niedziela, 10 lutego 2013

Zdarzenia medyczne: skala roszczeń pacjentów - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

Wprawdzie obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu tzw. zdarzeń medycznych szpitale zostaną objęte od 1.1.2014 r., jednak wnioski dotyczące tego rodzaju roszczeń już są rozpatrywane - mówiła podczas łódzkiej konferencji Rynku Zdrowia (22.1.2013 r.) Izabela Tatulińska, manager Biura Ubezpieczeń i kierownik Zespołu Zdrowie w EIB SA.

Sumę takiego ubezpieczenia uzależniono od liczby łóżek w szpitalu; będzie wynosiła nie mniej niż 1 000 zł, w odniesieniu do jednego łóżka i nie mniej niż 300 000 zł w stosunku do całego szpitala.

Nieudzielenie pacjentowi przystępnej informacji o zabiegu

Sama aprobata pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytuacji braku uprzedniego udzielenia mu przystępnej informacji, nie może być traktowana jako zgoda w rozumieniu art. 32 i 34 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.).

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 16.5.2012 r., III CSK 227/11, Biuletyn SN 2012, Nr 7

Sprawy zbadane na miejscu przez Rzecznika Praw Pacjenta

Na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta podano wykaz spraw zbadanych na miejscu przez Rzecznika Praw Pacjenta w 2012 r.

Sprzeciw pacjenta wobec opinii/orzeczenie lekarza

W art. 31 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) ustawodawca zawarł prawo pacjenta do wyrażenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Zgodnie z jego brzmieniem każdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Warunkiem wniesienia będzie sytuacja gdy opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązku pacjenta wynikające z przepisów prawa.

Wnioski o refundację leków – wzory

26.1.2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.12.2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 44).

Nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej

29.1.2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.; ustawa z 14.12.2012 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. z 2013 r., poz. 53). Nowela wprowadziła zmianę w brzmieniu art. 18a ustawy ubezpieczeniowej, zgodnie z nim wprowadzono zakaz różnicowania składek w zależności od płci.

Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej nastała w wyniku wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z marca 2011 r., w którym to stwierdzono, że stosowanie kryterium płci, jako czynnika mającego wpływ na ocenę ryzyka osoby ubezpieczonej jest zakazane.

Zgoda na sekcję zwłok

Czy w przypadku, gdy lekarz twierdzi, że należy przeprowadzić sekcję zwłok, rodzina zmarłego może na to nie wyrazić zgody?

Sekcja zwłok może zostać wykonana w oparciu o brzmienie normy zawartej w art. 31 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej: gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny. Ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) nie przewiduje we wspomnianej sytuacji konieczności uzyskiwania zgody rodziny zmarłego.