niedziela, 23 września 2012

Wystarczy PESEL aby pójść do lekarza – Prezydent podpisał ustawę

27.8.2012 r.Prezydent podpisał ustawę z 27.7.2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa wchodzi w życie 1.1.2013 r.

Nowelizacja zakłada, że „świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia”.

Wymiana informacji pomiędzy Centralnym Wykazem Ubezpieczonych NFZ, a rejestrami ZUS i KRUS w recepcji szpitala lub przychodni umożliwi sprawdzenie online, czy pacjent jest ubezpieczony.


W przypadkach, gdy system nie potwierdziłby jednak prawa do świadczeń wystarczające będzie odebranie oświadczenia od pacjenta, że jest ubezpieczony. Jeżeli pacjent oświadczyli nieprawdę, zostanie obciążony kosztami świadczenia.

W ustawie przewidziano również procedurę, którą stosuje się „w stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób wskazany w ust. 1, 3 lub 6. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej – pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń”.

Projekt noweli powstał we współpracy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Był również konsultowany m.in. z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.


Ustawa z 27.7.2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2012 r. poz. 1016 dostępna TUTAJ

Informacja o ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [RTF]


Z informacji o ustawie:
Przedmiotowa ustawa ma na celu:

1) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę,

2) zdjęcie ze świadczeniodawców odpowiedzialności za potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

3) poprawę jakości i wiarygodności danych gromadzonych i przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, m.in. poprzez poprawę w zakresie dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowywania z tego ubezpieczenia.

Ustawodawca wprowadza zasadę zgodnie z którą, podstawowym sposobem potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej będzie elektroniczne potwierdzanie przez świadczeniodawcę uprawnień świadczeniobiorcy na podstawie numeru PESEL. Wyjątek od tej zasady stanowi przypadek dzieci do 3. miesiąca życia, które mogą jeszcze nie uzyskać własnego numeru PESEL i w tym przypadku elektroniczne potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica.

Nowe zasady zwolnią świadczeniobiorcę czyli pacjenta z obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. Z drugiej strony dla świadczeniodawcy potwierdzenie przez NFZ (poprzez dokument elektroniczny) posiadania uprawnień przez daną osobę będzie stanowiło gwarancję, iż świadczenie udzielone „zweryfikowanej” osobie nie uprawnionej.

Rozwiązania przyjęte w ustawie mają zagwarantować świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia pacjentowi, którego prawo zostało potwierdzone, iż Fundusz nie odmówi rozliczenia takiego świadczenia z powodu braku uprawnień pacjenta.

Bazą porównawczą dla przeprowadzenia elektronicznego potwierdzania jest CWU prowadzony przez NFZ wobec tego ustawa wprowadza rozwiązania mające na celu poprawę wiarygodności, aktualności i jakości danych przetwarzanych przez CWU.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz