niedziela, 9 grudnia 2012

Prawo do wyboru szpitala

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23.5.2012 r. (II OSK 601/12) orzekł, że „Prawo wyboru szpitala jest prawem ograniczonym, wyznaczonym przez umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie daje zatem podstaw do wyprowadzenia prawa do świadczeń w jednostce służby zdrowia usytuowanej terytorialnie”.


Rada Powiatu Biłgoraju podjęła uchwałę w dniu 5.7.2010 r. nr XXXVIII/323/2010 w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju. Uchwał została zaskarżona przez jednego z mieszkańców. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę. W uzasadnieniu Sąd rozpoznał dopuszczalność skargi wniesionej w trybie i na zasadach określonych w art. 87 ust. 1-4 ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy każdy, czyj interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Zdaniem WSA skarżący nie wykazał, aby zaskarżona uchwała naruszała jego uprawnienie wynikające z konkretnego przepisu prawa materialnego. Skarżący wniósł od wyroku skargę kasacyjną zaskarżając wyrok w całości.

Zdaniem NSA „Artykuł 15 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi enumeratywne wyliczenie świadczeń gwarantowanych, nie daje podstaw do wyprowadzenia interesu prawnego do realizacji świadczeń gwarantowanych przez podmiot służby zdrowia usytuowany w jednostce samorządu terytorialnego. Takich podstaw do realizacji świadczeń gwarantowanych nie daje art. 30 tej ustawy, stanowi bowiem, że "Świadczeniobiorca ma prawo wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 56b i art. 69b ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, art. 153 ust. 7a ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej i art. 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego". Prawo wyboru szpitala jest prawem ograniczonym, wyznaczonym przez umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Regulacja ta nie daje zatem podstaw do wyprowadzenia prawa do świadczeń w jednostce służby zdrowia usytuowanej terytorialnie”.


Wyrok NSA z 23.5.2012 r., II OSK 601/12, Orzeczenia NSA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz