niedziela, 20 stycznia 2013

Vademecum 2012 – nowy informator NFZ o świadczeniach medycznych

NFZ zamieścił na swojej stronie internetowej najnowszy, uaktualniony informator o prawach pacjenta i świadczeniach medycznych, które są finansowane ze środków publicznych.

Vademecum 2012 to poradnik skierowany przede wszystkim do pacjentów, dotyczący zasad funkcjonowania publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce. W publikacji zawarto m.in. zaktualizowane informacje o prawach i obowiązkach pacjenta, skierowaniach, listach oczekujących na świadczenia, dokumentacji medycznej oraz o lekach i receptach. Przybliżono również zasady korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji i lecznictwa uzdrowiskowego oraz opieki długoterminowej.

Więcej informacji na stronie NFZ -
przejdź do Vademecum 2012

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej – ICNP®

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® jest międzynarodowym standardem dla terminologii pielęgniarstwa i integralną częścią globalnej infrastruktury informacyjnej opieki zdrowotnej, praktyki i polityki zdrowotnej, a której celem jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie.

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF

Zgodnie z umową TR/09/091 ze Światową Organizacją Zdrowia o Udzielenie Praw do Tłumaczenia i Publikacji, "Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF" została przetłumaczona przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

ICF, wersja polska

Klasyfikacja udostępniana jest przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nieodpłatnie.
Źródło: http://www.csioz.gov.pl/klasyfikacje.php

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-10

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało najbardziej aktualną wersję "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych". Tłumaczenia dokonano zgodnie z umową TR/10/017-019 ze Światową Organizacją Zdrowia o Udzielenie Praw do Tłumaczenia i Publikacji.

System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia

Od stycznia 2013 r. będzie funkcjonował System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ). Jednocześnie przestały funkcjonować: System Statystyki Medycznej (SSM), oraz System sprawozdania MZ-03

Źródło:
http://www.csioz.gov.pl

System Rejestracji Systemów Kodowania i Statystyki Resortowej

System Rejestracji Systemów Kodowania i Statystyki Resortowej służy do tworzenia i rejestrowania hierarchicznych systemów kodowania używanych w ochronie zdrowia.

Właścicielem i administratorem systemu jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, powołane do pełnienia roli Polskiego Organu Rejestracji Systemów Kodowania w Ochronie Zdrowia.
System powstał w okresie od 29.11. do 28.12.2007 r.

Źródło:
http://srk.csioz.gov.pl

System Monitorowania Wypadków Konsumenckich

System Monitorowania Wypadków Konsumenckich (SMWK) działa na podstawie art. 32 ustawy z 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275).

Produkty wprowadzane na rynek do użytku konsumentów - zarówno nowe, jak używane i naprawiane lub regenerowane, wyprodukowane w krajach Unii Europejskiej, czy importowane z krajów trzecich, muszą spełniać warunki bezpiecznego użytkowania. W ocenie, czy produkt jest bezpieczny, uwzględnia się bezpośrednie lub odległe w czasie skutki używania produktu, w tym stopień i prawdopodobieństwo narażenia zdrowia i życia konsumentów, ich wiek, płeć, wykształcenie itp. kategorie różnicujące konsumentów, a także możliwość prawidłowej oceny przez konsumentów ryzyka związanego z używaniem produktów. Nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w naszym kraju sprawuje Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który dysponuje odpowiednimi środkami prawnymi dla zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa konsumentów.

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

RPWDL jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z 15.4.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), umożliwiającym między innymi w ramach posiadanych funkcjonalności:
- tworzenie wniosków:
- o wpis podmiotu do rejestru
- o wpis zmian w rejestrze
- o wykreślenie podmiotu z rejestru
- wysyłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku elektronicznego
- pobieranie zaświadczeń,
- przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną.

Źródło:
http://rpwdl.csioz.gov.pl/

Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych

Działa już portal internetowy http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl udostępniony w ramach Projektu P2 .„Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych”, zrealizowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

Biuletyn na temat e-Zdrowia

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) wydało kolejny Biuletyn Informacyjny. W numerze m.in. o znaczeniu telepielęgniarstwa oraz teleZdrowia w procesie leczenia.

Treść Biuletynu dostępna jest pod adresem:
www.csioz.gov.pl/biuletyn.php.

Źródło:
www.csioz.gov.pl

Błędy na recepcie

Narodowy Fundusz Zdrowia objaśnił zapisy Zarządzenia Nr 38/2012/DGL z 30.6.2012 r., w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom.

Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia „kara umowna w wysokości 200 zł dotyczy błędnie wystawionej recepty, nie zaś każdego ujawnionego na niej błędu. Jest to odpowiedź na wątpliwości lekarzy co do interpretacji zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept”.

Źródło:
www.nfz.gov.pl

Wzór oświadczenia o prawie pacjenta do świadczeń

Ministerstwo Zdrowia opublikowało wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.


Wzór oświadczenia do pobrania: www.mz.gov.pl

„Kodowanie” pacjentów

Z dniem 1.1.2013 r. szpitale mają obowiązek zaopatrywania pacjentów w opaski identyfikacyjne. Mają one ograniczyć ryzyko pomyłek i ułatwić personelowi identyfikację chorych.

Część placówek służby zdrowia zamiast opaski zdecydowała się na wprowadzenie kodów kreskowych. Istnieją podmioty, które takie rozwiązanie wprowadziły już jakiś czas temu. Przykładem jest Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądziu, gdzie opaski z zakodowanymi danymi wprowadzono ok. dwóch lat temu.

Brak limitu wiekowego dla kierownika apteki

Od 1.1.2013 r. dzięki zmianie w Prawie farmaceutycznym (ustawa z 23.11.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego, Dz.U. z 2012 r., poz. 1544) osoba obejmująca stanowisko kierownika nie jest już ograniczone wiekiem.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z 6.9.2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) w aptece ogólnodostępnej kierownikiem apteki musi być ustanowiony farmaceuta, o którym mowa w art. 2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7 ustawy z 19.4.1991 r. o izbach aptekarskich. Osoba ta może być kierownikiem tylko jednej apteki.

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Naczelna Izba Lekarska 3.1.2013 r. opublikowała odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Wiceminister Zdrowia Sławomir Neumann w odpowiedzi na
pismo Prezesa NRL z dnia 10 grudnia 2012 r. przedstawił następujące wyjaśnienia:

„Wskazane w ww. piśmie zmiany w § 8 ust. 1 pkt 9 i 18 oraz § 12 ust. 1 pkt 9 i 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń z tego rejestru, zostały wprowadzone w ramach uwag zgłaszanych przez podmioty uczestniczące w uzgodnieniach i konsultacjach społecznych. Dodanie możliwości podania numeru skrytki pocztowej jako adresu do korespondencji uwzględnia uwagę zgłoszoną przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia »Porozumienie Zielonogórskie«”.

Wygrana pogotowia z NFZ

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wygrała w sądzie sprawę z NFZ. Dotyczyła ona odrzucenia przez mazowiecki oddział NFZ oferty w konkursie na nocną i świąteczną pomoc ambulatoryjną dla południowej części Radomia.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest prawomocny.

Powodem odrzucenia przez NFZ oferty stacji pogotowia było stwierdzenie przez komisję konkursową, że oferent napisał w ofercie nieprawdę.

Więcej: www.
gazeta.pl