niedziela, 23 grudnia 2012

Interpretacje ZUS, KRUS i NFZ dostępnie w internetowej bazie

Zgodnie z ustawą z 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342) zostanie od 1.1.2013 r. wprowadzony obowiązek publikowania interpretacji indywidualnych w Biuletynie Informacji Publicznej.


ZUS będzie udzielał interpretacji indywidualnych w zakresie: obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

KRUS: opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez rolników i ich domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NFZ: objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, z wyjątkiem spraw dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne należące do właściwości ZUS oraz KRUS.

Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o ich wydanie, po anomizacji, czyli po dokonaniu ukrycia kluczowych do zidentyfikowania danych personalnych, będą niezwłocznie publikowane na stronach:
www.zus.pl/bip

www.bip.krus.gov.pl

www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz