niedziela, 21 października 2012

Badania psychiki Polaków

Z badań przeprowadzonych przez Epidemiologię Zaburzeń Psychiatrycznych i Dostępności Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej wynika, że co czwarty z Polaków doświadczył w swoim życiu zaburzeń psychicznych, a około 40% osób w wieku 18-64 lata może potrzebować pomocy psychologicznej.

Z badań wynika również, że blisko 10% mieszkańców Polski cierpiało na zaburzenia nerwicowe, a prawie milion – na afektywne (depresja, dystymia).

Badani przeprowadzono na grupie 10 tys. respondentów, a przeprowadziło je 150 gruntownie przeszkolonych ankieterów.


W badaniach brano pod uwagę cztery podstawowe grupy zaburzeń. Są to:

1) zaburzenia nerwicowe, charakteryzujące się głównie występowaniem lęku. Dominujące były: fobie specyficzne (lęk przed określonymi sytuacjami, obiektami i ich unikanie) i fobie społeczne (silny lęk w szerokim kontekście kontaktów społecznych i ich unikanie). Takie zaburzenia stwierdzono u 9,6% respondentów.
2) zaburzenia związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków), brano pod uwagę problem związany z nadużywaniem tych substancji i uzależnienie od nich. Według badań problemy takie ma 12,8% badanych.

3) zaburzenia nastroju, w tym epizody depresji, manii oraz trwające ponad dwa lata depresyjne zaburzenia nastroju, tj. dystymia. Zaburzenia takie stwierdzono u 3,5% respondentów.

4) zaburzenia zachowania o charakterze wybuchowym, impulsywnym, z konsekwencjami w zakresie współżycia społecznego. Przyznało się do nich 3,5% badanych.

Znaczna część respondentów przyznała się, że doświadczała w przeszłości jakichś trudności psychicznych. Do najczęściej podawanych należą: obniżenie nastroju i aktywności (30,9%), swoiste obawy i unikanie (fobie) – 30,6%, uogólniony lęk (23,9%), rozdrażnienie i napastliwość (23,6%) oraz buntowniczo-opozycyjne zachowania w okresie dzieciństwa i dorastania (22,3%).

Z kolei do trudności jakie odczuwali badani w ciągu ostatnich 30 dni zaliczyli: poczucie zdenerwowania (76%), zmęczenia (60%), gniewu (54%), niepokoju (53%), przygnębienia (47%), bezsilności (39%), rozdrażnienia (39%), utraty nadziei (29,4%) i poczucia własnej wartości (21%).

Raport EZOP został przygotowany przez konsorcjum, w którego skład weszły: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP–PZH), Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN) oraz Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (KPUM).

Wsparcia finansowego udzieliło Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, również Ministerstwo Zdrowia (pokryło 15% kosztów projektu).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz