niedziela, 10 lutego 2013

Zdarzenia medyczne: skala roszczeń pacjentów - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

Wprawdzie obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu tzw. zdarzeń medycznych szpitale zostaną objęte od 1.1.2014 r., jednak wnioski dotyczące tego rodzaju roszczeń już są rozpatrywane - mówiła podczas łódzkiej konferencji Rynku Zdrowia (22.1.2013 r.) Izabela Tatulińska, manager Biura Ubezpieczeń i kierownik Zespołu Zdrowie w EIB SA.

Sumę takiego ubezpieczenia uzależniono od liczby łóżek w szpitalu; będzie wynosiła nie mniej niż 1 000 zł, w odniesieniu do jednego łóżka i nie mniej niż 300 000 zł w stosunku do całego szpitala.
Jeżeli podmiot leczniczy posiada certyfikat akredytacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) w zakresie lecznictwa szpitalnego, suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego jest pomniejszana o 10%.

Zgodnie zapisami znowelizowanej Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, już od początku 2012 r. do wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych wpływają wnioski dotyczące roszczeń pacjentów.

Według danych zgromadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta, do 30.11.2012 r. do komisji wpłynęło 331 takich wniosków. Najwięcej w województwach: mazowieckim (45 wniosków), śląskim (38), małopolskim (35) i pomorskim (29).

Do końca listopada ubiegłego roku wszystkie wojewódzkie komisje wydały łącznie 82 orzeczenia. 26% wniosków złożonych w omawianym okresie zostało zwróconych. Powody takich decyzji to, między innymi: wniosek niekompletny, nieopłacony, nie spełniający wymogów formalnych (np. brak uprawdopodobnienia zdarzenia medycznego czy brak kwoty lub przedmiotu wniosku). Zdarzało się też, że wniosek zwracano, ponieważ dotyczył zdarzenia sprzed 1.1.2012 r.

84% złożonych wniosków dotyczyło uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zakażenia szpitalnego; 16% wniosków związanych było ze zgonem pacjenta.

Kwoty roszczeń były bardzo zróżnicowane. Np. w woj. łódzkim w przypadkach uszkodzenia ciała najniższe roszczenie wyniosło 4 tys. zł, a najwyższe - 100 tys. zł. Dwie sprawy w Łódzkiem dotyczyły zakażeń (80 tys. i 100 tys. zł), a 4 wnioski - zgonów hospitalizowanych osób (w jednej z tych spraw kwota roszczenia to 100 tys. zł, a w trzech przypadkach - 300 tys. zł.

Pamiętajmy jednak, że ustawa o prawach pacjenta wyraźnie mówi, że poszkodowany może wnieść roszczenie jeszcze w ciągu trzech lat od momentu zajścia zdarzenia, ale nie później niż rok od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Zatem pełny obraz roszczeń za rok 2012 poznamy po 1.1.2016 roku.

Źródło:
Zdarzenia medyczne: skala roszczeń pacjentów - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz