poniedziałek, 22 października 2012

Rusza testowanie elektronicznego wykazu ubezpieczonych - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

Pierwsze szpitale i przychodnie w poniedziałek (22 października) dostaną od NFZ dostęp do systemu umożliwiającego sprawdzenie ubezpieczenia pacjenta na podstawie jego numeru PESEL. Tzw. system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) jest testowany w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim.Więcej: Rusza testowanie elektronicznego wykazu ubezpieczonych - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

Polscy chirurdzy: zafałszowane dane w 'The Lancet' wymagają sprostowania - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

Towarzystwo Chirurgów Polskich wystąpi do redakcji tygodnika "The Lancet" o sprostowanie danych z wrześniowego artykułu, z których wynika, że niemal co piąty polski pacjent umiera po operacji.

Ta publikacja prezentująca badanie oceniające śmiertelność pooperacyjną u pacjentów z krajów Europy wzbudziła poruszenie w polskim środowisku lekarskim. Z danych zebranych między 4 a 11 kwietnia wynikało, że w Polsce umiera aż 17 proc. operowanych pacjentów.

- Gdyby w szpitalu umierał po operacji co piąty pacjent, taką placówkę należałoby natychmiast zlikwidować. Dane są nieprawdopodobne, nieprawdziwe, krzywdzące - alarmowali polscy lekarze.

Więcej:
Polscy chirurdzy: zafałszowane dane w 'The Lancet' wymagają sprostowania - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

niedziela, 21 października 2012

Badania psychiki Polaków

Z badań przeprowadzonych przez Epidemiologię Zaburzeń Psychiatrycznych i Dostępności Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej wynika, że co czwarty z Polaków doświadczył w swoim życiu zaburzeń psychicznych, a około 40% osób w wieku 18-64 lata może potrzebować pomocy psychologicznej.

Z badań wynika również, że blisko 10% mieszkańców Polski cierpiało na zaburzenia nerwicowe, a prawie milion – na afektywne (depresja, dystymia).

Badani przeprowadzono na grupie 10 tys. respondentów, a przeprowadziło je 150 gruntownie przeszkolonych ankieterów.

Baza szpitali położniczych

Został uruchomiony serwis internetowy www.gdzierodzic.info, która ma zadanie pomóc w wyborze szpitala do porodu. Serwis został uruchomiony przez Fundacje „Rodzić po ludzku”.

Baza szpitali składa się z ponad 400 placówek położniczych.

Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie opublikowało projekty rozporządzenia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.

Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.

Więcej:
www.mz.gov.pl

Dostępność do leku a zdarzenia niepożądane

Rada Przejrzystości wydała negatywne stanowisko w sprawie objęcia refundacją ze środków publicznych leku o nazwie Dabigatran (pradaxa). Miał on być przełomowym lekiem w profilaktyce udarów mózgu. Jednak pojawiające się informację o niepożądanym działaniu leku po zażyciu (chodziło o zgony pacjentów) spowodowały, że wydana została negatywna opinia.

W tej sprawie wydawane były komunikaty różnych instytucji m.in. komunikat FDA.

Zgodnie z nowymi przepisami wniosek refundacyjny podmiotu odpowiedzialnego przesyłany jest przez resort zdrowia do Agencji Oceny Technologii Medycznych. Następnie poddawany on jest ocenie Rady Przejrzystości, a potem podlega rekomendacji przez prezesa AOTM. Ostateczna decyzja o refundacji należy do Ministra Zdrowia. Wydana rekomendacja prezesa AOTM, jak i stanowisko Rady nie wiążą Ministra przy wydawaniu decyzji. Ministerstwo może zlecić Radzie przygotowanie i wydanie opinii o bezpieczeństwie stosowania leku na podstawie najnowszych doniesień naukowych. W przypadku stosowania dabigatranu producent przygotował raport bezpieczeństwa dotyczący działania leku po wprowadzeniu go na rynek.

To nie szpital zapłaci za błąd lekarza zatrudnionego na umowę zlecenie

W Zamościu prowadzone było postępowanie o błąd medyczny. Sąd uznał, że „szpital nie ponosi odpowiedzialności za lekarzy, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie”

Pacjent domagał się 500 tys. zł tytułem zadośćuczynienia i 12 tys. zł odszkodowania. Pacjent rok wcześniej przeszedł w szpitalu w Zamościu zabieg operacyjny na sercu. Zabieg wykonywali kardiochirurdzy zatrudnieni na umowy zlecenia. Jak informuje gazeta.pl pacjent był reoperowany.

Sąd Apelacyjny rozpoznając apelację orzekł o ponownym rozpoznaniu sprawy przez sąd I instancji.

Więcej:
www.gazeta.pl

Orzeczenie o zdarzeniu medycznym

Według informacji z gazeta.pl we Wrocławiu zapadło pierwsze orzeczenie o zdarzeniu medycznym.

Wojewódzkie komisje działają od stycznia 212 r. Sprawa, która toczyła się przed wojewódzka komisja we Wrocławiu dotyczyła śmierci pacjenta, który był wożony od szpitala do szpitala.

Opóźnienie w postawieniu prawidłowego rozpoznania oraz w udzieleniu pomocy doprowadziły do pogorszenia stanu zdrowia a następnie do śmierci pacjenta. W sprawie doszło do ugody pomiędzy szpitalem a rodzina pacjenta. Kwota, którą ma zapłacić szpital wynosi 100 tys. zł zadośćuczynienia i 50 tys. zł odszkodowania.

Okołooperacyjna karta kontrolna

Okołooperacyjna kartę kontrolną wdrożyło kolejne cztery szpitale i obecnie wykorzystywana jest ona w 81 szpitalach.

Inicjatywę wprowadzania OKK popierają m.in. Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Towarzystwo Chirurgów Polskich.


Czytaj również: Okołooperacyjna Karta Kontrolna

wtorek, 9 października 2012

Kara za brak połączeń na numery alarmowe

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał w mocy karę pieniężną w wysokości 2 mln złotych za niewywiązywanie się Telekomunikacji Polskiej S.A. z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi 112, 997, 998 i 999.


W dniu 8.10.2012 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie - Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się rozprawa dotycząca odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. z 21.6. 2010 r. (zwanego dalej „Odwołaniem nr 1"), od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2.6.2010 r. Decyzją tą
Prezes UKE nałożył na TP karę pieniężną w wysokości 2.000.000 zł za niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi, o których mowa w art. 77 Prawa telekomunikacyjnego.