niedziela, 10 lutego 2013

Sprzeciw pacjenta wobec opinii/orzeczenie lekarza

W art. 31 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) ustawodawca zawarł prawo pacjenta do wyrażenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Zgodnie z jego brzmieniem każdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Warunkiem wniesienia będzie sytuacja gdy opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązku pacjenta wynikające z przepisów prawa.


Prawo do sprzeciwu będzie skuteczne tylko wówczas gdy od opinii/orzeczenia lekarza nie przysługuje inna droga odwoławcza.

Jak czytamy na stronie Rzecznika Praw Pacjenta „Prawo do sprzeciwu nie obejmuje opinii/orzeczeń lekarskich, w przypadku których istnieje inna prawna droga odwoławcza. Chodzi tu m.in. o orzeczenia związane z ZUS-em, orzekaniem o niepełnosprawności, orzeczeniami dot. medycyny pracy czy diagnoz lekarskich”.

Zgodnie z brzmieniem ust. 2 art. 31 ustawy o prawach pacjenta sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy powinien uzasadnić sprzeciw, jak również wskazać przepisy prawa z których wynikają prawa i obowiązki.

Komisja Lekarska ma 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu na wydanie orzeczenia na podstawie dokumentacji medycznej oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, po przeprowadzeniu badania pacjenta. Komisja składa się z trzech lekarzy powołanych przez Rzecznika Praw Pacjenta (art. 32 ustawy o prawach pacjenta). Dwóch lekarzy powinno mieć tą samą specjalizację co lekarz wydający zaskarżona opinię albo orzeczenie. Decyzja wydana przez Komisję jest ostateczna o nie można się od niej odwołać do organu wyższej instancji.

Na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta opublikowano przykłady orzeczeń lekarskich, od których sprzeciw przysługuje oraz od których sprzeciw nie przysługuje.
Przykładowy katalog orzeczeń lekarskich, od których sprzeciw przysługuje.
Przykładowy katalog orzeczeń lekarskich, od których sprzeciw NIE przysługuje.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz