niedziela, 23 grudnia 2012

Życzenia

Najszczersze życzenia


Pięknych i radosnych nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze,
Abyście znaleźli dużo kolorowych prezentów pod zieloną choinką,
Świąt które, dadzą wam trochę radości i odpoczynku,
A co najważniejsze nadzieje na Nowy Rok,
Aby był dużo lepszy od obecnego.

Życzy Agnieszka

Interpretacje ZUS, KRUS i NFZ dostępnie w internetowej bazie

Zgodnie z ustawą z 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342) zostanie od 1.1.2013 r. wprowadzony obowiązek publikowania interpretacji indywidualnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wzory oświadczeń o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.12.2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Na stronie resortu umieszczono także wzór ww. oświadczenia.

Więcej:
http://www.mz.gov.pl

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Pracodawcy RP krytycznie ocenili bardzo kontrowersyjne propozycje dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Konferencja uzgodnieniowa z Ministerstwem Zdrowia może być szansą na zawarcie kompromisu.

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozporządzeniem w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Jak wynika z wyliczeń Pracodawców RP, koszt wdrożenia tego rozporządzenia mógłby kosztować statystyczny szpital powiatowy ok. 1,2 mln zł, co oznacza wzrost kosztów o ok. 10%. W poszczególnych przypadkach oznaczałoby to konieczność zatrudnienia 2–3 razy więcej pielęgniarek i położnych niż obecnie.

Pracodawcy RP w pełni zgadzają się z tym, że pacjenci – niezależnie od organu właścicielskiego podmiotu – muszą otrzymywać jednakową usługę medyczną o wysokim standardzie. Nie oznacza to jednak, że normy mają być zawyżone bez jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia, a nawet wyliczane na podstawie błędnych parametrów (projekt zawierał metodologiczne błędy w liczeniu wymiaru czasu pracy).

Więcej:
www.pracodawcyrp.pl

Pacjent z kodowaną opaską

Od 1.1.2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.9.2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz.U. z 2012 r., poz. 1098).

Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia „zgodnie z przepisami ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) podmioty lecznicze są obowiązane dostosować swoją działalność do przepisów tej ustawy w terminie do 31.12.2012 r. - Dotyczy to także dostosowania w zakresie obowiązku zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne - podaje rzecznik prasowy resortu, Krzysztof Bąk”.

O umowach o zakazie konkurencji

Na stronie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy opublikowano w formie pytań i odpowiedzi informacje na temat umowy o zakazie konkurencji.

Przykładowo:

Czy pracodawca ma prawo żądać od pracownika zawarcia umowy o zakazie konkurencji?

Działalność gospodarcza lekarza, pielęgniarki, cz. III

Ostatnia część poświęcona założeniu działalności gospodarczej przez lekarza czy pielęgniarkę.

Przedstawię formy opodatkowania oraz podsumowanie

1. Wybór sposobu opodatkowaniaDziałalność gospodarcza lekarza, pielęgniarki, cz. II

Poniżej II część dotycząca działalności gospodarczej lekarza, pielęgniarki.

1. Formy wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej


Działalność gospodarcza lekarza, pielęgniarki, cz. I

Jak założyć własną działalność przez lekarza, pielęgniarkę? Poniżej kilka slajdów z prezentacji mojego autorstwa przygotowanej na wykład dla słuchaczy studiów podyplomowych na temat: "Aspekty prawne działalności gospodarczej podmiotów leczniczych".

1. Podmiot leczniczy

 

Obowiązek rejestracji praktyki zawodowej dla lekarzy na kontraktach. Zostało niewiele dni - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl


Do końca roku każdy lekarz pracujący na kontrakcie musi zarejestrować praktykę zawodową. Z sygnałów napływających z okręgowych izb lekarskich wynika, że specjaliści zapominają o tym obowiązku lub czekają z nim do ostatniej chwili. Tymczasem brak rejestracji może formalnie oznaczać, że po 31 grudnia nie będą mogli pracować na kontrakcie w szpitalu czy przychodni.

niedziela, 9 grudnia 2012

Zarobki lekarzy według lekarzy - Rynek Zdrowia

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zlecił przeprowadzenie ankiety, która ma odpowiedzieć na pytanie, jakie są przeciętne zarobki lekarzy w Polsce. Do tej pory w badaniu wzięło udział 1546 lekarzy.

Ankieta jest formą przygotowania do akcji "Dziękujemy, odchodzimy" planowanej przez OZZL. Ma ona również związek z zapowiedziami rządu, że zostanie powołana "zewnętrzna" (to jest niezależna od NFZ) instytucja wyceniająca świadczenia zdrowotne, refundowane przez Fundusz. OZZL domaga się, by elementem wyceny procedur - czym ma się zajmować Agencja Taryfikacji - było też wynagrodzenie lekarza.

Czy masz ubezpieczenie zdrowotne? e-WUŚ


1.1.2013 r. w życie wchodzi nowy system weryfikacji pacjentów o chwytliwej nazwie "e-WUŚ". Chorzy nie będą już mieli obowiązku przedstawiania kwitków RMUA przez lekarzem - do udzielenia pomocy wystarczyć będzie jedynie PESEL. Jednak zanim wybierzemy się do lekarza z dowodem w ręku, lepiej sami sprawdźmy, czy widniejemy w elektronicznej bazie danych. W dwie kolejne soboty grudnia lubuski NFZ zaprasza na Dni Otwarte.

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek znowelizowała Kodeks Etyki dla Pielęgniarek

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) opublikowała znowelizowany Kodeks Etyki dla Pielęgniarek (2012).

Treść dostępna TUTAJ

Prawo do wyboru szpitala

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23.5.2012 r. (II OSK 601/12) orzekł, że „Prawo wyboru szpitala jest prawem ograniczonym, wyznaczonym przez umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie daje zatem podstaw do wyprowadzenia prawa do świadczeń w jednostce służby zdrowia usytuowanej terytorialnie”.

Zakres przedmiotowy tajemnicy lekarskiej wg Naczelnej Izby Lekarskiej

12.11.2012 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku zwrócił się do Naczelnej Izby Lekarskiej z wnioskiem w sprawie wskazania zakresu przedmiotowego tajemnicy informacji związanych z pacjentem.

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz w odpowiedzi na wniosek zwrócił uwagę na zastrzeżenia, co do podstawy prawnej wystąpienia do Naczelnej Izby Lekarskiej w tym zakresie:

Wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC

4.12.2012 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 19.10.2012 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie (Dz.U. z 2012 r., poz. 1266).

Rozporządzenie dotyczy żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz pełniących służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Prowadzenie apteki w elektronicznym rejestrze zezwoleń

5.12.2012 r. weszły w życie nowe przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6.11.2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1277).

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Sejm znowelizował ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zmiany dotyczą wymagań, jakie po 1.1.2013 r. będą musieli spełniać lekarze zatrudnieni w zespołach ratownictwa medycznego. Według nowych przepisów będą oni musieli wykazać się odpowiednim doświadczeniem praktycznym w zakresie medycyny ratunkowej o co najmniej rozpoczętym szkoleniem w tym zakresie.
Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uchwaloną przez Sejm 23 listopada, z przedłożenia poselskiego.

Wygrana szpitala z sanepidem

Szpital miejski w Rabce-Zdrój wygrał proces z sanepidem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Zdaniem sądu „Zapis w decyzji nowotarskiego sanepidu o wyłącznie »okulistycznym« przeznaczeniu bloku operacyjnego rabczańskiego szpitala był bezprawny”.

Zarządzenie NFZ w sprawie opieki psychiatrycznej i leczeniu uzależnień

29.11.2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Zarządzenie Nr 84/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29.11.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Treść zarządzenia do pobrania poniżej.
Zarządzenie Nr 84/2012/DSOZ Prezesa NFZ

Źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Zadośćuczynienie za niedostateczną opiekę szpitalna nad dzieckiem

28.11.2012 r. Sąd Okręgowy w Lublinie zasądził od szpitala w Lublinie 20 tys. zł zadośćuczynienia za niedostateczną opiekę szpitalną nad dzieckiem.

26.4.2007 r. do szpitala w Lublinie trafił nastolatek. Lekarze nie zlecili chłopcu żadnych badań diagnostycznych, aż do 4.5.2007 r. Stan chłopca pogarszał się. Doszło do rozlania się wyrostka i natychmiastowego zabiegu operacyjnego.

Po wyjściu ze szpitala chłopiec, po otrzymaniu skierowania od lekarza rodzinnego, trafił do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie rozpoznano nowotwór złośliwy jelita grubego.

Proces rozpoczął się w 2008 r. Wyrok nie jest prawomocny.

Więcej:
www.dziennikwschodni.pl