niedziela, 23 września 2012

Za przerwanie leczenia gruźlicy można zostać skazanym

Sąd w Krakowie skazał 46-letniego mieszkańca Krakowa na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata za narażenie sąsiadów na niebezpieczeństwo zakażenia gruźlicą. Mężczyzna został również zobowiązany przez sąd do kontroli w poradni co pół roku przez dwa lata i podjęcia leczenia w przypadku ponownego zachorowania. Wyrok jest prawomocny.

Nowe zasady nadzoru epidemiologicznego

Od 3.9.2012 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiana ustawy związana była m.in. z dostosowania do zmieniających się potrzeb nadzoru epidemiologicznego oraz zwalczania chorób zakaźnych oraz, w zakresie jej terminologii, do ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej.
Informacja o zmianie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [RTF]


Ustawa z 13.7.2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz.U. z 2012 r. poz. 892, dostępna TUTAJ

Wystarczy PESEL aby pójść do lekarza – Prezydent podpisał ustawę

27.8.2012 r.Prezydent podpisał ustawę z 27.7.2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa wchodzi w życie 1.1.2013 r.

Nowelizacja zakłada, że „świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia”.

Wymiana informacji pomiędzy Centralnym Wykazem Ubezpieczonych NFZ, a rejestrami ZUS i KRUS w recepcji szpitala lub przychodni umożliwi sprawdzenie online, czy pacjent jest ubezpieczony.

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń z tego rejestru

Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 20.10.2012 r.

Projekt dostępny: TUTAJ

Więcej: www.mz.gov.pl

Projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o odpadach.
Projekt został przekazany do uzgodnień wewnętrznych. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do 8.10.2012 r.

Więcej:
www.mz.gov.pl

Plik PDF projektu dostępny: TUTAJ


Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło na swojej stronie internetowej wykaz uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych.

Studia będą prowadzone w ramach projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanych ze środków EFS”.

Więcej: dla kierunku położnictwo –
www.mz.gov.pl

Dla kierunku pielęgniarstwo –
www.mz.gov.pl

Szkolenie dla psychologów/psychoterapeutów - ankieta

Szanowni Czytelnicy bloga,

planuję prowadzenie szkoleń z zakresu prawnych aspektów wykonywania zawodu psychologa/psychoterapeuty. Aby dobrać tematy wykładów do Państwa potrzeb prosiłabym o wypełnienie krótkiej ankiety. Więcej potencjalnych tematów szkoleń jak i informacje o mnie dostępne są na moim blogu w zakładce: oferta szkoleniowa.

Pierwsze szkolenie mogłoby odbyć się już na początku listopada. Szkolenia będą odpłatne, cena uzależniona od czasu szkolenia i ilości osób, oraz od tego czy będzie to szkolenie otwarte czy zamknięte. Szkolenie minimum czterogodzinne.

Ankieta dostępna jest na stronie: eBadania.pl - Badania Ankietowe Online

poniedziałek, 17 września 2012

Magazyn Ekspresu Reporterów

Polecam 2 reportaże:

Ernest Saj „Na sygnale”
Bohaterami reportażu są ratownicy medyczni, którzy opowiadają nam o swojej pracy. Codziennie ratują życie wielu ludzi, niestety ostatnio coraz częściej to ich życie bywa zagrożone. Niejednokrotnie podczas dyżurów muszą odpierać ataki agresywnych i niebezpiecznych osób...

Justyna Burbon „Handel”
Wstrząsające historie kobiet, które zdecydowały się na sprzedaż organów z powodów finansowych...

Magazyn Eksperesu Reporterów,

niedziela, 16 września 2012

Wygrany proces szpitala z NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia przegrał proces z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu o zwrot kary, którą Fundusz nałożył na szpital. NFZ musi zwrócić szpitalowi 41 tys. złotych.

NFZ w trakcie przeprowadzonej kontroli w szpitalu stwierdził, że część pacjentów onkologicznych i neurologicznych zamiast być hospitalizowana powinna być leczona w trybie ambulatoryjnym. W związku z tym nałożył n szpital karę w wysokości 41,5 tys. zł, którą następnie potrącił ze szpitalnych funduszy w maju 2011 r.

Programy zdrowotne w konsultacjach

16.9.2012 r. minął termin zgłaszania droga elektroniczną uwag do projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – w zakresie programów zdrowotnych (lekowych).

Więcej:
nfz.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo Farmaceutyczne

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo Farmaceutyczne.

Projekt został skierowany do ponownych uzgodnień międzyresortowych.

Jak podaje Ministerstwo „skierowanie projektu do uzgodnień międzyresortowych nie stanowi zaproszenia do ponownych konsultacji z partnerami społecznymi (projekt podlegał już konsultacjom społecznym w dniach 17.5.–17.6.2012 r.).

Przedmiotowego projektu nie należy utożsamiać z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (poddanym konsultacjom społecznym w dniach 2.8.–17.8.2012 r.), który stanowi odrębną inicjatywę legislacyjną, a ponadto prowadzony jest przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego i regulujące zupełnie odmienną materię.

Więcej:
www.mz.gov.pl

Fałszywy lekarz

Dwie sprawy z ostatniego czasu.

Pierwsza z małopolski, gdzie osoba podająca się za ginekologa została skazana na 3 lata pozbawienia wolności. Przed Sądem Rejonowy w Zakopanem toczyło się postępowanie przeciwko Zdzisławowi M., który podając się za ginekologa wykorzystywał seksualnie swoje pacjentki. Wmawiał on pacjentkom choroby i twierdził, że za pomocą stosunku seksualnego może je wyleczyć. Był on już wcześniej karany za podobne przestępstwo. We wrześniu 2011 r. został skazany na cztery i poł roku pozbawienia wolności. Jego wspólniczka za nakłanianie do poddania się zabiegom u fałszywego ginekologa została skazana na 3 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Zawód felczer

Zgodnie z Centralnym Rejestrem Felczerów prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską w Polsce jest 285 felczerów czynnych zawodowo oraz 727, który nie wykonują zawodu.

Czy lekarze i pielęgniarki powinni zakładać Niebieską Kartę?


Odpowiedź na takie pytanie wydaje się prosta i oczywista, zwłaszcza biorąc pod uwagę przepisy prawa i ustawę o przemocy w rodzinie. Jednak ani lekarze, ani pielęgniarki nie wywiązują się z ustawowego obowiązku.

Dla przypomnienia: obowiązująca od 1.8.2010 r. nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (ustawa z 10.6.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 125, poz. 842), wprowadziła do ustawy art. 9d dotyczący procedury zakładania „Niebieskiej Karty”, art. 9a na podstawie, którego tworzy się zespoły interdyscyplinarne w skład, których wchodzi m.in. przedstawiciel ochrony zdrowia, umożliwiła również m.in. uzyskanie bezpłatnego badania lekarskiego oraz wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza stosowanie przemocy w rodzinie (art. 3 ust. 1 pkt 5 tej ustawy). Zaświadczenie może wystawić m.in. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. W art. 12 ustawodawca zobowiązał m.in. personel medyczny (lekarzy i pielęgniarki, ratownicy medyczni), który w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie do niezwłocznego zawiadomienia odpowiednich organów: Policji lub prokuratury.

sobota, 15 września 2012

PIP: w placówkach leczniczych przekraczany jest czas pracy - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.plCzas pracy był przekraczany także w rozliczeniu rocznym. "W jednym z podmiotów leczniczych pielęgniarki, dla których limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym ustalono na 150 godz., przekroczyły go o 483, 592 a nawet 866" - poinformowano.

Nieprawidłowości związane z wypłatą wynagrodzenia inspektorzy stwierdzili w prawie 19 proc. skontrolowanych podmiotów, przy czym w 10 nie wypłacono go w ogóle 64 pracownikom.

Zmiany w kształceniu specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień

25.6.2012 r. Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 734). Rozporządzenie weszło w życie 1.7.2012 r.

Treść rozporządzenia TUTAJ

Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem

Niedawno skończyłam pracę nad nową książką dotyczącą prawa medycznego. Książka jest w zapowiedziach na stronie: księgarni Difina
Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem
Agnieszka Fiutak
Prezentowane opracowanie obejmuje zbiór orzeczeń sądów apelacyjnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, które dotykają istotnych zagadnień z punktu widzenia personelu medycznego jak i samego pacjenta. Zagadnienia te poruszają kwestię odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny, jego winy czy zgody pacjenta. Książka adresowana jest do lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny, prawa oraz prawników, a także do osób zainteresowanych problematyką udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym również do samych pacjentów.
Złóż zamówienie

ISBN: 978-83-7641-718-9
Data wydania: 2012
Liczba stron/format: 186/B5
Okładka: miękka
Cena: 42.00 zł Przy zamówieniu książki przez internet rabat 10%