niedziela, 20 stycznia 2013

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Naczelna Izba Lekarska 3.1.2013 r. opublikowała odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Wiceminister Zdrowia Sławomir Neumann w odpowiedzi na
pismo Prezesa NRL z dnia 10 grudnia 2012 r. przedstawił następujące wyjaśnienia:

„Wskazane w ww. piśmie zmiany w § 8 ust. 1 pkt 9 i 18 oraz § 12 ust. 1 pkt 9 i 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń z tego rejestru, zostały wprowadzone w ramach uwag zgłaszanych przez podmioty uczestniczące w uzgodnieniach i konsultacjach społecznych. Dodanie możliwości podania numeru skrytki pocztowej jako adresu do korespondencji uwzględnia uwagę zgłoszoną przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia »Porozumienie Zielonogórskie«”.

Zdaniem Ministerstwa „nie oznacza to, że posiadanie i wskazanie we wniosku numeru skrytki pocztowej jest obowiązkowe; równoważne jest wskazanie adresu »tradycyjnego«. Reasumując, obowiązkowe jest podanie adresu do korespondencji, natomiast sposób jego określenia zależy od podmiotu wykonującego działalność leczniczą”.

„Nie wydaje się zatem uzasadniona obawa, że w rejestrze będą figurowały dwa adresy do korespondencji. Natomiast wprowadzenie identyfikatora terytorialnego dla jednostki podziału terytorialnego w miejsce województwa i powiatu ma na celu ujednolicenie zawartych w rejestrze danych dotyczących podmiotu leczniczego i praktyki zawodowej, w celu »zapewnienia spójności i kompletności danych«, zgodnie z brzmieniem upoważnienia ustawowego. Odnosząc się do kwestii trudności w ustaleniu identyfikatorów przy wypełnianiu wniosku w postaci papierowej, należy zauważyć że są one dostępne na strome internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w przypadku wypełniania wniosku w postaci elektronicznej wybór właściwego identyfikatora umożliwia aplikacja służąca do składania takiego wniosku, bez konieczności sięgania do innych źródeł.

W odniesieniu do zastrzeżeń dotyczących przepisu, zgodnie z którym organ prowadzący rejestr wezwie podmioty wykonujące działalność leczniczą do uzupełnienia wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, uprzejmie informuję, iż na konieczność uregulowania sposobu postępowania z wnioskami, które zostały złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, wskazało w swoim stanowisku Rządowe Centrum Legislacji. Ze względu na fakt, iż ustawa o działalności leczniczej nie zawiera przepisu przejściowego pozwalającego na rozpatrzenie tych wniosków na dotychczasowych zasadach, przyjęto rozwiązanie umożliwiające ich uzupełnienie. Należy zauważyć, iż ww. przepis przejściowy dotyczy uzupełnienia danych w zakresie wynikającym z nowelizacji rozporządzenia, przy czym większość wprowadzonych zmian polega na ograniczeniu danych podlegających wpisowi do rejestru, co nie wymaga wezwania do uzupełnienia, bądź na modyfikacji oznaczenia pól i rubryk, która nie ma wpływu na treść wpisów, zatem również nie wymaga uzupełnienia”.

Czytaj: www.nil.org.pl

Odp. z MZ 19.12 - wpis do rejestru.pdf (68.5 KB)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz