niedziela, 16 września 2012

Zawód felczer

Zgodnie z Centralnym Rejestrem Felczerów prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską w Polsce jest 285 felczerów czynnych zawodowo oraz 727, który nie wykonują zawodu.


Ustawą z 20.7.1950 r. o zawodzie felczera (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 531 ze zm.) ustawodawca uznał, że zawód felczera może wykonywać osoba, która:

1) ukończyła liceum felczerskie lub szkołę felczerska w Polsce albo

2)
posiadają decyzję, o której mowa w ust. 1, oraz dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny na podstawie umów międzynarodowych, albo

3) posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu felczera nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U.
Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864) oraz

4) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

5) posiadają stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu felczera;

6) władają językiem polskim w mowie i w piśmie, w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu felczera;

7) przedstawią zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze państwa, w którym został wydany dyplom, że posiadają na terenie tego państwa prawo do wykonywania zawodu felczera, które nie zostało zawieszone ani którego nie zostali pozbawieni, oraz że nie toczy się przeciwko nim postępowanie w sprawach pozbawienia albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

W art. 2 zawarte zostały uprawnienia felczera. Zgodnie z normą zawartą w ustawie może on:

1) badać stan zdrowia;

2) rozpoznawać choroby i zapobiegać im;

3) udzielać pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;

4) wykonywać czynności z zakresu medycyny pracy, zapobiegać i zwalczać choroby zakaźne;

5) sprawować nadzór nad artykułami żywnościowymi i produktami użytkowymi;

6) stwierdzać zgonów;

7) uczestniczyć w procesie leczenia pod nadzorem lub przy współpracy z lekarzem.

Felczer lub starszy felczer mają prawo przepisywać produkty lecznicze, które są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem leków bardzo silnie działających oraz niektórych środków odurzających i psychotropowych, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, oraz wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w rozumieniu przepisów ustawy z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (art. 4).

Felczer zobligowany został również do udzielenia pomocy w nagłych przypadkach do czasu przybycie lekarza (art. 6) oraz do zachowania w tajemnicy wiadomości powziętych w związku z wykonywaniem zawodu (art. 7).

Zobacz też: rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.3.2005 r. w sprawie szczegółowych uprawnień zawodowych felczera (Dz.U. Nr 45, poz. 434)

Ustawa z 18.7.1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia
(Dz.U. Nr 36, poz. 332 ze zm.)

Więcej o zawodzie felczera i jego odpowiedzialności zawodowej w książce:

Agnieszka Fiutak, Prawo w medycynie, Warszawa 2011, s. 28-30, 176-178


Czytaj: W Polsce mamy blisko 300 czynnych zawodowo felczerów
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz