niedziela, 9 grudnia 2012

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Sejm znowelizował ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zmiany dotyczą wymagań, jakie po 1.1.2013 r. będą musieli spełniać lekarze zatrudnieni w zespołach ratownictwa medycznego. Według nowych przepisów będą oni musieli wykazać się odpowiednim doświadczeniem praktycznym w zakresie medycyny ratunkowej o co najmniej rozpoczętym szkoleniem w tym zakresie.
Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uchwaloną przez Sejm 23 listopada, z przedłożenia poselskiego.
W znowelizowanej ustawie art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. 1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający:

1) specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii albo

2) 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2015 r.

3. W przypadku niespełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 2, lekarz przestaje być lekarzem systemu, o którym mowa w ust. 1”.


Zobacz też:
Posłowie za nowelą ustawy o ratownictwie medycznym
Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (druki nr 850, 877 i 877-A).
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz