niedziela, 7 kwietnia 2013

Upoważnienie do wglądu do dokumentacji - wyrok WSA w Warszawie z 13.2.2013 r., VII SAB/Wa 217/12

13.2.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że upoważnienie do wglądu do dokumentacji medycznej jest skuteczne również w innym podmiocie niż zostało ono złożone.

WSA rozpatrywał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję dyrekcji szpitala odmawiającą żonie zmarłego pacjenta wglądu do dokumentacji medycznej. Pacjent był nieprzytomny gdy trafił do szpitala, z tego też powodu nie był w stanie złożyć stosownego upoważnienia dla żony do wglądu do dokumentacji medycznej. Dyrekcja powołując się na treść art. 26 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) odmówiła wglądu do dokumentacji.

Mężczyzna był wcześniej hospitalizowany i wówczas udzielił przedmiotowego upoważnienia swojej małżonce. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację twierdzeniom RPO.

Wyrok WSA w Warszawie z 13.2.2013 r., VII SAB/Wa 217/12
Sentencja


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5.2.2013 r. sprawy ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na bezczynność Dyrektora Szpitala [...] im. [...] Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W.
I. stwierdza bezczynność Dyrektora Szpitala [...] im. Ks. [...] Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W. w udostępnieniu H.S. dokumentacji medycznej zmarłego R.S.,
II. stwierdza, że bezczynność opisana w pkt I miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
III. zobowiązuje Dyrektora Szpitala [...] im. Ks. [...] Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W. do wydania wymienionej w pkt I dokumentacji w formie odpisów lub kopii w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt sprawy wraz z odpisem prawomocnego wyroku.


Art. 26.
1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

2a) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

8) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

9) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;

10) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;

11) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/42599D51CC

2 komentarze:

 1. Żona nieprzytomnego pacjenta ma prawo żądać udostępnienia dokumentacji medycznej za życia męża i po śmierci męża na podstawie Art. 26.1., który mówi - "Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta." To prawo nie zanika w żadnym wypadku wobec okoliczności śmierci ! W żadnym wypadku podmiot prowadzący działalność leczniczą nie powinien żądać upoważnienia.
  Art. 26.2. to koniunkcja dwóch zdarzeń : indywidualnego upoważnienia osoby i śmierci. Za życia bowiem upoważniony ogląda dokumentację z pacjentem, lub nie.
  GIODO wskazuje na historię choroby, jako daną osobową podlegającą ochronie. I jest to naturalna kwestia. Dlaczego jednak w momencie śmierci tracą uprawnienie dostępu do dokumentacji medycznej wymienieni w Art.26.1. ?
  Z powodu braku konsekwencji logicznej, z powodu braku kompetencji.
  m.aksjon@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 2. żona nie jest przedstawicielem ustawowym męża z racji więzi małżeństwa, może natomiast nim być, jeśli zostanie ustanowiona przedstawicielem ustawowym męża w toku postępowania sądowego o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite. Art. 26.1 nie ma zastosowania do małżonków, lecz do "osób upoważnionych". A w małżeństwach bywa różnie i lekarz nie ma obowiązku (ani prawa) dochodzenia jak to jest w tym konkretnym małżeństwie, a zwłaszcza gdy pacjent jest nieprzytomny i może sobie nie życzyć tego, aby żona (z którą się np. właśnie rozwodzi) miała wgląd do jego dokumentacji. Poza tym rzadko kiedy lekarz ma możliwość ustalić, że konkretna kobieta nawet o tym samym nazwisku i adresie jest aktualnie żoną danego mężczyzny - pacjenci nie przynoszą aktualnego zaświadczenia z USC o stanie cywilnym.

  OdpowiedzUsuń