czwartek, 15 listopada 2012

Psycholodzy walczą o ustawę o zawodzie psychologa

Na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego można przeczytać apel w kwestii obrony przed uchyleniem ustawy o zawodzie psychologa oraz stanowiska poszczególnych instytutów.

Na problemy związane z brakiem rozporządzeń do ustawy wskazywałam w książce "Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne". Zostały w niej również zawarte  odpowiedzi  mailowe, jakie uzyskałam z Biura Prasowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.5.2011 r. oraz z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS z dnia 21.10.2011 r.  (s. 120-127).

Poniżej tekst ze strony PTP-u.

BROŃMY USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA WALCZMY O JEJ NOWELIZACJĘ

Już po raz trzeci Minister Pracy i Polityki Społecznej przedkłada projekt uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tekst na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji "projekty ustaw" )


Projekt uchylenia ustawy

Ustawa regulująca wykonywanie zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód psychologa została uchwalona 8 czerwca 2001 roku ( Dz. U.2001.73.763), a weszła w życie 1 stycznia 2006 roku. Zgodnie z art. 6 tej ustawy to minister właściwy ds pracy jest zobowiązany do właściwego nadzoru nad jej realizacją. Przez cały okres obowiązywania ustawy, a więc prawie 7 lat, to właśnie kolejni ministrowie pracy torpedowali wszystkie próby wdrożenia w życie przepisów ustawy w obszarze powołania samorządu zawodowego psychologów. Obowiązująca ustawa ma charakter ustrojowy , przyznaje ważne kompetencje samorządowi zawodowemu , co wynika z art. 17 Konstytucji RP.

Uchylenie obowiązującej regulacji zawodu psychologa spowoduje lukę prawną, która oznaczałaby, że psychologami mogą nazywać siebie osoby nieposiadające wykształcenia psychologicznego. Stworzy to niezwykle niebezpieczną sytuację dla klientów różnorodnych usług psychologicznych.

Stanowisko Rady Instytutu Psychologii UKW
Stanowisko Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
Uchwała Rady Wydziału Psychologii UW
Stanowisko Rady Instytutu Psychologii KUL
 Stanowisko Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Spotełcznej
Uchwała Instytutu Psychologii UKSW.
Uchwała Rady Instytutu UAM
Stanowisko pracowników Wydziału Psychologii Uczelni Heleny Chodkowskiej.
Stanowisko Instytutu Psychologii Stosowanej APS
Stanowisko Rady Instytutu Psychologii UG.
Stanowisko Instytutu Psychologii UŚ.
Stanowisko PTP
Stanowisko PSSiAP

Zawód psychologa należy do zawodów zaufania publicznego i wykonywanie go wymaga szczególnej odpowiedzialności. Opinia publiczna i środowiska psychologiczne od dłuższego czasu domagają się wdrożenia prawnych regulacji ograniczających udzielanie usług psychologicznych przez osoby nieposiadające odpowiedniego wykształcenie i kwalifikacji.

Niebezpieczeństwo podejmowania pracy psychologa przez osoby bez odpowiedniego wykształcenia, a więc wiedzy i kwalifikacji, jest całkowicie realne w świetle załączonego do projektu uzasadnienia i zestawionych wymagań wobec psychologów, które są regulowane przez różnorodne rozporządzenia. Wymieniono 18 pozycji z których 8, to specyficzne i wąskie badania psychologiczne: osób starających się o broń, pracowników ochrony w elektrowni jądrowej, detektywów, strażników miejskich i gminnych, osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i sprzedaży materiałów wybuchowych czy inspektorów transportu drogowego, które regulowane są jednym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Pozostałe wymagania dotyczą psychologów badających kierowców - rozporządzenie Ministra Zdrowia, psychologów pracujących w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno - Konsultacyjnych - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości . Uprawnienia psychologów zatrudnianych w oświacie wyraźnie wskazują iż są oni przede wszystkim nauczycielami i wobec tego w niektórych przypadkach zadania psychologa może podejmować albo magister psychologii albo magister pedagogiki. Całkowicie pominięto natomiast rzeszę psychologów świadczących usługi zdrowotne, oznacza to, że brak jest prawnych regulacji wskazujących jakie są wobec nich wymagania dotyczące wykształcenia.

Zupełnie nietrafna jest więc argumentacja w uzasadnieniu projektu, iż przytoczone powyżej przepisy gwarantują , że mimo uchylenia ustawy, wykonywanie tego odpowiedzialnego zawodu będzie podlegało regulacjom prawnym. Tylko wąski zakres naszej działalności zawodowej jest regulowany przez wymienione wyżej rozporządzenia. Obowiązująca ustawa może zostać zastąpiona jedynie uchwaleniem przez Sejm RP, przyjęciem przez Senat i podpisaniem przez prezydenta nowej ustawy całościowo regulującej sferę świadczenia usług psychologicznych i organizację samorządu zawodowego psychologów.

W okresie od lutego 2009 roku do czerwca 2010 roku grono psychologów - reprezentantów różnych stowarzyszeń razem z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowało założenia do nowego projektu ustawy, a częściowo nowy projekt, ale na wniosek ówczesnego ministra ds. pracy nie został przedstawiony do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów.
Oświadczenie, iż resort pracuje nad przygotowaniem nowej ustawy są dalece niewiarygodne i niewystarczające w sytuacji gdy nie zaproszono przedstawicieli naszego środowiska do pracy nad nowymi zapisami ustawowymi.

Apeluję do Koleżanek i Kolegów !

Wyraźmy stanowczy protest wobec projektu uchylenia ustawy bez jednoczesnego przedłożenia projektu nowej ustawy gwarantującej ochronę tytułu zawodowego psychologa oraz standardów wykonywania zawodu w tym np. tajemnicy zawodowej i dokumentacji psychologicznej. Skorzystajmy z konsultacji społecznej i piszmy w tej sprawie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Oficjalne stanowisko zamieścimy za kilka dni na naszej stronie internetowej.

Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego


Źródło: Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz