wtorek, 9 października 2012

Kara za brak połączeń na numery alarmowe

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał w mocy karę pieniężną w wysokości 2 mln złotych za niewywiązywanie się Telekomunikacji Polskiej S.A. z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi 112, 997, 998 i 999.


W dniu 8.10.2012 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie - Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się rozprawa dotycząca odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. z 21.6. 2010 r. (zwanego dalej „Odwołaniem nr 1"), od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2.6.2010 r. Decyzją tą
Prezes UKE nałożył na TP karę pieniężną w wysokości 2.000.000 zł za niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi, o których mowa w art. 77 Prawa telekomunikacyjnego.
Tego samego dnia Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoznał także sprawę z odwołania TP z 11.8.2010 r. (zwanego dalej „Odwołaniem nr 2"), od tej samej decyzji. Tytułem wyjaśnienia należy wskazać, że Odwołanie nr 2 zostało wniesione przez TP po wydaniu przez Prezesa UKE postanowienia z 28.7.2010 r. o odmowie uzupełnienia decyzji o nałożeniu kary.
 
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów umorzył postępowanie w sprawie z Odwołania nr 1 oraz oddalił Odwołanie nr 2.
 
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy po zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzupełnienia decyzji o nałożeniu kary, TP wniosła Odwołanie nr 2, rozstrzygnięcie w sprawie z Odwołania nr 1 stało się bezprzedmiotowe. A to uzasadnia umorzenie postępowania w tym zakresie.
 
Odnosząc się natomiast do Odwołania nr 2, Sąd stwierdził, że nie zasługiwało ono na uwzględnienie. Przepis art. 77 Prawa telekomunikacyjnego ma bowiem jasną i jednoznaczną treść i nakłada na TP dwa obowiązki:
  • obowiązek zapewnienia użytkownikom końcowym swojej sieci bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi oraz
  • obowiązek kierowania połączeń do numerów alarmowych, niezależnie od takiego, z której sieci jest inicjowane połączenia na numer alarmowy.
Realizowanie połączeń w sieci TP jest warunkiem skutecznego wypełniania obowiązków z art. 77 ustawy zarówno przez TP, jak i innych operatorów.
 
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał również, że obowiązki wynikające z art. 77 Prawa telekomunikacyjnego mają charakter stały i każda przerwa w dostępie do numerów alarmowych stanowi uchybienie tym obowiązkom, chyba że jest następstwem okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
 
W ocenie Sądu charakter uchybienia, którego dopuściła się TP i to, że stwierdzono je w wielu miejscach sprawia, że przedmiotowe uchybienie jest szczególnie dotkliwe z punktu wiedzenia interesu publicznego.
 
Ponadto Sąd wyjaśnił, że wymierzona przez Prezesa UKE kara pieniężna nie jest wygórowana, jeżeli weźmie się pod uwagę okoliczność, iż jej wysokość oscyluje w pobliżu dolnej granicy zagrożenia.
 
Szersze motywy rozstrzygnięcia znajdą się w pisemnym uzasadnieniu wyroku.
Wyrok nie jest prawomocny.
 
Sygn. akt: XVII AmT 38/10 oraz XVII AmT 42/10
 
Źróło:
http://www.uke.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz