacjent w trakcie wizyty u lekarza usłyszy, że powinien zrobić badania a następnie spotka się z odmową wypisania skierowania na takie badania ma prawo zgłoszenia takiej sytuacji do Rzecznika Praw Pacjenta i zwrócenie się do niego o podjęcie interwencji.

Ile spraw w wojewódzkich komisjach ds. orzekania o zdarzeniach medycznych?

W całym kraju ponad 70 wniosków trafiło do rozpoznania przez wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Do tej pory wydane zostały dwa orzeczenia w Bydgoszczy.

O pierwszej sprawie czytaj: Pierwsze orzeczenie wojewódzkiej komisji o zdarzenie medyczne

Druga sprawa rozpatrzona została negatywnie, bowiem komisja orzekła, że nie doszło do zdarzenia medycznego. Wnioskodawca nie odwoływał się od orzeczenia, co powoduje że jest ono prawomocne.

Pierwsze orzeczenie wojewódzkiej komisji o zdarzenie medyczne

13.6.2012 r. zapadło pierwsze orzeczenie w kwestii zdarzenia medycznego według nowych przepisów. Wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w Bydgoszczy orzekła, że Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy ma zapłacić odszkodowanie rodzinie pacjentki. Uznano, że szpital odsyłając kobietę z krwiakiem mózgu do domu nie zachował się prawidłowo, najpierw popełniono błąd diagnostyczny a następnie błąd terapeutyczny polegający na nieprawidłowym leczeniu. Błędne leczenie doprowadziło do zgonu pacjentki.

Wyrok dla radiologa za fałszowanie dokumentacji medycznej

13.5.2012 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata dla radiologa za sfałszowanie dokumentacji medycznej.
W 2008 r. na badania zgłosiła się pacjentka, radiolog nie rozpoznał u niej nowotworu piersi. Kiedy diagnoza została postawiona pięć miesięcy później przez lekarza onkologa, pacjentka zgłosiła się do Białostockiego Ośrodka Onkologicznego celem odebrania odpisu historii choroby. Wtedy okazało się, że dokumentacja zawiera wpisy, których wcześniej nie było. Po śmierci pacjentki prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zawiadomił mąż.

Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie błędu medycznego stwierdzając na podstawie opinii biegłego, że nie istniał związek przyczynowo-skutkowy z nierozpoznaniem nowotworu a rozwojem choroby. Radiolog odpowiadał jedynie za sfałszowanie dokumentacji medycznej.
O sprawie można przeczytać: TUTAJ

Klauzula sumienia farmaceuty

W ostatnim czasie często w informacjach prasowych pojawiały się informacje o aptekarzach, którzy odmówili realizacji recepty na leki antykoncepcyjne oraz klauzuli sumienia.

Głos w sprawie zabrał Główny Inspektor Farmaceutyczny, który w odpowiedzi na pismo Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny stwierdził, że „Przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne nie przewidują więc możliwości ograniczenia asortymentu oferowanego w aptece w odniesieniu do produktów leczniczych, również ze względu na tzw. »klauzulę sumienia«. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż w świetle obowiązujących przepisów, farmaceuta może odmówić wydania produktu leczniczego jedynie w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych".

Więcej na stronie Federacji

Wypisywanie recept – proces przed sądem

14.6.2012 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zakończył się proces trojga lekarzy oskarżonych o dokonanie oszustwa przy wypisywaniu recept. Wyrok zostanie ogłoszony w ciągu tygodnia.

Sąd Rejonowy w Białymstoku w 2011 r. skazał ich na kary po pół roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata, po 2 tys. zł grzywny oraz nakazał zwrot Narodowemu Funduszowi Zdrowia kwoty prawie 18 tys. zł tytułem nienależnej refundacji. 

Więcej: TUTAJ

Sprawa przeciwko Polsce w ETPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął do rozpoznania skargę Polki Beaty G. Sprawa dotyczy wykonania sterylizacji w trakcje zabiegu urologicznego bez zgody pacjentki.

Jak czytamy we wniosku i w doniesieniach prasowych Beata G. miała dolegliwości urologiczne. Lekarze zalecili zabieg operacyjny, który jednak nie przyniósł oczekiwanych rezultatów i pacjentka trafiła po pewnym czasie do innego szpitala. Tam poinformowano ją o przeprowadzonej sterylizacji w trakcie zabiegu operacyjnego.

Pacjentka złożyła pozew przeciwko szpitalowi żądając 121 tys. zadośćuczynienia. Pacjentka twierdziła, że nie wyraziła zgody na dokonanie tak restrykcyjnego zabiegu i nie została dostatecznie poinformowana o konsekwencjach przeprowadzenia zabiegu urologicznego.


Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej

Sejm 14.6.2012 r. uchwalił nowelizację ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z nowelą hospicja nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa. Z kolei dodatkowe ubezpieczenia dla szpitali będą obowiązywać dopiero od 2014 r.

Dzięki zmianom w ustawie hospicja działające jako organizacje pożytku publicznego nadal będą mogły korzystać z dofinansowania pochodzącego z darowizn oraz z 1% podatku.


niedziela, 17 czerwca 2012

Czy można wywoływać pacjenta po nazwisku?

Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wywoływanie po nazwisku pacjentów oczekujących na wizytę u lekarza stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski w rozmowie z TOK FM stwierdził, że „wywoływanie po nazwisku pacjentów czekających na wizytę u lekarza nie tylko prowadzi do ujawnienia danych osobowych, ale narusza prywatność, a niekiedy dobra osobiste tych osób”.

Jednym z rozwiązań jakie mogą wprowadzić poradnie, zdaniem Wiewiórowskiego, jest np. przydzielenie pacjentowi, który czeka na wizytę do lekarza, chociażby jakiegoś identyfikatora podczas rejestracji, np. numerka, po którym jest on wywoływany (o ile przewiduje to system organizacji pracy w danej placówce).

Część poradni już od dawna stosuje takie rozwiązanie, pacjent rejestrując się do lekarza otrzymuje numerek i informowany jest o orientacyjnym czasie kiedy będzie przyjęty. Osobiście spotkałam się z taką metodą kilka lat temu w poradni działającej przy szpitalu, w którym pracowałam.

Czytaj także GIODO

Bez problemu. Lekarskie punkty edukacyjne (wideo)

Bez problemu. Lekarskie punkty edukacyjne (wideo): Co to są lekarskie punkty edukacyjne, czy i czemu służą.

Tomasz Słodki: Lekarskie punkty edukacyjne – z tym tematem problemów mieliśmy co nie miara. Postanowiliśmy zapukać do drzwi Ministerstwa Zdrowia i NFZ.

Całość artykułu TUTAJ

GIODO - audycja nr 21 - pielęgniarki i połóżne w internecie

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych udostępnił na swej stronie audycję radiową odnoszącą się do ochrony danych osobowych. W przystępny sposób wyjaśnia w nich, dlaczego i jak obywatele powinni i mogą chronić swoje dane osobowe. Omawia też najtrudniejsze i najbardziej kontrowersyjne sprawy.
GIODO - audycja nr 21 - pielęgniarki i położne w internecie:

Internet to już codzienność, ale może być bardzo niebezpieczna dla naszych danych osobowych. Dziś w audycji o serwisie internetowym, w którym zamieszczone są dane pielęgniarek i położnych, czy je także obowiązuje Ochrona Danych Osobowych

Nagranie dostępne również na stronie
GIODO

Pacjenci w sieci – raport Procontent Communication na podstawie danych z badania Megapanel PBI/Gemius

Raport „Pacjenci w sieci” przygotowany przez Procontent Communication na podstawie wyników badania Megapanel PBI/Gemius dla najpopularniejszych 20 serwisów i grup serwisów, pod względem RU z kategorii zdrowie i medycyna dostępny jest na stronie Gemiusa. Jak czytamy na stronie Gemusa badanie zrealizowano we wrześniu 2011 roku na próbie 12 419 internautów. Celem badania „Pacjenci w sieci” było zebranie informacji na temat polskiej społeczności internetowej skupionej wokół tematyki zdrowia i medycyny.

Raport dostępny jest na stronie
Gemiusa

Źródło: Gemius

Psycholodzy – Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności zawodowej psychologów, mającej na celu wprowadzenie jednolitych zasad wykonywania zawodu psychologa oraz powołania samorządu zawodowego psychologów.

Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpływają sygnały od pacjentów dotyczące sposobu wykonywania zawodu psychologa. Analiza tych sygnałów pokazuje, że niektóre skargi wynikają z niewystarczających kompetencji osób wykonujących zawód psychologa oraz braku należytego nadzoru nad prawidłowością działań psychologów.

O problemach wynikających z braku uregulowania kwestii związanych z działalnością psychologów informują również osoby wykonujące ten zawód. Z informacji uzyskanych bezpośrednio od psychologów wynika, że brak jednolitych zasad wykonywania zawodu psychologa oraz powołania samorządu zawodowego psychologów powoduje możliwość zawierania przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów na świadczenia zdrowotne udzielane przez psychologa lub psychoterapeutę z osobami nieposiadającymi wystarczających kompetencji.

Czy pacjent musi wyrazić zgodę na piśmie na pobranie krwi?

Jak donosi prasa niektóre przychodnie żądają od pacjentów pisemnej zgody na pobranie krwi. W poradniach na pytanie pacjentów czemu maja służyć takie procedury pojawia się odpowiedź, że obowiązują nowe przepisy.

Nie jest to do końca prawdziwe. Przepisy owszem wymagają zgody pacjenta na zabieg, ale pisemną tylko na zabieg operacyjny. Natomiast zabieg pobrania krwi może być wykonany na podstawie skierowania oraz domniemania zgody pacjenta, który przychodząc do laboratorium ze skierowaniem i podając rękę do wkłucia tym samym wyraża zgodę na pobranie krwi do badań.

Inaczej będzie, gdy pacjent przychodzi do przychodni, laboratorium bez skierowania, wtedy owszem taką zgodę na piśmie może wyrazić.

Dziwne orzeczenie sądu

Sąd uznał, że pacjentka, u której w trakcie wykonywania zabiegu kolonoskopii doszło do przebicia jelita oraz zakażenia gronkowcem nie otrzyma odszkodowania. Zdaniem sądu pacjent powinien liczyć się z ryzykiem w trakcie przeprowadzonego zabiegu.

72-letnia pacjentka miała wykonywany zabieg kolonoskopii. W trakcie zabiegu lekarka wykonująca zabieg przebiła ściankę jelita. Pacjentkę poddano zabiegowi chirurgicznemu, który miał na celu naprawienie powstałej szkody. Jednakże w trakcie zabiegu pacjentka została zakażona gronkowcem. W szpitalu pacjentka spędziła 19 dni oraz została poddana długotrwałemu leczeniu po opuszczeniu szpitala. W chwili obecnej pacjentka nadal cierpi na przewlekłe zapalenie jelita grubego.
 
Domagając się naprawienia szkody skierowała sprawę do sądu żądając prawie 65 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia. Przed skierowaniem sprawy do sądu ubezpieczyciel szpitala odmówił wypłaty odszkodowania.

Nowy proces lekarza w sprawie niewłaściwego wypisywania recept

Po sześciu latach i pięciu wyrokach (w tym Sądu Najwyższego) na nowo rusza proces lekarza, któremu prokuratura zarzuca niewłaściwe wypisywanie recept a przez to narażenie Narodowego Funduszu Zdrowia na straty finansowe.

Po kontroli przeprowadzonej przez NFZ okazało się, że lekarz wystawił pacjentom 48 recept na leki psychotropowe a jednocześnie lekarz nie odnotował tego w historiach chorób pacjentów. Do tego daty wizyt w historii nie pokrywały się z datami wystawienia recept.

NFZ nałożył na lekarza karę i kazał zwrócić kwotę, która dopłacał Fundusz w kwocie ok. 400 zł. Lekarz kwotę tę uiścił. Fundusz poinformował prokuraturę o popełnieniu przestępstwa, a ta złożyła oskarżyła lekarza o przekroczenie uprawnień oraz naruszenie dobra publicznego i narażenie NFZ na starty.

sobota, 9 czerwca 2012

Kontrakt terapeutyczny

Pacjent/klient przed rozpoczęciem terapii powinien zawrzeć z osobą prowadzącą jego terapię kontrakt. Kontrakt standardowo zawierany jest na 2 lub 3 sesji. Pierwsze sesje są sesjami konsultacyjnymi.

Co to jest kontrakt terapeutyczny?

To umowa zawarta pomiędzy terapeutą a pacjentem odnośnie prowadzenia terapii. Umowa określa m.in. prawa i obowiązki pacjenta oraz terapeuty. Kontrakt zawierany jest niezależnie od formy prowadzenia świadczenia terapeutycznego, nie ważne czy będzie to pomoc psychologiczna, diagnostyczna czy stricte psychoterapia.

Jaka jest podstawa zawarcia kontraktu?

Operacja z powodu choroby, której nie ma

W filmie „Na dobre i na złe” mogliśmy przez kilka ostatnich odcinków obserwować sytuację związaną z oszustwem popełnionym przez lekarza Falkowicza. Prof. Falkowicz podjął się usunięcia guza u jednej z pacjentek, który został uznany przez innych lekarza za guza nieoperacyjnego. Pacjentkę Ludmiłę przekonał, że jest już zdrowa.

Lekarz w rzeczywistości nie usunął guza a jedynie otworzył pacjentkę i zszył nie usuwając guza. By utrzymać w tajemnicy swoje oszustwo fałszował dokumentację medyczną. W rzeczywistości lekarz nic nie zrobił aby ratować śmiertelnie chorą pacjentkę, jednocześnie poprzez swoje działanie opóźniał prawidłowe leczenie.

Prawnokarna ochrona lekarza przed agresją pacjenta

W ostatnim czasie media coraz częściej donoszą o agresji pacjentów wobec personelu medycznego.

Przykładem agresji ze strony pacjenta może być sytuacja, która miała miejsce w przychodni w Gibach (pow. sejneński), gdzie 40-letni pacent w czasie wizyty lekarskiej rzucił się na lekarza, próbując go dusić. U pokrzywdzonego w wyniku napaści doszło do obrażeń w postaci niewydolnosci krtani i gardła, chrypki oraz zadrapań szyi.

Innym przykładem może być przypadek lekarza, który został oblany kwasem. Lekarz ma poparzoną górna część twarzy, grozi mu utrata wzroku.

Według "Dziennika" aż 40% lekarzy doświadczyło agresji ze strony pacjentów.
 

Agresja pacjenta a ochrona dóbr osobistych lekarza na podstawie Kodeksu cywilnego

Coraz częściej zdarzają się przypadki agresji ze strony pacjenta czy jego rodziny w stosunku do personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, ratowników). Najbardziej narażeni na przemoc są pracownicy przychodni, oddziałów ratunkowych oraz personel karetek. Najczęstszą formą przemocy jest agresja słowna (wyzwiska, pomówienia), rzadziej dochodzi do przemocy fizycznej w postaci popychania, oplucia, szarpanis, pobicia czy duszenia.

Lekarz, którego dobro osobiste zstało naruszone przez agresywnego pacjenta, może złożyć pozew w procesie cywilnym o ochronę dóbr osobistych.

Przykładem agresji pacjenta może być incydent w kaliskim szpitalu, gdy lekarka w ciąży została pobita przez nietrzeźwego syna pacjentki – powodem było to, że kroplówka podana matce "zbyt wolno leciała".
 

wtorek, 5 czerwca 2012

Zakażenie żółtaczką a odszkodowanie

W ostatnich odcinakach filmu „Prawo Agaty” widzowie mieli możliwość oglądania procesu o odszkodowanie za zakażenie pacjentów żółtaczką. Takich spraw w Polsce jest bardzo wiele.
 
Jedną ze spraw z ostatniego tygodnia opisywała prasa. Sąd Apelacyjny w Krakowie w dniu 23.4.2012 r. prowadził postępowanie przeciwko szpitalowi w Krakowie. Sprawa dotyczyła zakażenia pacjentek w 2003 r. żółtaczką wszczepienną typu C. Część pacjentek nie doczekała ogłoszenia wyroku, pacjentki zmarły.

Fałszowanie dokumentacji medycznej przez lekarza – wyrok

W Bytomiu zakończył się proces w sprawie lekarza oskarżonego o fałszowanie dokumentacji medycznej, która miała na celu ochronę jednego z przestępców przed odbywaniem kary pozbawienia wolności. Fałszowanie polegało na tworzeniu fikcyjnej dokumentacji, na zamianie próbek tkanek na takie, które wskazywały na zmiany chorobowe.

Lekarz przyznał się do popełnienia przestępstwa. W środę tj. 30.5.2012 r. została skazany na 3 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 i grzywnę w wysokości 72 tys. zł.

Polecam również post i artykuł: Poświadczenie nieprawdy przez lekarza (przestępstwo fałszu intelektualnego)

Ruszył proces seksuologa oskarżonego o molestowanie pacjentek

Po prawie dwóch latach od ujawnienia nagrania przez TVN przed Sądem Rejonowym w Poznaniu w dniu 5.6.2012 r. ruszył proces seksuologa oskarżonego o molestowanie sześciu pacjentek. Proces prowadzony jest z wyłączeniem jawności.

Seksuolog w trakcie sesji terapeutycznej wprowadzać miał pacjentki w stan hipnozy a następnie dotykać je w miejscach intymnych.

Był problem ze znalezieniem biegłego w Polsce, gdyż polscy seksuolodzy wypowiadali się w tej sprawie tuż po pokazaniu filmu w TVN co mogłoby być podstawa do kwestionowania opinii jako nieobiektywnej. Ostatecznie opinie wydał biegły z Francji.

Za czyn z art. 197 § 2 KK (doprowadzenie innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej) grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Prawomocny wyrok dla lekarza skazanego za korupcję

Przed Sądem Okręgowym w Lublinie toczyło się postępowanie w sprawie lekarza oskarżonego o przyjmowanie korzyści majątkowej od pacjentów.

W dniu 1.6.2012 r. Sąd utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Lublinie, który uznał lekarza za winnego popełnienia 45 zarzucanych mu przez prokuraturę czynów o korupcje i skazał go na karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat oraz 12 tys. zł grzywny.

Lekarz w zamian za przeprowadzenie zabiegu operacyjnego bądź przyspieszenie przeprowadzenia takiego zabiegu żądał od pacjentów lub ich rodzin łapówek. Kwoty wahały się od 200 do 1000 zł. Według przedstawionych dowodów przez prokuraturę łączna kwota przyjętej korzyści to ok. 34 tys. zł.

Informacja podana za PAP

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie NFZ

Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził decyzję Prezes UOKiK w sprawie nadużycia przez Narodowy Fundusz Zdrowia swojej pozycji przy ustalaniu kryteriów oceny w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne. NFZ musi zapłacić ponad 1,14 mln zł kary.