piątek, 30 sierpnia 2013

Projekt "DO PEŁNI SIŁ" - POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Projekt "DO PEŁNI SIŁ" - POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM dofinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  Kto może skorzystać z pomocy: 
1.osoby pokrzywdzone przestępstwem 
2.członkowie ich rodzin 

Możesz skorzystać z naszej pomocy, jeśli Ty lub Twoi bliscy doświadczyliście (niezależnie od tego, czy sprawa została zgłoszona do organów ścigania): oszustwa, kradzieży, uszkodzenia mienia, rozboju, przywłaszczenia, porzucenia, uprowadzenia, znęcania się, uchylania się od alimentów, gróźb karalnych, handlu ludźmi, pozbawienia wolności, stalkingu, uszkodzenia ciała, pobicia, nieumyślnego spowodowania śmierci, zabójstwa kazirodztwa, obcowania z nieletnim, nadużycia zależności, zgwałcenia, przemocy domowej, przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej, materialnej katastrofy komunikacyjnej. 

Zapoznaj się z nami ...więcej 

Zapraszamy do naszej oferty. 

Realizator: Stowarzyszenie "Intro" ...więcej

wtorek, 25 czerwca 2013

Szkolenie - Prawne i etyczne aspekty wykonywania zawodów psychologa, psychoterapeuty, seksuologa i psychiatry – zagadnienia ogólne


Program:

1) Etyczne i prawne elementy pracy psychologa/psychoterapeuty – kto może wykonywać zawód psychologa/psychoterapeuty, seksuologa, lekarza, formy wykonywania zawodu, akty prawne dotyczące wykonywanego zawodu, konstrukcja kontraktu zawieranego z pacjentem, case study.

2) Prawa pacjenta korzystającego z pomocy terapeutycznej – zgoda pacjenta, terapia osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej, informowanie o stanie pacjenta, udostępnianie dokumentacji psychologicznej, tajemnica zawodowa, case study.

3) Odpowiedzialność cywilna terapeuty – przesłanki odpowiedzialności, rodzaje odpowiedzialności, wynagrodzenie szkody, terminy przedawnienia, case study.

4) Odpowiedzialność zawodowa – kodeks etyki psychologa/psychoterapeuty, seksuologa, lekarza, case study.

5) Odpowiedzialność karna – przesłanki, okresy przedawnienia i zatarcie skazania, rodzaje przestępstw, case study.

środa, 22 maja 2013

Tajemnica zawodowa psychologa

Odpowiadając na komentarz do posta „Psycholog a tajemnica zawodowa wynikająca z ustawy...” wyjaśnię kilka kwestii dotyczących tajemnicy.

Komentarz: „Przedstawione informacje są bardzo ważne, ale rozumiem, że dotyczą przyznania się do popełnienia przestępstwa (faktu dokonanego) przez pacjenta.

Wydaje się jednak, że sytuacja się zmienia gdy mamy do czynienia z ujawnieniem przez pacjenta informacji o własnych lub czyjś zamiarach, które mogą stanowić dla kogoś zagrożenie życia i/lub zdrowia. Wtedy z tego co wiem psychoterapeuta jest zobowiązany ujawnić te informacje. Podobnie jest gdy dowiadujemy się od pacjenta o czynach innych osób, które są przestępstwem i mogą stanowić dla kogoś zagrożenie np. przemoc w rodzinie. Proszę o komentarz jeśli to możliwe”.

Odpowiedź:

wtorek, 21 maja 2013

Nieważne opinie psychologów | rp.pl

W wyniku ministerialnego błędu tysiące osób zyskują argument, by podważać wyroki sądów rodzinnych

Jak ustaliła „Rz", Prokuratura Generalna uznała, że kluczowe w sprawach rodzinnych opinie psychologów są nieważne.

Sąd, rozstrzygając, któremu z rodziców powierzyć opiekę nad dziećmi albo czy jest podstawa do odebrania lub ograniczenia praw rodzicielskich, zwraca się zwykle o opinię do miejscowego rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego (RODK). Wskazania pracujących tam psychologów są często decydujące przy wydawaniu wyroku. Tak było w nagłośnionej przez „Rz" sprawie państwa Bajkowskich z Krakowa, których trzech synów do dzisiaj przebywa w domu dziecka. Okazuje się, że taka praktyka jest nielegalna.

„Brak jest podstaw prawnych do tego, by RODK (...) wydawały opinie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego związanych ze sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem w sprawach małoletnich, rozpatrywanych przez sądy". Tak brzmi kluczowe zdanie w datowanej na 17 kwietnia opinii Biura Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej, do której dotarła „Rz".

Cały tekst dostępny na stronie Rzeczpospolitej -
Nieważne opinie psychologów | rp.pl

niedziela, 7 kwietnia 2013

Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo

Chcę poinformować, że ukazała się kolejna publikacja, gdzie jestem współautorem pt.: "Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo", Wydawnictwa C.H. Beck, wydanie 1, Warszawa 2013.


Autorzy:
Agnieszka Fiutak, Tomasz Podleśny, Michał Kozik, Piotr Szczerba, Katarzyna Zblewska-Wrońska
Oprawa: miękka foliowana, 514 str.,
Wymiary: 145 x 205 mm,
Waga: 0.68 kg.
ISBN: 978-83-255-5028-8

dostępna:
http://www.ksiegarnia.beck.pl

 

Zestawienie spraw odnośnie zdarzeń medycznych

 Zestawienie spraw prowadzonych w Wojewódzkich Komisjach do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych na dzień 31.12.2012 r.
Zestawienie zostanie opublikowane w 3 wydaniu książki: Prawo w medycynie, które ukaże się w czerwcu 2013 r. 

Jedno z najwyższych odszkodowań za błąd medyczny

Sąd Apelacyjny w Krakowie zasądził jedno z najwyższych odszkodowań za bład medycznych. Zgodnie z orzeczeniem szpital w Iłży ma zapłacić byłemu pacjentowi 300 000 zł odszkodowania i 12 000 zł miesięcznej, dożywotniej renty.

W marcu 2009 r. w szpitalu w Iłży pacjent został pddany laparoskopowemu usunięciu kamieni z woreczka żółciowego. Pacjent po zabiegu skarżył się na silne bóle. W dniu następnym przeprowadzono reoperację, w wyniku której lekarze stwierdzili, że podczas pierwszego zabiegu pacjentowi uszkodzono jelito cienkie. Pacjent po pewnym czasie po raz trzeci był operowany, ale nie przyniosło to poprawy jego stanu zdrowia. Został więc przeniesiony do Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach, gdzie uratowano mu życie, nie odzyskał jednak pełnej sprawności.W wyniku błędów popełnionych w trakcie zabiegu stan zdrowia pacjenta zmusił do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, która przynosiła mu dość wysokie dochody.

Wyrok ten jest prawomocny.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


PZU zapłaci za złą definicję zawału serca

Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie PZU Życie od wyroku, potwierdzającego decyzję prezesa UOKiK o nałożeniu na firmę prawie 4 mln zł kary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował zapisy w umowach ubezpieczenia na życie dotyczące definicji zawału serca.

Nowelizacja rozporządzenia o chorobach zakaźnych i zakażeniach

Od 14.2.2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.1.12013 r. w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2012 r., poz. 141).

Wykaz zawiera 58 pozycji chorób i znajduje się w załączniku do rozporządzenia. Zgodnie z rozporzadzeniem dane epidemiologiczne dotyczące wskazanych chorób przechowywane są przez 5 lat.

Źródło:
www.mz.gov.pl]

Upoważnienie do wglądu do dokumentacji - wyrok WSA w Warszawie z 13.2.2013 r., VII SAB/Wa 217/12

13.2.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że upoważnienie do wglądu do dokumentacji medycznej jest skuteczne również w innym podmiocie niż zostało ono złożone.

WSA rozpatrywał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję dyrekcji szpitala odmawiającą żonie zmarłego pacjenta wglądu do dokumentacji medycznej. Pacjent był nieprzytomny gdy trafił do szpitala, z tego też powodu nie był w stanie złożyć stosownego upoważnienia dla żony do wglądu do dokumentacji medycznej. Dyrekcja powołując się na treść art. 26 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) odmówiła wglądu do dokumentacji.

Mężczyzna był wcześniej hospitalizowany i wówczas udzielił przedmiotowego upoważnienia swojej małżonce. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację twierdzeniom RPO.

Wyrok WSA w Warszawie z 13.2.2013 r., VII SAB/Wa 217/12

NFZ kontroluje. Przestępstw w placówkach medycznych coraz więcej? - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

Według danych policyjnych rośnie liczba niektórych rodzajów przestępstw w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich. Część danych zawartych w statystykach policyjnych, to wynik powiadomień organów ścigania przez organy kontrolne wojewódzkich oddziałów NFZ.

O ile w policyjnych statystykach zmalała ilość zgłoszeń oszustw w placówkach ochrony zdrowia - z 2465 w 2011 roku do 1087 w minionym, to zdecydowanie wzrosła liczba tych związanych z fałszerstwami polegającymi m.in. na poświadczeniu nieprawdy w dokumentacji medycznej - z 1212 do 2032. Policja odnotowała w minionym roku 10 282 zawiadomienia o przestępstwach w placówkach medycznych - o 2143 przypadków więcej niż rok wcześniej, kiedy w statystykach figurowało 8139 zgłoszeń o takich czynach.

Przerwa na blogu

Witam wszystkich Czytelników bloga,

w ostatnim czasie nastąpiła przerwa w publikacji nowych postów, za co przepraszam. Powodem jest większe zaangażowanie się w pisanie doktoratu i mam nadzieję, że już niedługo skończę. Z tego też powodu przewiduję kolejne przerwy wprowadzeniu bloga.

Pozdrawiam,
Agnieszka

NIPiP: iloma pacjentami ma opiekować się pielęgniarka? - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opublikowała w poniedziałek (18 marca) korespondencję z NFZ na temat warunków zawierania i realizacji umów o udzielaniu świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.

niedziela, 10 lutego 2013

Zdarzenia medyczne: skala roszczeń pacjentów - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

Wprawdzie obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu tzw. zdarzeń medycznych szpitale zostaną objęte od 1.1.2014 r., jednak wnioski dotyczące tego rodzaju roszczeń już są rozpatrywane - mówiła podczas łódzkiej konferencji Rynku Zdrowia (22.1.2013 r.) Izabela Tatulińska, manager Biura Ubezpieczeń i kierownik Zespołu Zdrowie w EIB SA.

Sumę takiego ubezpieczenia uzależniono od liczby łóżek w szpitalu; będzie wynosiła nie mniej niż 1 000 zł, w odniesieniu do jednego łóżka i nie mniej niż 300 000 zł w stosunku do całego szpitala.

Nieudzielenie pacjentowi przystępnej informacji o zabiegu

Sama aprobata pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytuacji braku uprzedniego udzielenia mu przystępnej informacji, nie może być traktowana jako zgoda w rozumieniu art. 32 i 34 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.).

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 16.5.2012 r., III CSK 227/11, Biuletyn SN 2012, Nr 7

Sprawy zbadane na miejscu przez Rzecznika Praw Pacjenta

Na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta podano wykaz spraw zbadanych na miejscu przez Rzecznika Praw Pacjenta w 2012 r.

Sprzeciw pacjenta wobec opinii/orzeczenie lekarza

W art. 31 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) ustawodawca zawarł prawo pacjenta do wyrażenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Zgodnie z jego brzmieniem każdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Warunkiem wniesienia będzie sytuacja gdy opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązku pacjenta wynikające z przepisów prawa.

Wnioski o refundację leków – wzory

26.1.2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.12.2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 44).

Nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej

29.1.2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.; ustawa z 14.12.2012 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. z 2013 r., poz. 53). Nowela wprowadziła zmianę w brzmieniu art. 18a ustawy ubezpieczeniowej, zgodnie z nim wprowadzono zakaz różnicowania składek w zależności od płci.

Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej nastała w wyniku wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z marca 2011 r., w którym to stwierdzono, że stosowanie kryterium płci, jako czynnika mającego wpływ na ocenę ryzyka osoby ubezpieczonej jest zakazane.

Zgoda na sekcję zwłok

Czy w przypadku, gdy lekarz twierdzi, że należy przeprowadzić sekcję zwłok, rodzina zmarłego może na to nie wyrazić zgody?

Sekcja zwłok może zostać wykonana w oparciu o brzmienie normy zawartej w art. 31 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej: gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny. Ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) nie przewiduje we wspomnianej sytuacji konieczności uzyskiwania zgody rodziny zmarłego.

niedziela, 20 stycznia 2013

Vademecum 2012 – nowy informator NFZ o świadczeniach medycznych

NFZ zamieścił na swojej stronie internetowej najnowszy, uaktualniony informator o prawach pacjenta i świadczeniach medycznych, które są finansowane ze środków publicznych.

Vademecum 2012 to poradnik skierowany przede wszystkim do pacjentów, dotyczący zasad funkcjonowania publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce. W publikacji zawarto m.in. zaktualizowane informacje o prawach i obowiązkach pacjenta, skierowaniach, listach oczekujących na świadczenia, dokumentacji medycznej oraz o lekach i receptach. Przybliżono również zasady korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji i lecznictwa uzdrowiskowego oraz opieki długoterminowej.

Więcej informacji na stronie NFZ -
przejdź do Vademecum 2012

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej – ICNP®

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® jest międzynarodowym standardem dla terminologii pielęgniarstwa i integralną częścią globalnej infrastruktury informacyjnej opieki zdrowotnej, praktyki i polityki zdrowotnej, a której celem jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie.

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF

Zgodnie z umową TR/09/091 ze Światową Organizacją Zdrowia o Udzielenie Praw do Tłumaczenia i Publikacji, "Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF" została przetłumaczona przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

ICF, wersja polska

Klasyfikacja udostępniana jest przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nieodpłatnie.
Źródło: http://www.csioz.gov.pl/klasyfikacje.php

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-10

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało najbardziej aktualną wersję "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych". Tłumaczenia dokonano zgodnie z umową TR/10/017-019 ze Światową Organizacją Zdrowia o Udzielenie Praw do Tłumaczenia i Publikacji.

System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia

Od stycznia 2013 r. będzie funkcjonował System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ). Jednocześnie przestały funkcjonować: System Statystyki Medycznej (SSM), oraz System sprawozdania MZ-03

Źródło:
http://www.csioz.gov.pl

System Rejestracji Systemów Kodowania i Statystyki Resortowej

System Rejestracji Systemów Kodowania i Statystyki Resortowej służy do tworzenia i rejestrowania hierarchicznych systemów kodowania używanych w ochronie zdrowia.

Właścicielem i administratorem systemu jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, powołane do pełnienia roli Polskiego Organu Rejestracji Systemów Kodowania w Ochronie Zdrowia.
System powstał w okresie od 29.11. do 28.12.2007 r.

Źródło:
http://srk.csioz.gov.pl

System Monitorowania Wypadków Konsumenckich

System Monitorowania Wypadków Konsumenckich (SMWK) działa na podstawie art. 32 ustawy z 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275).

Produkty wprowadzane na rynek do użytku konsumentów - zarówno nowe, jak używane i naprawiane lub regenerowane, wyprodukowane w krajach Unii Europejskiej, czy importowane z krajów trzecich, muszą spełniać warunki bezpiecznego użytkowania. W ocenie, czy produkt jest bezpieczny, uwzględnia się bezpośrednie lub odległe w czasie skutki używania produktu, w tym stopień i prawdopodobieństwo narażenia zdrowia i życia konsumentów, ich wiek, płeć, wykształcenie itp. kategorie różnicujące konsumentów, a także możliwość prawidłowej oceny przez konsumentów ryzyka związanego z używaniem produktów. Nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w naszym kraju sprawuje Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który dysponuje odpowiednimi środkami prawnymi dla zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa konsumentów.

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

RPWDL jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z 15.4.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), umożliwiającym między innymi w ramach posiadanych funkcjonalności:
- tworzenie wniosków:
- o wpis podmiotu do rejestru
- o wpis zmian w rejestrze
- o wykreślenie podmiotu z rejestru
- wysyłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku elektronicznego
- pobieranie zaświadczeń,
- przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną.

Źródło:
http://rpwdl.csioz.gov.pl/

Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych

Działa już portal internetowy http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl udostępniony w ramach Projektu P2 .„Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych”, zrealizowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

Biuletyn na temat e-Zdrowia

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) wydało kolejny Biuletyn Informacyjny. W numerze m.in. o znaczeniu telepielęgniarstwa oraz teleZdrowia w procesie leczenia.

Treść Biuletynu dostępna jest pod adresem:
www.csioz.gov.pl/biuletyn.php.

Źródło:
www.csioz.gov.pl

Błędy na recepcie

Narodowy Fundusz Zdrowia objaśnił zapisy Zarządzenia Nr 38/2012/DGL z 30.6.2012 r., w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom.

Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia „kara umowna w wysokości 200 zł dotyczy błędnie wystawionej recepty, nie zaś każdego ujawnionego na niej błędu. Jest to odpowiedź na wątpliwości lekarzy co do interpretacji zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept”.

Źródło:
www.nfz.gov.pl

Wzór oświadczenia o prawie pacjenta do świadczeń

Ministerstwo Zdrowia opublikowało wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.


Wzór oświadczenia do pobrania: www.mz.gov.pl

„Kodowanie” pacjentów

Z dniem 1.1.2013 r. szpitale mają obowiązek zaopatrywania pacjentów w opaski identyfikacyjne. Mają one ograniczyć ryzyko pomyłek i ułatwić personelowi identyfikację chorych.

Część placówek służby zdrowia zamiast opaski zdecydowała się na wprowadzenie kodów kreskowych. Istnieją podmioty, które takie rozwiązanie wprowadziły już jakiś czas temu. Przykładem jest Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądziu, gdzie opaski z zakodowanymi danymi wprowadzono ok. dwóch lat temu.

Brak limitu wiekowego dla kierownika apteki

Od 1.1.2013 r. dzięki zmianie w Prawie farmaceutycznym (ustawa z 23.11.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego, Dz.U. z 2012 r., poz. 1544) osoba obejmująca stanowisko kierownika nie jest już ograniczone wiekiem.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z 6.9.2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) w aptece ogólnodostępnej kierownikiem apteki musi być ustanowiony farmaceuta, o którym mowa w art. 2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7 ustawy z 19.4.1991 r. o izbach aptekarskich. Osoba ta może być kierownikiem tylko jednej apteki.

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Naczelna Izba Lekarska 3.1.2013 r. opublikowała odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Wiceminister Zdrowia Sławomir Neumann w odpowiedzi na
pismo Prezesa NRL z dnia 10 grudnia 2012 r. przedstawił następujące wyjaśnienia:

„Wskazane w ww. piśmie zmiany w § 8 ust. 1 pkt 9 i 18 oraz § 12 ust. 1 pkt 9 i 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń z tego rejestru, zostały wprowadzone w ramach uwag zgłaszanych przez podmioty uczestniczące w uzgodnieniach i konsultacjach społecznych. Dodanie możliwości podania numeru skrytki pocztowej jako adresu do korespondencji uwzględnia uwagę zgłoszoną przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia »Porozumienie Zielonogórskie«”.

Wygrana pogotowia z NFZ

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wygrała w sądzie sprawę z NFZ. Dotyczyła ona odrzucenia przez mazowiecki oddział NFZ oferty w konkursie na nocną i świąteczną pomoc ambulatoryjną dla południowej części Radomia.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest prawomocny.

Powodem odrzucenia przez NFZ oferty stacji pogotowia było stwierdzenie przez komisję konkursową, że oferent napisał w ofercie nieprawdę.

Więcej: www.
gazeta.pl