niedziela, 23 grudnia 2012

Działalność gospodarcza lekarza, pielęgniarki, cz. I

Jak założyć własną działalność przez lekarza, pielęgniarkę? Poniżej kilka slajdów z prezentacji mojego autorstwa przygotowanej na wykład dla słuchaczy studiów podyplomowych na temat: "Aspekty prawne działalności gospodarczej podmiotów leczniczych".

1. Podmiot leczniczy

 
2. Warunki dla lekarzyWniosek o wpis – zawartość dla lekarza – art. 101
1) imię i nazwisko lekarza;
2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
3) formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w przypadku wykonywania praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania;
5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
6) adres do korespondencji;
7) posiadane specjalizacje.

Grupowa praktyka lekarska:
1) listę lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki;
2) dane, o których mowa w pkt 2-7;
3 podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.3. Warunki dla pielęgniarek
 
Wniosek o wpis – zawartość dla pielęgniarki – art. 102
1) imię i nazwisko pielęgniarki;
2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
3) formę działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w przypadku wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania;
5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
6) adres do korespondencji;
7) posiadane specjalizacje.

Grupowa praktyka pielęgniarek:
1) listę pielęgniarek stron umowy spółki cywilnej, wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki;
2) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2-7;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.4. Podmiot leczniczy - warunki


Informacje dla lekarzy rejestrujących praktyki

Lekarz rejestrujący indywidualną, specjalistyczną, grupową praktykę (GABINET) powinien złożyć następujące dokumenty:

1. Wypełniony wniosek – zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z Urzędu Miasta lub Gminy (obecnie potwierdzenie złożenia wniosku do CEIDG – informacje na http://www.ceidg.gov.pl)
2. Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego o odbiorze pomieszczeń na cele prywatnej praktyki – wydane na nazwisko lekarza
3. Umowę ubezpieczenia obowiązkowego OC
4. Kartę obiegową (konieczne jest przedstawienie ostatniego świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub umowy kontraktowej, potwierdzenie opłacania składek)
5. Umowę spółki cywilnej, partnerskiej lub jawnej – dotyczy tylko lekarzy rejestrujących praktyki grupowe.

Lekarz rejestrujący praktykę indywidualną, specjalistyczną, grupową w miejscu wezwania (WIZYTY DOMOWE) powinien złożyć następujące dokumenty:

1. Wypełniony wniosek – zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z Urzędu Miasta lub Gminy (obecnie potwierdzenie złożenia wniosku do CEIDG – informacje na http://www.ceidg.gov.pl)
2. Umowę ubezpieczenia obowiązkowego OC Kartę obiegową (konieczne jest przedstawienie ostatniego świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub umowy kontraktowej, potwierdzenie opłacania składek)

Lekarz rejestrujący praktykę indywidualną, specjalistyczną, wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (KONTRAKT) powinien złożyć następujące dokumenty:
1. Wypełniony wniosek – zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z Urzędu Miasta lub Gminy (obecnie potwierdzenie złożenia wniosku do CEIDG - informacje na http://www.ceidg.gov.pl)
2. Umowę ubezpieczenia obowiązkowego OC
3. Kartę obiegową (konieczne jest przedstawienie
 ostatniego świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub umowy kontraktowej, potwierdzenie opłacania składek)

OPŁATY: Opłata rejestracyjna: 72 zł - wpis do rejestru; 36 zł - zmiana wpisu w rejestrze

5. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących dzałalność lecznicząWpis do rejestru
1. Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru.
2. Termin – 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu.
3. Opłata (zaokrąglona w górę do pełnego złotego):
a)  2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru – w przypadku lekarzy lub pielęgniarki;
b) 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – w przypadku podmiotu leczniczego.
4. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.


6. Organ prowadzący rejestrOdmowa wpisu:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;
2) podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
3) wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19.

Wykreślenie wpisu:
1) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;
2) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
3) rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;
4) niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2;
5) złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;
6) bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności;
7) skreślenia lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej z przyczyn określonych w art. 7 pkt 5 ustawy z 2.12.2009 r. o izbach lekarskich albo wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z przyczyn określonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – w przypadku praktyk zawodowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz