niedziela, 23 grudnia 2012

Działalność gospodarcza lekarza, pielęgniarki, cz. II

Poniżej II część dotycząca działalności gospodarczej lekarza, pielęgniarki.

1. Formy wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej


2. Jednoosobowa działalność gospodarcza – indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka


 

3. Grupowa działalność
3. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)Obecnie założyć własną działaność można poprzez internet. Jest to szybki i prosty sposób założenia własnej działalności. Szczegóły na CEIDG

4. Polska Klasyfikacja DziałalnościAby podać klasyfikację działalności należy skorzystać z wyszukiwarki Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/

5. Podpis

Wniosek złożony w CEDIG powinien być podpisany. Można wydrukować i podpisać podpisem tradycyjnym, a następnie zanieść do urzędu gminy.
W ciągu 7 dni, liczonymi od dnia wypełnienia elektronicznie wniosku, należy zgłosić się do urzędu gminy z wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym formularzem CEIDG-1, w celu jego złożenia i potwierdzenia twojej tożsamości. Dopiero ten dzień będzie formalnie dniem złożenia wniosku, czyli może być traktowany jako dzień rozpoczęcia działalności. Jeżeli w ciągu 7 dni nie dopełnisz obowiązku dokończenia procesu rejestracyjnego, wypełniony przez ciebie wniosek w Centralnej Ewidencji zostanie automatycznie usunięty z bazy i całą procedurę będziesz musiał rozpocząć od początku.

Drugim sposobem podpisania wniosku to podpis elektroniczny. Niestety ale jest on drogi.

Najlepszym rozwiązaniem będzie założenie wcześniej profilu zaufanego i podpisanie wniosku właśnie poprzez profil zaufany.

6. Profil zaufany
Szczegóły założenia profilu zaufanego dostępne na: www.epuap.gov.pl
Dzięki profilowi można później kontaktować się np. z ZUS poprzez serwis internetowy. Pełna lista dostępna na stronie ePUAP7. NIP

Prywatny numer identyfikacji podatkowej NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy w momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej.
Składają oni jedynie zgłoszenie identyfikacyjne NIP–1.

8. ZUS

Składając wniosek CEIDG-1, nastąpiło zgłoszenie firmy jako płatnika składek, ale dodatkowo w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy zgłosić do ubezpieczeń siebie.

Należy złożyć w jednostce ZUS właściwej ze względu na siedzibę twojej firmy:
• formularz ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń osoby ubezpieczonej – w przypadku, gdy podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – ma to miejsce zawsze, gdy nie są opłacane za ciebie składki na ubezpieczenia z innych tytułów (np. umowy o pracę),
• lub ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ma to miejsce w sytuacji, gdy następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń, czyli poza prowadzeniem firmy, osiągasz z umowy o pracę czy umowy zlecenia dochody powyżej minimalnego wynagrodzenia, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenie zdrowotne jest zawsze obowiązkowe.

9. REGON

W przypadku przedsiębiorców, którzy wcześniej prowadzili działalność gospodarczą posiadają nadany numer REGON, który można sprawdzić na stronie: http://www.stat.gov.pl/regon/.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami i wprowadzeniem systemu CEIDG, po nadaniu przez GUS numeru REGON jest on wpisywany automatycznie w systemie CEIDG. Jeżeli nr REGON został nadany od razu to informację o nim przedsiębiorca otrzymuje w powiadomieniu mailowym.

W innej sytuacji nadanie nr REGON można sprawdzić na stronie
www.ceidg.gov.pl w wyszukiwarce przedsiębiorców poprzez wpisanie wpisu po nazwie lub numerze NIP.

Numer REGON nadawany jest przez GUS następnego dnia roboczego. W bardziej złożonych przypadkach GUS ma 7 dni na nadanie nr REGON.

W kontaktach z organami administracji publicznej przedsiębiorca nie ma obowiązku przedkładania zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

10. Pieczątka firmowa

Na pieczątce, oprócz danych dotyczących nazwy firmy i jej siedziby, umieszcza się również NIP, możesz także podać numer REGON, chociaż nie jest on już wymagany w obrocie gospodarczym.

11. Pieczątka imienna

a) nazwisko i imię,
b) tytuł zawodowy,
c) uzyskane specjalizacje,
d) numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej,

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z 16.9.2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej (uchwała nr 110/05/IV) elementami obowiązkowymi każdej pieczątki lekarskiej są: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu oraz posiadane specjalizacje.

12. Konto bankowe 

Obowiązek otworzenie firmowego konta bankowego nakłada na przedsiębiorcę ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Obowiązek ten zgodnie z art. 22 SwobDziałGospU dotyczy dwóch sytuacji, gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.


13. Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna
Jeżeli od początku prowadzenia działalności będziesz zatrudniał w swojej firmie pracowników na podstawie umowy o pracę, to jako pracodawca masz obowiązek w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności zawiadomić na piśmie właściwego ze względu na siedzibę firmy inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie
www.pip.gov.pl.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłaszasz swoją firmę, składając Kartę Zgłoszenia Pracodawcy w formie papierowej.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz