poniedziałek, 2 lipca 2012

Nowe rozporządzenia dotyczące ochrony zdrowia

W czerwcu weszły w życie nowe rozporządzenia dotyczące m.in.:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2.5.2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych, Dz.U. z 18.5.2012 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.5.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz.U. z 2012 r., poz. 583.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.5.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji, Dz.U. z 2012 r., poz. 605.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.5.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności, Dz.U. z 2012 r., poz. 547.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz