piątek, 29 czerwca 2012

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w kwestii protestu lekarzy

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie zamieściło informację na temat działań Ministerstwa podejmowanych w celu zapewnienia pacjentom możliwości otrzymywania recept na leki, zgodnie z ich uprawnieniami.

Informacja prasowa – w sprawie działań Ministra Zdrowia podejmowanych w celu zapewnienia pacjentom możliwości otrzymywania recept na leki, zgodnie z ich uprawnieniami


Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz podjął szereg działań, mających na celu zapewnienie pacjentom możliwości otrzymywania recept na leki, zgodnie z ich uprawnieniami.

Jeszcze w grudniu 2011 r. minister podjął współpracę ze środowiskiem lekarzy - uczestniczył wówczas w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej (był też gościem Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy w lutym br.). 4 stycznia br., po spotkaniu z NRL i NRA, we wspólnym komunikacie Minister Zdrowia zapowiedział „podjęcie inicjatywy legislacyjnej w zakresie nowelizacji ustawy o refundacji, w tym w szczególności przepisów o karaniu lekarzy (art. 48 ust. 8) i aptek, definicji nieudokumentowanych względów medycznych oraz zapewnienia możliwości odwołania od decyzji kontroli”. Minister zadeklarował wówczas również dokonanie zmiany w przepisach rozporządzenia dotyczącego recept lekarskich. m. in. poprzez usunięcie konieczności wpisywania na recepcie poziomu refundacji dla leków objętych jednym poziomem refundacji.

W dniu 8 lutego 2012 r., a więc zaledwie miesiąc po ustaleniach z 4 stycznia, weszła w życie nowelizacja ustawy refundacyjnej. Znowelizowane zostało również – we wspólnie uzgodnionym kierunku – rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom, przekazany przez Fundusz do konsultacji w kwietniu bieżącego roku, wzbudził sprzeciw nie tylko w środowisku lekarskim – krytyczne uwagi do projektu zgłosiło również Ministerstwo Zdrowia.

Minister Zdrowia dwukrotnie zgłaszał uwagi do Zarządzeń Prezesa NFZ regulujących kwestie odpowiedzialności lekarzy za wadliwą lub bezprawną preskrypcję leków refundowanych – nie zostały one jednak uwzględnione. Przekazując w dniu 11 kwietnia 2012 r. uwagi do projektu zarządzenia Prezesa NFZ Minister informował, że projekt w kształcie przedstawionym do konsultacji wymaga doprecyzowania części postanowień umownych w nim zawartych.

Minister Zdrowia zwrócił się również do Prezesa NFZ o przeprowadzenie, przed publikacją ostatecznego brzmienia Zarządzenia, dodatkowych konsultacji z resortem, dotyczących treści umów na wystawianie recept.

Pod koniec maja br. Minister Zdrowia złożył do Premiera wniosek o odwołanie Prezesa NFZ. Aktualnie zakończyła pracę komisja konkursowa. Trwa procedura powołania nowego szefa NFZ.

Podczas spotkania z delegacją NRL i NRA w dniu 20 czerwca br. minister Arłukowicz podtrzymał swoje uwagi do zarządzeń Prezesa NFZ. Zdaniem Ministra Zdrowia konieczna jest zmiana zapisów w treściach umów upoważniających lekarzy prywatnie praktykujących do wypisywania leków refundowanych w zakresie doprecyzowania zasad odpowiedzialności. Minister Arłukowicz podkreślił także, że regulacje wprowadzane przez Fundusz dopuszczają zbyt szeroki margines uznaniowości w zakresie stwierdzania nieprawidłowości w przepisywaniu leków.

Podkreślenia wymaga fakt, że sytuacja związana z niepodpisywaniem przez lekarzy aneksów do umów z NFZ w kwestii wystawiania recept na leki refundowane, dotyczy wyłącznie lekarzy prowadzących prywatne praktyki lekarskie i wyłącznie recept wystawianych przez tych lekarzy dla siebie i dla członków rodziny. Znaczna część lekarzy z tej grupy takie aneksy już podpisała, a procedura ta wciąż jeszcze nie została zakończona. Zdecydowana większość recept na leki refundowane wypisywana jest przez lekarzy pracujących w szpitalach i przychodniach, czyli tych placówkach, które mają podpisane kontrakty z NFZ, a w związku z tym są oni zobowiązani do wystawiania pacjentom recept refundowanych.

Każdy pacjent, który korzysta ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w publicznych placówkach medycznych, ma prawo domagać się otrzymania recepty z przysługującą zniżką, a lekarz ma obowiązek taką receptę wystawić. W sytuacji, gdy lekarz udzielający świadczeń w przychodni lub szpitalu mającym podpisany kontrakt z NFZ, odmówi wypisania recepty z przysługującym poziomem refundacji, pacjent powinien zwrócić się w tej sprawie do dyrektora placówki, a jeśli okaże się to nieskuteczne – do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz