sobota, 15 września 2012

Zmiany w kształceniu specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień

25.6.2012 r. Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 734). Rozporządzenie weszło w życie 1.7.2012 r.

Treść rozporządzenia TUTAJ
Do pobrania:
1) treść komentarza PARPA do rozporządzenia;
2) zarządzenie Nr 13 Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 1.7.2012 r. w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień wraz z załącznikiem;
3) Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego
(znowelizowany dnia 12.10.2009 roku);
4) PARPA - Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego z 7.12.2006 r. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz